Huawei Ideos S7 Slim

Već smo shva­ti­li da se može napraviti sja­jan ta­blet koji puno košta. Huawei je ve­li­ka kom­pa­ni­ja ko­ja bez ikakvih kom­plek­sa nas­tu­pa na ta­blet sce­ni. Ta­ko se njihov nedavno promovisani S7 Slim mo­že oka­rak­te­ri­sa­ti kao i­zne­nađujuće do­bar ta­blet po pri­ja­tno nis­koj ce­ni.

HuaweiMo­del ko­ji smo pro­ba­li je od be­le plas­ti­ke sa crnim obo­dom (pos­to­ji i pot­pu­no crna va­ri­jan­ta), pri­lično čvrste i­zra­de i bez su­vi­šnih tas­te­ra. Tas­te­ri je­su po­ne­kad ko­ri­sni, ali su i de­lo­vi ko­ji se najčešće kva­re, pa je Huawei do­bro re­ago­vao na op­šti trend „de­tas­te­ri­za­ci­je“ u ko­me se sve kon­tro­le svo­de na touch­screen. Ver­zi­ju ko­ju smo ima­li kra­sio je e­kran sa ka­pa­ci­tiv­nom kon­tro­lom, ma­da mo­ra­te pri­pa­zi­ti jer je za­os­tao još po­ne­ki pri­me­rak sa re­zis­tiv­nim e­kra­nom. Naj­pre ćete pri­me­ti­ti po mul­ti­touch kon­tro­li, jer no­vi­ji e­kran de­tek­tu­je do četi­ri do­di­ra.

Ka­da se po­me­ne bu­džet­ska ka­te­go­ri­ja ta­ble­ta, obično naj­pre pa­da u oči sla­bi­ji kva­li­tet e­kra­na, jer je na to­me naj­lak­še u­šte­de­ti. Ko­rišćenje u ra­znim u­slo­vi­ma, po­ka­zu­je da je Huawei na­pra­vio dos­ta do­bar i­zbor – za ovu kla­su ta­ble­ta, e­kran je i­zne­nađujuće sve­tao, sa ži­vim bo­ja­ma i do­brim u­glo­vi­ma vi­dlji­vos­ti. O­dnos stra­na je 16:9, re­zo­lu­ci­ja je do­bro o­dme­re­nih 480×800, pa je do­volj­no ži­va­han uz 1 GHz Qualcomm Snapdragon. Za­pra­vo, sve na­ve­de­no uka­zu­je da se ra­di o mul­ti­me­di­jal­no‑i­gračkom pri­mer­ku. Android 2.2 (Froyo) obe­zbeđuje i Adobe flash, a ma­ši­na je do­volj­no ja­ka da po­te­ra i emu­la­tor na ko­me smo za­i­gra­li Plants vs. Zombies i Quake 3.

Pročitajte i:  Počela prodaja Huawei Watch 3 pametnih satova

Huawei-Ideos-S7-slim-tabMul­ti­me­di­jal­nu pri­me­nu ma­lo kva­ri činje­ni­ca da ne­ma stri­min­ga, pa ćete mo­ra­ti da sačeka­te da se ono što že­li­te da gle­da­te is­ko­pi­ra na uređaj. S dru­ge stra­ne, iako se to po­ma­lo ko­si s pre­po­ru­ka­ma ko­je je dao Google, na tes­ti­ra­nom pri­mer­ku bio je in­sta­li­ran Android Market, što značaj­no olak­ša­va pris­tup pro­gra­mi­ma. Činje­ni­ca da ovaj ta­blet ima re­zo­lu­ci­ju 480×800 mo­žda ga kva­li­fi­ku­je za le­ga­lan Android Market, jer su to re­zo­lu­ci­je većine no­vi­jih smart te­le­fo­na, pa ne­ma ko­li­zi­je s Google pre­po­ru­ka­ma.

Sto­ga ni­je ni na­jav­lje­na Android 3.0 (Honeycomb) ver­zi­ja za ovaj mo­del, ali je obećana ver­zi­ja 2.3 (Gingerbread). Ma­da se čini da ni sa ver­zi­jom 2.2 nećete bi­ti us­kraćeni za ne­što bi­tno, jer je ko­mu­ni­ka­ci­ja do­bra (i 3G i i Wi‑Fi) uz ne pu­ni, ali ne­što po­jačani HSU­PA mod (2 Mbps) i mo­gućnost tet­he­rin­ga (3G po­ve­za­ni S7 Slim mo­že da bu­de Wi‑Fi hot‑spot za okol­ne uređaje). Tu je i GPS, Bluetooth, pa čak i HDMI i­zlaz za ko­ji ćete mo­ra­ti da do­ku­pi­te kabl.

Pročitajte i:  Review: Huawei Watch 3 Pro - Pametniji pametni sat

Lis­tu za­mer­ki mo­že­mo da zav­rši­mo ne­što spo­ri­jim od­zi­vom na ro­ta­ci­ju, ali i to je ra­zum­lji­vo jer spra­va ne­ma ži­ros­kop već sa­mo ak­ce­le­ro­me­tar ko­ji po de­fi­ni­ci­ji ne­što spo­ri­je re­agu­je na pro­me­nu po­lo­ža­ja. Ka­me­ra od dva me­ga­pik­se­la ni­je baš za fo­to­gra­fske eg­zi­bi­ci­je, ali su re­zul­ta­ti vrlo pris­toj­ni i u fo­to‑re­ži­mu (mak­si­mal­nih 1600×1200) i u re­ži­mu vi­deo‑za­pi­sa (HD 720p).

Za po­hva­lu je ve­oma do­bro ukom­po­no­van uređaj kod ko­ga ni­šta bes­po­tre­bno ne odu­da­ra (na pri­mer, su­vi­še čes­to smo viđali bu­džet­ske ta­ble­te sa većom re­zo­lu­ci­jom ko­ju pro­ce­sor ne mo­že da po­drži). Ti­me se S7 Slim pre­po­ručuje ne sa­mo poče­tni­ci­ma u sve­tu ta­ble­ta, već i am­bi­ci­o­zni­jim ko­ri­sni­ci­ma ko­ji će si­gur­no do­bi­ti vi­še ne­go što su se na­da­li.

Huawei Ideos S7 Slim možete da nađete u Telenor ponudi. Cena bez ugovorne obaveze 30.000 dinara.

Vo­ja Ga­šić

Facebook komentari:

Tagovi: ,