BIZIT 23

Intervju: Milan Milošević, Yunet – Veština prilagođavanja promenama

Kompaniji Yunet je 6. februara u Skupštini grada Beograda uručena specijalna nagrada TOP50 – DigitalBiz za digitalno unapređenje poslovanja. Tim povodom smo porazgovarali s gospodinom Milanom Miloševićem, CEO-om firme Yunet International, o njihovom dosadašnjem radu i planovima za budućnost, koja je u svakom pogledu – digitalna.

PCPress.rs Image

Yunet je je­dan od prvih In­ter­net ser­vis pro­vaj­de­ra u Srbi­ji i (ne­ka­da­šnjoj) Ju­go­sla­vi­ji, pri­su­tan je na trži­štu pre­ko 25 go­di­na, i od prvog da­na pos­tav­lja vi­so­ke stan­dar­de i ne­pres­ta­no una­pređuje po­slo­va­nje ko­je pri­la­gođava za­hte­vi­ma ko­ri­sni­ka. Pre­po­zna­tlji­vi su po tra­di­ci­ji, ver­nos­ti i pro­fe­si­onal­nom ti­mu sprem­nom da od­go­vo­ri na sve iza­zo­ve, i u­pra­vo su za­to i za­slu­ži­li ovo spe­ci­jal­no pri­zna­nje. Gos­po­din Mi­lo­še­vić nam na sa­mom počet­ku ka­že da je mi­si­ja kom­pa­ni­je Yunet International da stva­ra­ju di­gi­tal­ni svet, ko­ji pos­ta­je stil ži­vo­ta za­do­volj­nog ko­ri­sni­ka.

P: Još je­dnom, čes­ti­ta­mo na na­gra­di Di­gi­tal­Biz!

O: Dra­go mi je što se Yunet po­ka­zao kao pre­po­zna­tljiv brend na trži­štu i što iz da­na u dan sve vi­še jača. Do­bi­je­no pri­zna­nje je po­tvrda du­go­go­di­šnjeg ra­da i is­traj­nos­ti na­šeg ti­ma. Di­gi­tal­no una­pređenje po­slo­va­nja ko­je po­dra­zu­me­va or­ga­ni­za­ci­one pro­me­ne kroz upo­tre­bu di­gi­tal­nih te­hno­lo­gi­ja i po­slov­nih mo­de­la omo­gućila je da Yunet pos­ta­ne po­u­zdan par­tner ko­ji mo­že da is­pra­ti kli­jen­ta na sva­kom ko­ra­ku nje­go­vog po­slo­va­nja. Iza­zov nam je bio da pro­ši­ri­mo, una­pre­di­mo i pri­la­go­di­mo por­tfo­lio u­slu­ga uz o­drža­va­nje i una­pređiva­nje nji­ho­vog kva­li­te­ta, što ni­je bi­lo la­ko jer je tre­ba­lo o­slu­ški­va­ti za­hte­ve ko­ri­sni­ka i do­ne­ti pra­vu o­dlu­ku u kom sme­ru ići.

P: Ka­ko poslovni razvoj i­zgle­da iz Va­šeg u­gla?

O: Di­gi­tal­no una­pređenje po­slo­va­nja ne po­dra­zu­me­va da kom­pa­ni­ja ima IT sek­tor, ni­ti to po­dra­zu­me­va da se kroz sva­ko­dnev­ne ak­tiv­nos­ti ko­ris­te di­gi­tal­ni ala­ti i te­hno­lo­gi­je. Di­gi­tal­no una­pređenje po­slo­va­nja je mno­go vi­še od to­ga i po­dra­zu­me­va način upo­tre­be di­gi­tal­nih ala­ta i te­hno­lo­gi­ja ko­je me­nja­ju sav­re­me­no po­slo­va­nje, di­gi­tal­ni eko­sis­tem, o­dnos pre­ma kli­jen­ti­ma, kao i sa­mo ko­ri­sničko is­kus­tvo. Je­dnom rečju, to je slo­žen i du­go­tra­jan pro­ces una­pređenja po­slov­nih pro­ce­sa i mo­de­la ko­rišćenjem IT di­gi­tal­nih ala­ta i te­hno­lo­gi­ja. To znači da se pri­me­nom sav­re­me­nog zna­nja i ve­šti­na u­prav­lja po­slo­va­njem u di­gi­tal­nom o­kru­že­nju, što pred­stav­lja pro­ces ko­ji ne pres­ta­je, ko­ji ni­je ni ma­lo je­dnos­ta­van i bez ko­jeg sav­re­me­no po­slo­va­nje ni­je mo­guće. Bi­ti us­pe­šan na trži­štu po­dra­zu­me­va una­pređenje po­slo­va­nja kao deo bi­znis stra­te­gi­je sva­ke us­pe­šne kom­pa­ni­je.

Pročitajte i:  SatRAPID™ - softver za organizaciju servisnih radnji

P: Ko­ji su njegovi ključni ele­men­ti?

O: Pre sve­ga, po­tre­be ko­ri­sni­ka. Di­gi­tal­no una­pređenje po­slo­va­nja po­dra­zu­me­va da se stva­ri me­nja­ju i da je po­tre­bno u­hva­ti­ti se u ko­štac sa svim tim pro­me­na­ma i is­ko­ris­ti­ti ih da se po­slo­va­nje una­pre­di. Je­dnom ka­da shva­ti­mo da mo­ra­mo da se me­nja­mo i pri­la­gođava­mo i da je ne­op­ho­dno in­ves­ti­ra­ti u edu­ka­ci­ju za­po­sle­nih, una­pređiva­ti po­slov­ne pro­ce­se, ula­ga­ti u no­ve ala­te, de­fi­ni­saćete pra­vac u ko­jem tre­ba ići ka­ko bis­te bi­li kon­ku­ren­tni i us­pe­šni.

PCPress.rs Image

Dru­gim rečima, di­gi­tal­no una­pređenje po­slo­va­nja pred­stav­lja ve­šti­nu pri­la­gođava­nja pro­me­na­ma. Da bi una­pređenje po­slo­va­nja bi­lo us­pe­šno (pa i mo­guće), ono mo­ra da obu­hva­ti za­po­sle­ne, stra­te­gi­ju, sa­ra­dnju i te­hno­lo­gi­ju. Za­po­sle­ni mo­ra­ju da pri­hva­te no­vi­ne, da što pre ov­la­da­ju no­vim ve­šti­na­ma i po­tre­bnim zna­njem.

O­sno­va ko­ja po­kreće una­pređenje po­slo­va­nja jes­te pos­to­ja­nje ja­sne stra­te­gi­je in­te­gri­sa­ne u po­slov­ni plan. Ko­ri­sni­ci ne ko­ris­te u­slu­ge zbog njih sa­mih, već zbog to­ga što os­tva­ru­ju efe­kat. Ka­da fir­ma pre­po­zna svo­ju cilj­nu gru­pu i o­bra­ti se ko­ri­sni­ci­ma na nji­ma ra­zum­ljiv način, po­nu­div­ši u­slu­ge ko­je is­pu­nja­va­ju nji­ho­va očeki­va­nja, us­peh je prak­tično za­ga­ran­to­van.

Pročitajte i:  Kako povećati brzinu vašeg internet browsera

Svi ima­ju ko­rist od sa­ra­dnje i­zmeđu kom­pa­ni­ja, što je ključna stvar za o­drža­va­nje po­zi­tiv­ne po­slov­ne kul­tu­re. Pri­me­nom zna­nja stečenog kroz is­kus­tvo stva­ra se po­zi­tiv­na kli­ma, zdra­vo o­kru­že­nje i o­tva­ra pros­tor za na­pre­do­va­nje. Te­hno­lo­ška re­vo­lu­ci­ja iz ko­re­na me­nja način ži­vo­ta što za po­sle­di­cu ima ka­ko ćemo se o­dno­si­ti je­dni pre­ma dru­gi­ma. Sa­ma tran­sfor­ma­ci­ja, ko­ja se o­dno­si na di­gi­tal­ne ala­te i te­hno­lo­gi­je, će do­ne­ti bo­lji­tak sa­mo oni­ma ko­ji su spo­so­bni za ino­va­ci­ju i pri­la­gođava­nje.

P: Ka­kva je tre­nu­tno si­tu­aci­ja na trži­štu, ka­da se po­sma­tra di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja?

O: Kom­pa­ni­je ko­je ka­sne sa tran­sfor­ma­ci­jom su u većoj opa­snos­ti od kom­pa­ni­ja ko­je su agil­ni­je po tom pi­ta­nju. No­vi i­grači a­gre­siv­no „na­pa­da­ju“ trži­šte, dok start‑up kom­pa­ni­je stiču pre­dnost nad us­pos­tav­lje­nim mo­de­li­ma po­slo­va­nja. Ključ us­pe­ha le­ži u ne­pres­ta­nom u­sva­ja­nju no­vih zna­nja, tren­do­va i te­hno­lo­gi­ja. Na­kon pri­hva­ta­nja no­vog zna­nja sle­di kre­ira­nje stra­te­gi­je i na kra­ju re­ali­za­ci­ja pla­no­va.

Yunet po­slu­je u skla­du sa de­fi­ni­sa­nom mi­si­jom i vi­zi­jom, ta­ko da bu­de pre­po­zna­tljiv na trži­štu i ko­rak is­pred svih, čime stva­ra svet ko­ji pos­ta­je stil ži­vo­ta za­do­volj­nog ko­ri­sni­ka. Ve­ru­je­mo da u 21. ve­ku In­ter­net kao ser­vis mo­ra da bu­de dos­tu­pan sva­ko­me na is­ti način kao što je dos­tu­pna vo­da, hra­na ili stru­ja. Vo­deći se ovim, Yunet se ra­zvio u po­u­zda­nog po­slov­nog par­tne­ra ko­ji mo­že da is­pra­ti ko­ri­sni­ka na sva­kom ko­ra­ku nje­go­ve di­gi­ta­li­za­ci­je. Ula­ga­nje u ka­dro­ve i stal­na edu­ka­ci­ja omo­gućila je da svo­jim po­slov­nim par­tne­ri­ma brzo i us­pe­šno re­ša­va­mo slo­že­ne pro­ble­me. Yunet‑ovi kli­jen­ti čes­to is­tiču sa­ve­to­dav­nu ulo­gu na­še kom­pa­ni­je, jer u sva­kom tre­nut­ku mo­gu da nam se o­bra­te i do­bi­ju od­go­vor na sva pi­ta­nja iz IT o­blas­ti.

Pročitajte i:  Yettel prelazi u vlasništvo kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

PCPress.rs Image

P: Ku­da vas „di­gi­tal­ni put“ da­lje vo­di?

O: Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja je pro­ces ko­ji se ni­ka­da ne zav­rša­va, pa ve­ro­va­tno nije­dna kom­pa­ni­ja u sve­tu ne mo­že da ka­že da je ovaj za­da­tak i­zvrši­la u pot­pu­nos­ti. Naj­veće pre­pre­ke us­pe­ha su sva­ka­ko brzi­na adap­ta­ci­je i edu­ka­ci­je lju­di, kao i večiti strah od pro­me­ne. Yunet je stra­te­ški par­tner po­slov­nih kli­je­na­ta, ko­ji ras­te sva­ko­dnev­no i usav­rša­va se u skla­du sa sav­re­me­nim tren­do­vi­ma, stva­ra­jući ne­op­ho­dne u­slo­ve za rast i ra­zvoj po­slov­nih par­tne­ra.

Kri­tični deo po­slov­ne sa­ra­dnje kli­je­na­ta i Yunet‑a le­ži u stal­noj edu­ka­ci­ji i ino­va­tiv­nos­ti. Yunet ne­pres­ta­no una­pređuje po­slov­ne ala­te, plat­for­me, pro­ce­se i re­še­nja ko­ja su o­sno­va za pri­hva­ta­nje svih po­slov­nih iza­zo­va. Tran­spa­ren­tnost po­da­ta­ka, kao i po­ve­re­nje po­slov­nih kli­je­na­ta je ključna stvar za us­pe­šnu sa­ra­dnju. Sva­ko­dnev­nom sa­ra­dnjom s kli­jen­tom i pre­po­zna­va­njem po­tre­ba kli­jen­ta stva­ra se vi­še­go­di­šnje par­tner­stvo i po­u­zdan po­slov­ni mo­del ko­ji ga­ran­tu­je us­peh. Mi­ni­mal­no vre­me po­tre­bno da se ser­vis is­po­ruči kli­jen­tu je ono što Yunet i­zdva­ja od dru­gih. Yunet je flek­si­bil­na kom­pa­ni­ja ko­ja pra­ti trži­šte, re­agu­je prom­ptno i pri­la­gođava se no­vo­nas­ta­lim pro­me­na­ma.

Yunet će nas­ta­vi­ti sa una­pređiva­njem po­slo­va­nja u svim po­slov­nim se­gmen­ti­ma, s ori­jen­ta­ci­jom ka po­tre­ba­ma na­ših ko­ri­sni­ka. Sva­ko­dnev­ni slo­že­ni po­slov­ni pro­ce­si u­slov­lja­va­ju da se sa­ra­dnja i­zmeđu po­slov­nih kli­je­na­ta i pru­ža­oca u­slu­ga stal­no me­nja i pri­la­gođava po­nu­di i po­tra­žnji na trži­štu. Kon­ti­nu­ira­ni rad, ko­rišćenje svih ras­po­lo­ži­vih di­gi­tal­nih ala­ta i te­hno­lo­gi­ja, za­do­volj­ni ko­ri­sni­ci u­slu­ga kao i po­zi­tiv­no po­slov­no o­kru­že­nje pred­stav­lja­ju ključ us­pe­ha.

Facebook komentari:
PC Press Studio

Tagovi: , , , ,