Top50 Glas publike

iOS pro­gra­mi­ra­nje – brzo do tra­že­nih ve­ština

Svi zna­mo po ne­ko­li­ko pri­ča o lju­di­ma ko­ji su na­i­zgled pre­ko no­ći pos­ti­gli o­gro­man us­peh kao pro­gra­me­ri. Oni ra­de u ve­li­koj IT kom­pa­ni­ji ili ima­ju svoj pro­je­kat ko­jim o­dli­čno za­ra­đu­ju. Me­đu­tim, čes­to za­bo­ra­vi­mo to da svi oni go­to­vo da ni po če­mu ni­su dru­ga­či­ji od nas

iOS_PCPRESS

Pre ne ta­ko mno­go vre­me­na, ni sa­mi ni­su zna­li ni­šta o pro­gra­mi­ra­nju, a eto gde su sa­da.

Na ko­ji na­čin pro­gra­me­ri za­ra­đu­ju to­li­ko nov­ca? Na­či­na ima mno­go, od ra­zvo­ja po­slov­nih so­ftve­ra ko­ji šte­de vre­me i ljud­stvo, pre­ko i­zra­de saj­to­va i a­dmi­nis­tra­ci­je sis­te­ma, do je­dne no­vi­je ali tre­nu­tno na­ju­no­sni­je o­blas­ti – i­zra­de a­pli­ka­ci­ja za mo­bil­ne te­le­fo­ne.

Mo­gu­ćnos­ti za pro­gra­me­re ko­ji se ba­ve a­pli­ka­ci­ja­ma za­is­ta su ne­o­gra­ni­če­ne. Ra­zlog je je­dnos­ta­van – na­kon što kre­ira­te a­pli­ka­ci­ju, ona i­zla­zi na o­grom­no svet­sko trži­šte i od tog tre­nut­ka do­no­si pri­ho­de.

Mo­že­te na­uči­ti da kre­ira­te iOS a­pli­ka­ci­je za sa­mo 10 ne­delja

U to­ku pro­šle go­di­ne, za­ra­da pro­gra­me­ra ko­ji ra­zvi­ja­ju iOS a­pli­ka­ci­je pre­šla je je­da­na­est mi­li­jar­di do­la­ra. Deo te su­me mo­že bi­ti baš vaš. Do­volj­no je da o­dlu­či­te da se u­klju­či­te u za­je­dni­cu iOS pro­gra­me­ra i da pro­na­đe­te naj­bo­lji na­čin da ste­kne­te baš ona zna­nja ko­ja će vas što brže u­klju­či­ti u ve­li­ku iOS pri­ču.

Pročitajte i:  Whatsapp iOS testeri dobijaju funkciju „pretraži po datumu“

Naj­bo­lje od sve­ga: mo­že bi­ti mno­go brže ne­go što mi­slite

Na­pre­dni pro­gram in­ten­ziv­ne nas­ta­ve za  DevelopmentiOS na ITAcademy o­smi­sli­li su vrhun­ski pro­gra­me­ri i ek­sper­ti za kre­ira­nje a­pli­ka­ci­ja na plat­for­mi iOS. Ide­ja i cilj ovog kur­sa je da omo­gu­ći po­la­zni­ci­ma da za sa­mo de­set ne­de­lja ste­knu sva zna­nja ko­ja su po­tre­bna da bi po­če­li sa­mos­tal­no da se ba­ve ra­zvo­jem a­pli­ka­ci­ja. Ka­da zna­te da je vre­me no­vac i da iOS a­pli­ka­ci­je ima­ju po­ten­ci­jal za stvar­no o­grom­nu za­ra­du, ne že­li­te da če­ka­te. Što pre se su­oči­te sa re­al­nim iza­zo­vi­ma pro­fe­si­je, vaš tem­po na­pre­do­va­nja će bi­ti brži. I sve će za­vi­si­ti sa­mo od vas.

Za­to je in­ten­ziv­ni kurs ide­al­no re­še­nje. Obu­ka je po­de­lje­na u 120 ča­so­va, o­drža­va se tri pu­ta ne­delj­no i po­kri­va sve as­pek­te pro­gra­mi­ra­nja iOS a­pli­ka­ci­ja.

Šta tre­ba da zna­te o ovom kur­su?

Od ka­da je Ap­ple 2007. go­di­ne i­zba­cio prvi iPhone, rast ove kom­pa­ni­je pos­tao je kon­stan­ta u sve­tu IT‑ja. Nas­ta­lo je trži­šte ko­jem stal­no ne­dos­ta­je po ne­ko­li­ko hi­lja­da pro­gra­me­ra.

Pročitajte i:  Whatsapp iOS testeri dobijaju funkciju „pretraži po datumu“

Na in­ten­ziv­nom kur­su za iOS pro­gra­me­ra ra­di­će­te na Apple‑ovim ra­ču­na­ri­ma naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je i uči­ti u u­slo­vi­ma ko­ji za­do­vo­lja­va­ju svet­ske stan­dar­de me­đu­na­ro­dnog is­pi­tnog cen­tra uni­ver­zi­te­ta Cambridge. Pre­da­va­nja su ori­jen­ti­sa­na na prak­ti­čan rad, a te­ori­ja je sve­de­na na nu­žni mi­ni­mum.  Bez ob­zi­ra na to da li već ima­te is­kus­tva sa pro­gra­mi­ra­njem ili ste pot­pu­ni po­če­tnik, pred va­ma ne­će bi­ti ni­je­dne re­al­ne pre­pre­ke da pos­ta­ne­te pro­fe­si­onal­ni iOS developer.

Uči­te pre­ko In­ter­ne­ta, u vre­me ka­da va­ma od­go­vara

Ovaj pro­gram mo­že­te pra­ti­ti tra­di­ci­onal­no, u naj­mo­der­ni­je o­prem­lje­nim sa­la­ma ITAcademy u Ze­mu­nu, ili online, pu­tem plat­for­me za uče­nje na da­lji­nu. Čak i ako ste spre­če­ni da pri­sus­tvu­je­te nas­ta­vi, pra­ti­će­te sva pre­da­va­nja, či­ta­ti ma­te­ri­ja­le, re­ša­va­ti tes­to­ve i za­dat­ke, ra­di­ti di­rek­tno sa pro­fe­so­ri­ma. Kao da ste u uči­oni­ci.

Za­hva­lju­ju­ći naj­na­pre­dni­jem Live stream sis­te­mu, na pre­da­va­nje mo­že­te da se u­klju­či­te gde god se na­la­zi­li, a i ako ga pro­pus­ti­te, uvek će­te ima­ti pris­tup vi­deo‑ar­hi­vi sa snim­ci­ma svih ča­so­va,

Šta će­te na­uči­ti na kur­su?

Naj­bi­tni­je od sve­ga, sav­la­da­će­te klju­čne o­blas­ti ne­op­ho­dne za iOS pro­gra­mi­ra­nje i za­ra­du od pro­da­je a­pli­ka­ci­ja. Upo­zna­će­te se sa svim ala­ti­ma i sa ra­zvoj­nim o­kru­že­njem Xco­de 6, a na­uči­će­te i Swift ‑ no­vi pro­gram­ski je­zik kom­pa­ni­je Apple, na­pre­dnu sin­tak­su je­zi­ka Objective‑C, kon­cep­te o­bjek­tno ori­jen­ti­sa­nog pro­gra­mi­ra­nja i ka­ko da di­zaj­ni­ra­te no­vu ge­ne­ra­ci­ju ino­va­tiv­nih a­pli­ka­ci­ja.

Pročitajte i:  Whatsapp iOS testeri dobijaju funkciju „pretraži po datumu“

iOS trži­šte ras­te, a spo­so­bnih pro­gra­me­ra ne­ma ni pri­bli­žno do­volj­no. Kroz rad na kon­kre­tnim i za­nim­lji­vim pro­jek­ti­ma, mo­že­te prak­ti­čno pri­me­ni­ti sva ste­če­na zna­nja u to­ku ško­lo­va­nja i usav­rši­ti svo­je ve­šti­ne pro­gra­mi­ra­nja a­pli­ka­ci­ja za iPad i iPhone ure­đa­je. In­ten­ziv­ni kurs iOS pro­gra­mi­ra­nja ko­ji drži ITAcademy mo­že baš od vas na­pra­vi­ti bu­du­ćeg auto­ra po­pu­lar­ne a­pli­ka­ci­je ko­ja do­no­si mi­li­one. Bi­će do­volj­na sa­mo dva i po me­se­ca da pro­me­ni­te vaš ži­vot iz ko­re­na.

Objavljeno u časopisu PC#234

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,