Interaktivni multidisciplinarni kursevi – karika koja nedostaje u obrazovanju

Savremeni interdisciplinarni kurs „Epidemija dostupan je od početka marta na besplatnoj Internet platformi net.kabinet. Reč je o prvom interaktivnom kursu koji na zanimljiv način povezuje razna srednjoškolska znanja usredsređujući se na fenomen pandemije

PCPress.rs Image

Usled teške epidemiološke situacije koja iz korena menja naše navike, pojavila se potreba za novim osmišljavanjem učenja kao takvog. Ukoliko se ikada javila prilika za povezivanje različitih znanja iz više predmeta te međusobno preplitanje naučenog gradiva, to je upravo sada. Uostalom, kroz istoriju su upravo teške okolnosti podsticale čoveka da pomera granice svojih znanja i menja ustaljene šeme, tako da je i to svojevrsna sreća u nesreći. Tako se rodila ideja o interdisciplinarnim kursevima. Prvi ovakav kurs u Srbiji nastao je u saradnji Fondacije Petlja, Inicijative Digitalna Srbija i UNICEF-a.

Kreirane kurseve karakterišu: interdisciplinarnost, integrativnost, interaktivnost, zanimljivost, uzrasno bliska forma, funkcionalna znanja, povezanost sa svakodnevnim životom, razvijanje međupredmetnih kompetencija, timski rad i saradnja kako među nastavnicima, tako i među učenicima, učenje učenika kako da uče. Trenutna epidemiološki nestabilna situacija i hibridna nastava koja se jednim delom odvija u digitalnom okruženju samo su dodatni podsticaj. Digitalna Srbija i Fondacija Petlja u saradnji sa UNICEF-om planirali su kreiranje tri ovakva kursa: Epidemija, Algoritamska umetnost i Simulacija.

Cilj kreiranja ovih interdisciplinarnih, onlajn kurseva je:

  • da učenici steknu funkcionalna znanja koja mogu primeniti i na osnovu kojih mogu razumeti pojave i događaje u svakodnevnom životu,
  • da obezbedi kontekst u kome mogu razvijati i praktikovati svoja znanja i veštine važna za učešće u zajednici,
  • da nastava bude interdisciplinarna i da problem epidemije učenici sagledaju celovito,
  • da nastava bude interesantnija, životnija, interaktivnija, a znanja koja se usvajaju trajnija jer su funkcionalna i logički povezana s postojećim iskustveno stečenim znanjima,
  • da podrži nastavnike u radu u novonastaloj epidemiološki nestabilnoj situaciji,
  • da se nastavnicima ponude kvalitetni interdisciplinarni kursevi, koji mogu poslužiti kao model za kreiranje drugih interdisciplinarnih, tematskih kurseva i
  • da se podstakne veća primena interdisciplinarne nastave u školama.

Kurs „Epidemija”

Prvi ovakav kurs (od tri planirana) zove se Epidemija. Već je kreiran i nalazi se na onlajn platformi net.kabinet. Namenjen je, pre svih, učenicima trećeg razreda gimnazije, a pojedine njegove delove mogu koristiti i učenici ostalih razreda. Povezanost teme kursa sa svakodnevnim životom učenika je očigledna. U slučaju kursa Epidemija primenjena je fenomenološki orijentisana integracija nastavnih sadržaja koja jednu pojavu, epidemiju, sagledava u celosti, a ne „isparcelisano” kroz nastavne predmete.

Kurs je kreiran na osnovu zvaničnih programa nastave i učenja predmeta biologije, hemije, matematike i računarstva i informatika, definisanih opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja, kao i standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja. Kroz kurs Epidemija integrisane su različite strategije učenja, kao što su učenje kroz istraživanje, učenje zasnovano na imaginaciji, učenje kroz rešavanje problema, iskustveno učenje, a moguće je ostvariti i situaciono i vršnjačko učenje. Kurs Epidemija ne podrazumeva samo ovladavanje znanjima (činjenicama, zakonitostima i sl.) i razumevanje mehanizama nastanka epidemije, već i formiranje stavova i sistema vrednosti, a naročito izgradnju odgovarajućeg ponašanja, tako da ishod ovog kursa bude najdirektniji doprinos razvijanju kompetencija za odgovoran odnos prema zdravlju i okolini. U tu svrhu je u okviru kursa kreirano obilje materijala koji obuhvataju ilustracije, video-materijale, primere ogleda, ali i kvizova koji su ne samo u službi praćenja i vrednovanja ostvarenosti ishoda učenja već i u službi osposobljavanja učenika za samoprocenjivanje svojih postignuća, jer se rezultati kviza automatski prikazuju.

Pročitajte i:  UNICEF na Games.con-u

PCPress.rs Image

Pored kursa koji će biti dostupan nastavnicima i učenicima, za nastavnike je pripremljeno i uputstvo za primenu ovog kursa u nastavi. Kreirano uputstvo prevazilazi nivo konkretnog uputstva za ovaj kurs i u pojedinim segmentima predstavlja „mini-vodič” za kreiranje interdisciplinarnih, tematskih kurseva.

Intervju

Ovim povodom, naši sagovornici su bili Tanja Ranković, rukovodilac programa obrazovanja u UNICEF-u i Tadej Kurepa, menadžer za upravljanje projektima, Inicijativa Digitalna Srbija, koji su ljubazno odgovorali na naša pitanja.

Kako se rodila ideja o ovakvom kursu, vrlo posebnom za lokalne prilike?

Tanja Ranković: Bilo je više razloga da pokrenemo ovaj kurs. Jedan je sigurno želja da bolje povežemo ono što učenici uče u školi sa trenutkom u kome žive. Tako smo kroz primer epidemije „provukli” ono što oni inače uče u školi i to kroz veliki broj predmeta. Tako stečena znanja, koja su deci relevantna, kontekstualizovana su, trajnija, utiču i na motivaciju učenika, što je jedan od velikih problema i kod klasične i kod onlajn nastave.

Činjenica je da je fenomen epidemije kompleksan i ne može se razmatrati sa stanovišta samo jednog nastavnog predmeta, pa je to dovelo do ideje da kurs bude interdisciplinarni i da gradivo bude zanimljivije predstavljeno.

U tu svrhu je za potrebe kursa pripremljeno obilje materijala koji imaju uzrasno prilagođenu formu – izbor naratora, ilustracije, zanimljivosti, video-materijali, primeri, ogledi, kvizovi i sl. Kurs Epidemija je zbog težnje da odgovorimo na navedene izazove životan, interdisciplinaran, interesantan, interaktivan, uzrasno blizak učenicima, a očekujemo da će znanja koja se kroz njega usvajaju biti trajnija jer su funkcionalna i logički povezana s postojećim iskustvom učenika.

Tadej Kurepa: Mislim da je potreba za jednim ovakvim kursem sasvim očigledna. Pre nekoliko dana se navršilo godinu dana od proglašenja vanrednog stanja, što znači da mi više od godinu dana živimo epidemiju. Ipak, i dalje mnogo ljudi ima nedoumice i pitanja u vezi s epidemijom. Nama u Inicijativi Digitalna Srbija je, prilikom razmatranja ideje za ovaj multidisciplinarni kurs, presudna bila upravo želja da pomognemo ljudima da bolje razumeju fenomen epidemije.

Pročitajte i:  Obrazovanje: Srpski projekat među najboljima

Kurs Epidemija je direktno namenjen učenicima trećeg razreda gimnazija, zato što se mapira na njihov program nastave i učenja. To, međutim, nikako ne znači da je kurs napravljen samo za njih. Naprotiv, ja verujem da će kroz ovaj kurs proći daleko više onih koji su već izašli iz školskih klupa nego što ukupno ima učenika u trećem razredu gimnazija u Srbiji. Kurs je zaista savremen i interaktivan i, što je najvažnije, namenjen svakome ko ima neka pitanja u vezi s fenomenom epidemije na koja želi da nađe odgovore.

Koliko je bilo komplikovano osmisliti i oblikovati ovakav kurs, budući da je bila potrebna saradnja na mnogo nivoa?

Tanja Ranković: Kada je definisana tema, bilo je jasno da je razvijanje kursa zadatak za veliki broj stručnjaka. Tako je u timu bilo hemičara, biologa, softverskih inženjera, psihologa, pedagoga, ilustratora, animatora. Bogato iskustvo koje su saradnici na projektu doneli iz fakultetskog amfiteatra, gimnazijske učionice, procesa pisanja udžbenika, ali i popularnih naučnih manifestacija, svetova stripa i filma, doprinose njegovom kvalitetu, atraktivnosti i pristupačnosti.

Iako je u kreiranju kursa učestvovao veliki broj partnera i stručnjaka, rad na njemu je činio manje komplikovanim njihov zajednički cilj i motivisanost da se učenicima ponudi kurs koji će im aktuelnu situaciju osvetliti iz više uglova i pružiti im potrebna znanja za svakodnevni život.

Tadej Kurepa: Zaista mogu reći da smo svi izuzetno ponosni na autore kursa koji su uspeli da veoma kompleksna naučna znanja pretoče u pristupačan i atraktivan kurs. Radeći na ovom multidisciplinarnom kursu, autori su udružili svoja znanja i radili su timski, pomagali jedni drugima, podržavali jedni druge i dopunjavali se, svako iz ugla svoje ekspertize. Oni su zajednički stvorili vrednost koju niko od njih sam ne bi mogao da donese.

Pored niza stručnjaka koji su dali svoj doprinos, na projektu se volonterski angažovao i glumac Miloš Biković koji je svojim glasom oživeo animirane sadržaje. Kada govorimo o multidisciplinarnosti ovog kursa, ona je potpuno prirodna i proizilazi iz potrebe da se epidemija sagleda s različitih strana. Kada pogledate, bez pomoći hemije ne bismo razumeli kako funkcionišu hemijski procesi, a bez pomoći biologije ne bismo mogli da odgovorimo na pitanja koja se odnose na organizme koji funkcionišu u okviru šire biosfere. Svi smo toliko puta slušali o eksponencijalnom rastu i „zaravnjivanju krive” u prethodnih godinu dana, a odgovore na ova pitanja ima matematika. Zato stalno naglašavamo da je ovaj kurs zaista koristan i onima koji su odavno izašli iz školskih klupa, a žele da znaju više o epidemiji.

Kakve efekte ovog kursa očekujete među učenicima, ali i među profesorima?

Tanja Ranković: Očekujemo da nastavnici koriste kurs u nastavi na različite načine, kao gotovo rešenje, ali mogu ga i prilagoditi specifičnostima svoje nastavne prakse, odeljenja s kojima rade, jednom rečju, mogu dati lični pečat u njegovom didaktičko-metodičkom oblikovanju. Trenutna situacija u kojoj se nastava odvija u digitalnom okruženju omogućava fleksibilan raspored, zajedničko prisustvo više nastavnika različitih predmeta na časovima vezanim za kurs i sl., što su prepreke klasične nastave koje nastavnici često navode. Osim toga, u realizaciju kursa se mogu uključiti i nastavnici drugih predmeta koji nisu obuhvaćeni kursom, a dotiču se fenomena epidemije, kao što su geografija, psihologija, nadograđujući ga.

Pročitajte i:  Obrazovanje: Srpski projekat među najboljima

Što se tiče učenika, cilj nam je bio da problem epidemije sagledaju celovito, a ujedno da ih pripremimo da primenjuju svoja znanja u svakodnevnom životu i da svakom problemu na koji naiđu priđu sa više strana. Nastavnici mogu da na različite načine koriste kurs u nastavi tako da kod učenika podstiču timski rad, istraživanje, kao i kritički odnos prema informacijama, a to su sve važne veštine za celi život.

PCPress.rs Image

Tadej Kurepa: Mislimo da je uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u škole veoma značajno. To će omogućiti učenicima da povežu znanja iz različitih predmeta. I iz vizure čisto praktičnih veština, multidisciplinarni pristup koji donosi ovaj kurs je važan za razvoj veština neophodnih za poslove budućnosti. Često se govori o potrebi da se složeni problemi sagledaju iz različitih uglova i da se rešenje ovih problema traži u preseku različith znanja i pristupa koji postoje u okviru jednog tima. Baš zato što je razvoj nauke i tehnologije doneo brisanje tradicionalnih oštrih granica naučnih disciplina i ukazao na sve veću potrebu za interdisciplinarnim pristupom. Kao obavezan element u takvom pristupu nameće se osnovno znanje programiranja i algoritamski način razmišljanja, za šta se naša organizacija i Fondacija Petlja zalažu godinama.

Epidemijom smo dali doprinos unapređenju obrazovanja u Srbiji jer kurs direktno odgovara kako na potrebe učenika, tako i na potrebe nastavnika za prostorom u kome bez mnogo napora mogu da ostvare saradnju sa svojim kolegama. Pri tome ne smemo ni u jednom trenutku zaboraviti da se danas školski časovi i učenje dešavaju izvan školske zgrade. Takođe, smatramo da učenje kroz ovakve kurseve ima veliki potencijal jer učenicima dozvoljava da sami izaberu dinamiku i vreme u kome će se posvetiti kursu. Ipak, preporučeno je da učenici kurs prolaze s nastavnicima. Kurs je prilagođen nastavnom programu i mi ćemo podržati nastavnike različitih predmeta da mu pristupe zajedničkim snagama i pozovu svoje učenike da na ovaj način steknu nova znanja, a neka stara stave u novi kontekst. Kurs je potpuno besplatno dostupan na adresi petlja.org/net.kabinet.

Korisna adresa: unicef.org/serbia

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,