BIZIT 2022

Intervju: Janez Križan – Digitalno rešenje za poslovanje budućnosti

Kompanija Vip mobile prva je ponudila poslovnim korisnicima Big Data rešenje – Vip Mobility Insights. O tome nam govori Janez Križan, direktor digitalne transformacije i inovacija Vip Mobile i A1 Slovenija.

PCPress.rs Image

Big Da­ta, o­dno­sno ma­sov­ni po­da­ci, pre­po­zna­ti su u sve­tu kao o­gro­man po­ten­ci­jal za una­pređenje po­slo­va­nja. Ka­ko je Vip mo­bi­le tu is­ko­ris­tio svo­ju šan­su?

Us­peh kom­pa­ni­ja za­vi­si od kva­li­te­ta o­dlu­ka ko­je do­no­se. A na kva­li­tet o­dlu­ka naj­vi­še utiče kva­li­tet po­da­ta­ka ko­ji­ma kom­pa­ni­je ras­po­la­že i nji­ho­va bla­gov­re­me­na dos­tu­pnost. Ana­li­zi­ra­nje ma­sov­nih po­da­ta­ka do­pri­no­si da brzo i po­u­zda­no do­bi­je­te vre­dnu in­for­ma­ci­ju, ko­ja je naj­va­žni­ji „re­surs“ u di­gi­tal­noj eri.

Da bis­te do­ne­li pra­vov­re­me­ne i is­prav­ne o­dlu­ke, upo­tre­bom ade­kva­tnog ala­ta za ana­li­zu na­ve­de­nih ma­sov­nih po­da­ta­ka, upo­zna­je­te na­vi­ke svo­jih ku­pa­ca i po­tro­šača, i sa­mim tim do­bi­ja­te pra­vo u­sme­re­nje za svo­je po­slo­va­nje. Ima­jući u vi­du da je Vip mobile te­le­ko­mu­ni­ka­ci­oni ope­ra­tor ko­ji pri­ro­dno ge­ne­ri­še ve­li­ki broj po­da­ta­ka, o­dlučili smo da po­nu­di­mo pa­me­tno, di­gi­tal­no re­še­nje Vip Mobility Insights, ko­je pru­ža broj­ne di­gi­tal­ne ala­te na­pre­dnih te­hno­lo­gi­ja za ana­li­zu pro­me­ta lo­ka­ci­ja po­slov­nih ili pro­daj­nih o­bje­ka­ta, kre­ta­nja gru­pa ko­ri­sni­ka u re­al­nom vre­me­nu, uz nji­ho­vu spe­ci­fičnu iden­ti­fi­ka­ci­ju i vi­zu­eli­za­ci­ju kre­ta­nja.

Pročitajte i:  Comtrade Distribution – pouzdan partner u razvoju modernih IT trendova

Šta su pre­dnos­ti Vip Mo­bi­lity In­sig­hts‑a, ka­ko ovo re­še­nje olak­ša­va ko­ri­sni­ci­ma do­no­še­nje o­dlu­ka?

Reč je o re­še­nju ko­je omo­gućava pris­tup sve­obu­hva­tnim ana­li­za­ma ano­nim­nih zbir­nih po­da­ta­ka o to­ko­vi­ma kre­ta­nja čita­ve po­pu­la­ci­je. Vip ana­li­zi­ra to­ko­ve kre­ta­nja po­se­ti­la­ca ili ko­ri­sni­ka i obe­zbeđuje vre­dne in­for­ma­ci­je o nji­ho­vom kre­ta­nju, na­vi­ka­ma i pro­me­na­ma u nji­ho­vim ak­tiv­nos­ti­ma na dnev­nom i ne­delj­nom ni­vou. Ti po­da­ci slu­že kao o­sno­va za ra­zvoj ak­tiv­nos­ti u­sme­re­nih ka priv­lačenju no­vih kli­je­na­ta, op­ti­mi­za­ci­ji tro­ško­va po­slo­va­nja, us­pe­šnos­ti mar­ke­tin­ških i dru­gih ak­tiv­nos­ti.

PCPress.rs Image

Vip Mobility Insights mo­že bi­ti po­se­bno pri­la­gođen sva­koj kom­pa­ni­ji, ta­ko da omo­gućava ana­li­zu ra­zličitih lo­ka­ci­ja, od po­je­di­načnih pro­dav­ni­ca do ce­lih uli­ca ili zo­na za ku­po­vi­nu, te ko­li­ko du­go su se ko­ri­sni­ci za­drža­va­li na o­dređenoj lo­ka­ci­ji, u ko­je vre­me, oda­kle su do­šli i ku­da su da­lje oti­šli.

Ka­da go­vo­ri­mo o po­da­ci­ma i nji­ho­voj za­šti­ti, na ko­ji način ste re­gu­li­sa­li nji­ho­vo ko­rišćenje?

Na­rav­no, po­se­ban iza­zov ko­ji Big Data no­si je­su si­gur­nost i za­šti­ta po­da­ta­ka. Vip mobile o­drža­va stan­dar­de za­šti­te ko­ri­sničkih po­da­ta­ka na naj­vi­šem ni­vou. Vip Mobility Insights ko­ris­ti u pot­pu­nos­ti ano­nim­ne i de­hu­ma­ni­zo­va­ne, sta­tis­tičke po­dat­ke, do­bi­je­ne na o­sno­vu in­for­ma­ci­ja s mo­bil­ne mre­že.

Pročitajte i:  Prijatelji od početka: Goran Đaković, Saga

PCPress.rs Image

Di­gi­ta­li­za­ci­ja je era u ko­ju smo odav­no za­ko­račili, a mo­gućnos­ti za pro­ces po­slo­va­nja i da­lje se tek na­slućuju. Ka­ko u Vip‑u gle­da­te na taj iza­zov?

Ima­jući u vi­du da svet uve­li­ko pre­po­zna­je va­žnost Big Data, i po­ten­ci­jal se is­tov­re­me­no uvećava. U tom smi­slu, da bi po­slo­va­nje bi­lo po­di­gnu­to na vi­ši ni­vo, ne­op­ho­dno je da od ma­sov­nih sti­gne­mo do pametnih po­da­ta­ka, ko­ji će sva­koj kom­pa­ni­ji bi­ti vre­dni u do­no­še­nju pra­vih po­slov­nih o­dlu­ka. Vip mobile je naj­mlađi ope­ra­tor na srpskom trži­štu, ali je i li­der u di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji, i već na­šim prvim re­še­njem us­pe­va­mo da od­go­vo­ri­mo na naj­so­fis­ti­ci­ra­ni­je po­tre­be po­slov­nih ko­ri­sni­ka. O­dlu­ka Vip‑a da po­nu­di ova­kvo so­ftver­sko re­še­nje po­tiče iz ino­va­tiv­nog pris­tu­pa kom­pa­ni­je, jer že­li­mo da os­ta­ne­mo prvi na trži­štu ko­ji uvo­de no­ve te­hno­lo­gi­je, i na kra­ju, da bu­de­mo re­le­van­tan par­tner ne sa­mo u o­blas­ti te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja već i na­pre­dnih i di­gi­tal­nih ser­vi­sa.

Korisna adresa: www.vi­pmo­bi­le.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,