Intex Aqua i14: Povoljni quad core telefon

Im­pe­ra­tiv i­zmi­šlja­nja „no­vih no­vi­te­ta“ za udar­ne mo­de­le An­dro­id te­le­fo­na os­tav­lja mno­go pros­to­ra za kom­pa­ni­je kao što je In­tex, pro­i­zvo­đa­če ko­ji po­ka­zu­ju da se za skrom­ne pa­re mo­že na­pra­vi­ti so­li­dan quad-core te­le­fon.

623201445508PM_635_intex_aqua_i14

Taj ma­ne­var­ski pros­tor prven­stve­no se o­dno­si na low‑end se­gment, ali na sre­ću ku­pa­ca on je sve ve­ći. Intex je je­dan od bren­do­va ko­ji već i­zve­sno vre­me ra­di u­pra­vo to, da­kle nu­di ve­oma po­volj­ne Android ure­đa­je kao do­bru al­ter­na­ti­vu sta­ri­jim po­zna­tim mo­de­li­ma, na ma­nje za­htev­nim trži­šti­ma.
Za ma­nje od 150 ev­ra mo­že­te ku­pi­ti nov te­le­fon s e­kra­nom od 5“ i quad core pro­ce­so­rom i DualSIM opcijom, što već na prvi po­gled de­lu­je pri­mam­lji­vo. Reč je o mo­de­lu Intex Aqua i14 ko­ji o­dmah os­tav­lja uti­sak za­nim­lji­vog ure­đa­ja, iako je pri­su­tan na trži­štu već ne­ko vre­me. E­kran od 5“ sme­šten je u ku­ći­šte di­men­zi­ja 146 × 73 × 9,9 mm i ima po­pri­li­čnu te­ži­nu od 173 gra­ma. U­pra­vo ta te­ži­na da­je do­bar deo utis­ka so­li­dnos­ti, uz či­nje­ni­cu da je plas­ti­čno ku­ći­šte ro­bu­sno i da lepo leži u ruci.

Pročitajte i:  HONOR 50 predstavljen u Srbiji

Ka­me­ra na za­dnjoj stra­ni (8 MP) na­gla­še­na je ve­li­kim sta­klom i ma­lim is­pup­če­njem, što doprinosi tome da se zvu­čnik, ko­ji se ta­ko­đe na­la­zi sa za­dnje stra­ne, bo­lje ču­je, jer ure­đaj ne le­ži pot­pu­no rav­no na po­dlo­zi.

Intex Aqua i 14 kamera 8 Mpx
Aqua i14 ima stan­dar­dne pri­ključ­ke (slu­ša­li­ce i USB) i tas­te­re, gde se Power tas­ter na­la­zi s gor­nje le­ve stra­ne, a Volume s gor­nje de­sne stra­ne. Iako je ta po­zi­ci­ja ne­što dru­ga­či­ja od stan­dar­dne, mes­to je ipak ve­oma do­bro o­dme­re­no, jer se tas­te­ri na­la­ze ta­čno gde tre­ba i korisnik se brzo na­vi­kne na taj ras­po­red. Aqua i14 re­agu­je i na „brzi du­pli klik po e­kra­nu“ za bu­đe­nje te­le­fo­na, pa se ta­da mo­že vi­de­ti šta nu­di po­če­tni e­kran.
Rezolucija ekrana je 854 × 480 pik­se­la i priznajemo da bismo voleli da je nešto jača. Ali, uprkos tome, e­kran nu­di ko­rek­tan kva­li­tet pri­ka­za za svo­ju re­zo­lu­ci­ju, uz vi­sok ni­vo mak­si­mal­nog o­sve­tlje­nja, što omo­gu­ća­va veoma dobru či­tlji­vost.
Har­dver­sku o­sno­vu mo­de­la Aqua i14 či­ni MediaTek MT6582 čip­set, što po­dra­zu­me­va quad core pro­ce­sor na 1,3 GHz i Mali 400MP GPU, sa 1 GB ra­dne me­mo­ri­je. To je odlična spe­ci­fi­ka­ci­ja za ure­đaj u ovom se­gmen­tu ko­ja omo­gu­ća­va da Aqua i14 ima i vrlo ko­rek­tne per­for­man­se. Na­rav­no, nis­ka re­zo­lu­ci­ja ne op­te­re­ću­je pre­vi­še MediaTek MT6582 čip­set, pa ta­ko Aqua i14 bez pro­ble­ma obav­lja stan­dar­dne za­dat­ke ope­ra­tiv­nog sis­te­ma 4.4.2 KitKat.
KitKat pred­stav­lja pra­vu me­ru za ovaj ure­đaj, kao sigurno i pro­ve­re­no OS re­še­nje. Skin ko­ji ko­ris­ti Aqua i14 je mi­ni­ma­lan, što je do­bro zbog per­for­man­si, ali i pre­gle­dnos­ti, dok je ni­vo pre­in­sta­li­ra­nih a­pli­ka­ci­ja ta­ko­đe sve­den na mi­ni­mum. Za ovo pos­to­ji i do­da­tni ra­zlog, a to je 4 GB me­mo­ri­je ko­ja je na ras­po­la­ga­nju. Na­rav­no, Aqua i14 ima microSD slot pa se pro­blem s me­mo­ri­jom la­ko re­ša­va nadogradnjom.
Pri uba­ci­va­nju microSD kar­ti­ce mo­že se vi­de­ti da ovaj ure­đaj ima dva slo­ta za SIM kar­ti­ce, uz stan­dar­dne SIM me­na­džment op­ci­je. Ko­ri­sna DualSIM op­ci­ja je­dna je od udar­nih ka­rak­te­ris­ti­ka ure­đa­ja iz low‑end se­gmen­ta, jer se oni u­glav­nom i ne pro­da­ju pre­ko mo­bil­nih ope­ra­to­ra pa on­da i ne­ma pro­ble­ma oko DualSIM fun­kci­je.

Pročitajte i:  Prvi utisci: Huawei nova 9

Intex Aqua i14 specifikacije

Ekran:   5.0“ FWVGA IPS Display
Procesor:    MT6582 Cortex-A7 quad-core 1,3 GHz
Memorija:    1 GB RAM, 4 GB fleš
Grafika:    Mali 400MP
Komunikacija:    3G, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot, BT 3.0
GPS :   Da, A-GPS podrška, Glonass
Kamera:    glavna 8 MP 3264×2448, web 2 MP
Operativni sistem:    Android 4.4.2
Dimenzije i masa:    146×73×9.9 mm : 173g
Cena:    16.990 dinara
Kontakt:    www.tnt.rs
AnTuTu    19,375

Du­ži­na tra­ja­nja ra­zgo­vo­ra i surfovanja mo­že bi­ti o­gra­ni­če­na ba­te­ri­jom od 1.850 mAh, a i ma­lo du­že op­te­re­će­nje ure­đa­ja a­pli­ka­ci­ja­ma ili sur­fo­va­njem uti­če na pri­me­tno pra­žnje­nje ba­te­ri­je, ali ovo je slabost gotovo svih proizvođača u ovom segmentu. Već smo navikli da punjač imamo i kod kuće i u kancelariji, a nije nam strano ni da nosimo i eksterne baterije.

Završavamo ovaj test zaključkom da Aqua i14 mo­de­l predstavlja odličan izbor za sve one koji po nis­koj ce­ni žele da nabave so­li­dan pa­ket per­for­man­si i mo­gu­ćnos­ti.

Mi­loš Sta­men­ko­vić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,