BIZIT 2022

IBM Maximo za lakše u­prav­lja­nje o­snov­nim sred­stvima

Novosadska IT kompanija Prozone implementira Asset Management rešenja čija je osnova IBM Maximo i tako pomaže organizacijama da unaprede svoje procese upravljanja imovinom i njenim održavanjem.

Logo-ProzoneKra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne IBM je o­bja­vio no­vu ver­zi­ju Maximo EAM sis­te­ma – 7.6. Ovom ver­zi­jom po­drža­ne su fun­kci­onal­nos­ti ko­je omo­gu­ća­va­ju ko­ri­šće­nje no­vih te­hno­lo­gi­ja i tren­do­va, kao što su ana­li­ti­ka, BigData, mo­bil­na re­še­nja, cloud u pro­ce­si­ma ve­za­nim za per­for­man­se o­pre­me i nje­no o­drža­va­nje.

Po mno­gim po­zna­tim ana­li­ti­ča­ri­ma, po­put Gartner‑a, IBM je sa svo­jim pro­i­zvo­dom Maximo Enterprise Asset Management li­der na po­lju so­ftver­skih re­še­nja za u­prav­lja­nje imo­vi­nom i o­drža­va­njem u in­dus­tri­ja­ma či­je kom­pa­ni­je po­se­du­ju ve­li­ku imo­vi­nu (na­ftne kom­pa­ni­je, kom­pa­ni­je za pro­i­zvo­dnju i dis­tri­bu­ci­ju elek­tri­čne ener­gi­je itd.).

O Maximu i pre­dnos­ti­ma ko­ri­šće­nja

Maximo76
Prikaz interfejsa rešenja Maximo

 

U da­na­šnje vre­me pos­to­ji sve veća po­tre­ba da se po­ve­ća po­u­zda­nost o­pre­me,  op­ti­mi­zu­ju i una­pre­de po­slo­vi o­drža­va­nja i ra­dne sna­ge, iden­ti­fi­ku­je ta­čno sta­nje za­li­ha re­zer­vnih de­lo­va, sma­nje ne­pla­ni­ra­ni  zas­to­ji, kao i da se for­ma­li­zu­je na­čin is­pu­nja­va­nja za­kon­skih oba­ve­za. To sve vo­di ka sma­nje­nju tro­ško­va o­drža­va­nja, ra­dne sna­ge i ma­te­ri­ja­la, a is­tov­re­me­no se po­ve­ća­va­ju po­u­zda­nost, dos­tu­pnost i is­ko­ri­šće­nost o­pre­me. Da bi se sve ovo pos­ti­glo, za po­če­tak je ne­op­ho­dno na pra­vi na­čin iden­ti­fi­ko­va­ti sva sred­stva ko­ja po­se­du­je je­dna kom­pa­ni­ja, a za­tim o­dre­di­ti od­go­va­ra­ju­ći na­čin u­prav­lja­nja. Uz po­moć IBM Maxima omo­gu­će­no je da se na je­dnom mes­tu na je­din­stve­noj plat­for­mi u­prav­lja svim sred­stvi­ma je­dne kom­pa­ni­je. Maximo se la­ko i na stan­dar­dan na­čin in­te­gri­še sa fi­nan­sij­skim so­ftve­ri­ma ko­je kom­pa­ni­je već ko­ris­te, kao što su Oracle i SAP, a omo­gu­ća­va:

  • Iden­ti­fi­ko­va­nje svih sred­sta­va kom­pa­nije
  • Uni­fi­ko­va­nje pro­ce­sa ve­za­nih za ži­vo­tni ci­klus o­pre­me i sred­sta­va unu­tar pre­du­ze­ća i svih nje­go­vih de­lo­va
  • Po­ve­ća­nje ži­vo­tnog ve­ka svih vrsta o­preme
  • Una­pre­đe­nje pro­ce­sa do­no­še­nja o­dlu­ka na ba­zi dos­tu­p­nos­ti po­da­ta­ka iz sis­tema

Pri­me­na naj­bo­ljih is­kus­ta­va iz o­drža­va­nja o­pre­me spe­ci­fi­čne za da­tu in­dus­tri­ju.

  • Optimizacija zaliha rezerv­nih delova
  • Sma­nje­nje tro­ško­va o­drža­va­nja kroz pre­dik­tiv­no o­drža­va­nje pre­ma sta­nju o­pre­me na o­sno­vu me­re­nja i ana­li­ti­ke iz sis­tema

Pro­i­zvod Pro­zo­ne‑a za u­prav­lja­nje te­hnič­kom do­ku­men­ta­ci­jom

O­drža­va­nje imo­vi­ne i sred­sta­va za rad pra­ti o­grom­na ko­li­či­na te­hnič­ke do­ku­men­ta­ci­je ko­ju je po­tre­bno  or­ga­ni­zo­va­ti, uči­ni­ti dos­tu­pnom ko­ri­sni­ci­ma sis­te­ma i im­ple­men­ti­ra­ti kon­tro­li­sa­ni sis­tem za nje­no ažu­ri­ra­nje. PRO­ZO­NE je to us­peo in­te­gri­šu­ći svoj so­ftvres­ki pro­i­zvod eDocumentus DMS u IBM Maximo.

Ko­ri­snik ko­ji ra­di s te­hnič­kom do­ku­men­ta­ci­jom u o­kvi­ru Maxima ni­je ni sves­tan da ko­ris­ti dru­gi sis­tem  jer je pris­tup do­ku­men­ta­ci­ji omo­gu­ćen na kon­tro­li­san na­čin pu­tem in­ter­fej­sa Maximo sis­te­ma. Sa ovom kom­po­nen­tom IBM Maximo do­bi­ja pu­nu DMS fun­kci­onal­nost, što su mno­gi pos­to­je­ći Maximo ko­ri­sni­ci pre­po­zna­li kao zna­čaj­no una­pre­đe­nje i po­tre­bu.

IBM Maximo: Implementacija

IBM Maximo se, osim stan­dar­dne in­sta­la­ci­je na lo­ka­ci­ji ko­ri­sni­ka, mo­že im­ple­men­ti­ra­ti uz ko­ri­šće­nje pra­vog Sa­aS re­še­nja ko­je ra­di u IBM Cloud‑u. Prozone je auto­ri­zo­van za pro­da­ju IBM Maximo so­ftver­skih pro­zvo­da. Stru­čni ti­mo­vi ove no­vo­sad­ske kom­pa­ni­je obu­če­ni su i ser­ti­fi­ko­va­ni za im­ple­men­ta­ci­ju Maximo re­še­nja. Nji­ho­vo is­kus­tvo ste­če­no na ve­li­kim me­đu­na­ro­dnim pro­jek­ti­ma na Blis­kom is­to­ku (Kuwait Oil Company, KNPC, PIC, KDD), kao i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji (Aero­drom Hi­trou, SGN) mo­že bi­ti dra­go­ce­no pri im­ple­men­ta­ci­ji u kom­pa­ni­ja­ma iz ener­get­skog sek­to­ra (na­fta, gas, el. ener­gi­ja) i dru­gim pro­i­zvo­dnim kom­pa­ni­ja­ma. Sva­ko­dnev­no, vi­še od 10.000 ko­ri­sni­ka ra­di u Maximu ko­ji je Prozone im­ple­men­ti­rao, o­drža­va­ju­ći sto­ti­ne hi­lja­da sred­sta­va ra­da, ge­ne­ri­šu­ći hi­lja­de ra­dnih na­lo­ga sva­kog ra­dnog da­na.

e‑ma­il: o­ffi­ce@pro­zo­ne.rs

web: www.pro­zo­ne.rs

(Objavljeno u časopisu PC#218)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,