BIZIT 2022

Internet vodič

PCPress.rs Image

www.go­o­gle­ar­tpro­ject.com

Google Art Project je nas­tao iz sa­ra­dnje Google.com sa ne­kim od ve­li­kih svet­skih ume­tničkih mu­ze­ja, sa ci­ljem da omo­gući lju­di­ma da ot­kri­ju i vi­de pre­ko hi­lja­du sli­kar­skih de­la pre­ko mre­že, sa vrlo do­brim de­ta­lji­ma zu­mi­ra­nja. Po­se­ta se o­dvi­ja kao vir­tu­el­na še­tnja kroz mu­ze­j, uz mo­gućnost bi­ra­nja i de­talj­nog pre­gle­da de­la ko­ja vas za­ni­ma­ju. In­fo pa­nel sli­ka vam omo­gućava da pročita­te po­dat­ke o ume­tničkom de­lu, ili pro­nađete i ne­ka dru­ga de­la ume­tni­ka čije de­lo gle­da­te, u­glav­nom pre­ko spolj­nih YouTube sni­ma­ka. Mo­že­te da na­pra­vi­te i vlas­ti­tu ko­lek­ci­ju sli­ka ko­je vam se sviđaju, u od­go­v­ara­jućim sta­vo­vi­ma zu­mi­ra­nja. Ovu ko­lek­ci­ju mo­že­te da de­li­te sa pri­ja­te­lji­ma, a oni mo­gu  da ko­men­ta­ri­šu sli­ke i sta­vo­ve. Ra­zličiti mu­ze­ji su pred­stav­lje­ni ra­zličitim obi­mom ume­tničkih de­la, čak pos­to­ji dras­tična ne­rav­no­te­ža ko­ja po­tiče pre sve­ga od že­lja i za­in­te­re­so­va­nos­ti sa­mih mu­ze­ja, ta­ko i od ras­po­lo­ži­vos­ti elek­tron­skih sni­ma­ka sli­ka. Ne­ke o­blas­ti mu­ze­ja i broj­na ume­tnička de­la su za­ma­glje­na da se ne bi vi­de­la zbog pro­ble­ma autor­skih pra­va. Google Art Project je u vla­sni­štvu Google saj­ta i mo­že se ko­ris­ti­ti sa­mo u ci­lju in­di­vi­du­al­nog es­tet­skog uži­va­nja po­se­ti­la­ca i nji­ho­vih pri­ja­te­lja sa ko­ji­ma de­le lične i­zbo­re ga­le­ri­ja. U pro­jek­tu za sa­da učes­tvu­je 17 vrhun­skih mu­ze­ja i ga­le­ri­ja iz Ev­ro­pe i SAD.

Pročitajte i:  Internet i ćirilica

www.klo­pa­na­klik.com

Ako vam je do­sa­di­lo da se ne­zdra­vo i je­dno­lično hra­ni­te, mo­žda je vre­me da u­zme­te šer­pu u svo­je ru­ke i o­kre­ne­te no­vi list u va­šem ku­li­nar­skom ži­vo­tu. Ako ne­ma­te ku­li­nar­ske sklo­nos­ti, ne očaja­vaj­te… uvek mo­že­te da na­ručite ne­što in­te­re­san­tno i uži­va­te u ku­li­nar­skim ve­šti­na­ma pra­vih pro­fe­si­ona­la­ca. Be­o­građani mo­gu da oda­hnu. In­ter­net stra­ni­ca KlopaNaKlik ko­ri­sni­ci­ma pru­ža mo­gućnost na­ručiva­nja hra­ne iz lo­kal­nih res­to­ra­na i catering ser­vi­sa u Be­o­gra­du. Bi­ra­jući u dnev­noj po­nu­di i ak­tuel­nim ak­ci­ja­ma, tačno zna­te šta na­ručuje­te. Za­da­te gde se na­la­zi­te i za­tim pre­tra­ži­te i pre­gle­da­te po­nu­du svih ser­vi­sa ko­ji ra­de u tre­nu­tno do­ba da­na i is­po­ručuju hra­nu u va­šem kra­ju. Me­ni­ji se sva­ko­dnev­no ažu­ri­ra­ju, a po­nu­da se upot­pu­nju­je in­te­re­san­t­nim pro­mo­ci­ja­ma.

www.bu­zzle.com

Buzzle.com je na­me­njen in­te­li­gen­tnim i ra­do­zna­lim po­se­ti­oci­ma ko­ji že­le da vi­de šta se kri­je iza ra­znih fe­no­me­na sa ko­ji­ma se srećemo sva­ko­dnev­no. Sajt uređuje di­na­mična gru­pa auto­ra i sa­ra­dni­ka ko­ji su stručnja­ci za o­dređene o­blas­ti i te­me. Cilj im je da u svo­jim is­tra­ži­va­nji­ma pred­stave kva­li­te­tan, ali pris­tu­pačan sa­držaj. Pos­to­je hi­lja­de ra­zličitih ka­te­go­ri­ja s te­mama iz re­al­nog i vir­tu­el­nog sve­ta. Auto­ri obično spro­ve­du ne­ko is­tra­ži­va­nje, od­go­va­ra­jući na kon­kre­tno ži­vo­tno pi­ta­nje. Čak i ka­da ne da­ju do kra­ja ne­dvo­smi­slen od­go­vor, nji­ho­vo ra­zma­tra­nje mo­že da bu­de sti­mu­la­tiv­no za na­še da­lje sa­mos­tal­no is­tra­ži­va­nje o da­tom pro­ble­mu. Sajt pra­ti online za­je­dni­ca ko­ja smi­šlja i za­da­je pro­ble­me, a na­kon is­tra­ži­va­nja, o­bra­de i o­bja­ve re­zul­ta­ta is­tra­ži­va­nja nas­tav­lja dis­ku­si­ju.

Pročitajte i:  Internet i ćirilica

www.mu­ral­farm.org

Grad Fi­la­del­fi­ja je po­znat po hi­lja­da­ma sjaj­nih mu­ra­la i gra­fi­ta ko­ji kra­se nje­go­ve fa­sa­de, kao i na­pu­šte­ne građevi­ne ko­ji­ma uda­hnju­ju no­vu to­pli­nu i ži­vot. Mural Arts Program se ba­vi pod­sti­ca­njem i ka­na­li­sa­njem ovog ume­tničkog prav­ca o­sli­ka­va­nja zi­do­va. Muralfarm.org je nas­tao pod o­kri­ljem ovog pro­gra­ma, pri­ku­plja i pred­stav­lja in­for­ma­ci­je o Gra­du Mu­ra­la. Muralfarm.org  je  in­te­rak­tiv­na Web a­pli­ka­ci­ja ko­ja de­talj­no ilus­tru­je i pred­stav­lja in­for­ma­ci­je o mu­ra­li­ma ko­je je mo­guće pre­tra­ži­va­ti po ume­tni­ci­ma, te­ma­ma, da­tu­mi­ma nas­tan­ka i re­no­vi­ra­nja, lo­ka­ci­ji, o­kru­že­nju i do­da­tnim ključnim ter­mi­ni­ma. Re­gis­tro­va­ni ko­ri­sni­ci mo­gu da ta­gu­ju omi­lje­ne fo­to­gra­fi­je mu­ra­la, sni­ma­ju svo­je pre­tra­ge i za­tra­že oba­ve­šta­va­nje o do­da­va­nju no­vih mu­ra­la. Po­red to­ga, mo­guće je pre­gle­da­nje mu­ra­la po­moću Google Earth ser­vi­sa. Mu­ra­li su o­dlično uređeni do­de­lji­va­njem ka­ta­lo­škog bro­ja, a za­pis obu­hva­ta fo­to­gra­fi­je i de­talj­ne in­for­ma­ci­je o mu­ra­lu: na­ziv mu­ra­la, lo­ka­ci­ju, ime ume­tni­ka, nje­go­vih sa­ra­dni­ka, par­tne­ra, spon­zo­ra, da­tum zav­ršet­ka, opis, kao i ta­go­ve i te­me. Lo­ka­ci­ja sva­kog mu­ra­la je opi­sa­na ge­o­gra­fskom du­ži­nom i ši­ri­nom pa ga je mo­guće pro­naći i po­moću GPS‑a. Ka­da pro­nađete za­nim­ljiv mu­ral, ser­vis će vam omo­gućiti pri­kaz mu­ra­la u nje­go­voj bli­žoj ili da­ljoj oko­li­ni.

Pročitajte i:  Internet i ćirilica

Vladislav Struharik

(Objavljeno u PC#184)

 

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: