Plazma

Iz prakse: Q&A funkcionalnost na Power BI platformi

Power BI je mo­der­na plat­for­ma ko­ja omo­gućava prav­lje­nje ži­vo­pi­snih i­zve­šta­ja na o­sno­vu po­da­ta­ka pri­ku­plje­nih iz je­dnog ili vi­še i­zvo­ra, a mo­guće ih je pri­ka­za­ti prak­tično na svim ras­po­lo­ži­vim uređaji­ma i plat­for­ma­ma, kao i u­ključiti ih u pos­to­jeće Web stra­ni­ce. Iako se ana­li­tičari po­slov­nog i­zve­šta­va­nja tru­de da na­pra­ve što bo­lje i­zve­šta­je, kraj­nji ko­ri­snik čes­to ima po­tre­bu da dođe do ne­ke spe­ci­fične in­for­ma­ci­je. Ima li bo­ljeg načina da to ura­di ne­go da di­rek­tno pos­ta­vi pi­ta­nje računa­ru?

PCPress.rs Image

Lju­di su odu­vek ma­šta­li o to­me da mo­gu da ra­zgo­va­ra­ju s računa­rom, a Power BI im to i omo­gućava fun­kci­jom ko­ja se zo­ve Q&A. Za sa­da je mo­guće for­mu­li­sa­ti pi­ta­nja na en­gles­kom je­zi­ku (u pri­pre­mi je i špan­ski), a rečeni­ce ko­je gra­di­te u tu svrhu sas­to­je se iz reči i na­zi­va i­zve­štaj­nih di­men­zi­ja. Na o­sno­vu une­tog is­ka­za pro­gram za­ključuje ko­je po­dat­ke tre­ba da i­zvuče, kao i ko­ji i­zve­štaj ih naj­bo­lje pri­ka­zu­je.

Ide­al­ni sce­na­rio

Ide­alan sce­na­rio je da na­pra­vi­te i­zve­štaj ko­ji da­je ne­ke op­šte smer­ni­ce, a da on­da do­zvo­li­te ko­ri­sni­ku da ga mo­di­fi­ku­je pos­tav­lja­njem pi­ta­nja. Ova fun­kci­ja je omo­gućena ka­ko u ser­vi­su, ta­ko i na Power BI Desktop plat­for­mi, s tim što po­sle­dnje na­ve­de­na omo­gućava i da kre­ira­te du­gme ko­je je sas­tav­ni deo i­zve­šta­ja, a omo­gućava ovu fun­kci­onal­nost. Haj­de da vi­di­mo ka­ko to ra­di u prak­si!

Pročitajte i:  Dan D za e-fakture

Kre­ira­li smo je­dnos­ta­van de­mo u o­kvi­ru ko­ga pos­to­je tri ta­be­le: Artikli, Partneri i Transakcije. Prva sa­drži po­dat­ke o ar­ti­kli­ma ko­ji se pro­da­ju, dru­ga o par­tne­ri­ma (kup­ci­ma), a u trećoj se evi­den­ti­ra­ju sve pro­daj­ne tran­sak­ci­je po da­ni­ma. Po­krećemo Power BI Desktop, pa kli­kom na Get Data/Excel pre­uzi­ma­mo ta­be­le iz Excel da­to­te­ke u ko­joj se na­la­zi pri­mer. Za­tim je po­tre­bno ući u Reporting View pa us­pos­ta­vi­ti ve­ze i­zmeđu ta­be­la u mo­de­lu po­da­ta­ka. Na­kon što ovo ura­di­mo, mo­del je spre­man za kre­ira­nje i­zve­šta­ja.

PCPress.rs Image

Pre ne­go što počne­mo da pra­vi­mo i­zve­šta­je, ko­ri­sno je da zna­te da se u Modeling ribbon‑u na­la­zi i je­dna, mno­gi­ma ne­po­zna­ta, op­ci­ja ko­ja se zo­ve Synonims. Ona omo­gućava da de­fi­ni­še­te na­zi­ve si­no­ni­ma za pos­to­jeće i­zve­štaj­ne di­men­zi­je. Na pri­mer, u ta­be­li Partneri pos­to­ji ko­lo­na ko­ja se zo­ve A­DRE­SA. Njen si­no­nim na en­gles­kom je­zi­ku bio bi na­ziv AD­DRESS, pa ako zna­te da će ne­ko od va­ših ko­ri­sni­ka pos­tav­lja­ti pi­ta­nja na en­gles­kom je­zi­ku, a že­li da ko­ris­ti en­gles­ke na­zi­ve di­men­zi­ja, ne bi bi­lo lo­še da de­fi­ni­še­te si­no­ni­me. Za sva­ku od ko­lo­na mo­guće je de­fi­ni­sa­ti i vi­še njih. Ova ak­ci­ja ni­je oba­ve­zna, ali mo­že da una­pre­di do­živ­ljaj ko­ri­sni­ka pri­li­kom pos­tav­lja­nja pi­ta­nja.

Pročitajte i:  cBBIS – potpuno integrisan sistem

Pi­ta­nje je pos­tav­ljeno

Pi­ta­nja mo­že­mo da pos­ta­vi­mo ta­ko što for­mi­ra­mo rečeni­cu ko­ja čini upit. On omo­gućava da se iz mo­de­la po­da­ta­ka pre­u­zmu po­da­ci i kre­ira že­lje­ni i­zve­štaj. To se mo­že ura­di­ti kli­kom na iko­nu Ask a question, a Power BI Desktop po­se­du­je mo­gućnost i do­da­va­nja tas­te­ra po­moću ko­jih je mo­guće po­kre­nu­ti ovu op­ci­ju. Ovo je po­se­bno ko­ri­sno ako že­li­te da i­zve­štaj na­kna­dno po­de­li­te na Web‑u.

PCPress.rs Image

Na­kon što po­kre­ne­mo ovu op­ci­ju, o­tvo­riće se pro­zor za pos­tav­lja­nje pi­ta­nja. Pri vrhu mo­že­te da vi­di­te tek­stu­al­no po­lje u ko­je je po­tre­bno une­ti pi­ta­nje. Na pri­mer, na­pi­ši­mo rečeni­cu: Show me all KLASIFIKACIJA and sum it by KOL. Kao što vi­di­te, ona se sas­to­ji iz reči na en­gles­kom je­zi­ku i na­zi­va i­zve­štaj­nih di­men­zi­ja, što mo­gu da bu­du ko­lo­ne ko­je opi­su­ju po­dat­ke ili one nad ko­ji­ma mo­že­mo da vrši­mo a­gre­ga­ci­ju (pre­bro­ja­va­nje, su­mi­ra­nje, u­pro­sečava­nje itd.). Ta­kođe, mo­guće je i ek­spli­ci­tno na­ves­ti tip gra­fi­ko­na, iako će Q&A auto­mat­ski pre­dlo­ži­ti i­zve­štaj ko­ji na naj­bo­lji način od­sli­ka­va va­še po­dat­ke.

Kli­kom na Add this question mo­guće je za­pam­ti­ti pi­ta­nje ka­ko bi­smo ka­sni­je mo­gli po­no­vo da ga is­ko­ris­ti­mo za do­bi­ja­nje i­zve­šta­ja, a Clear se ko­ris­ti za bri­sa­nje pos­tav­lje­nog pi­ta­nja. Kli­kom na Ask a related question mo­guće je pos­ta­vi­ti pi­ta­nje za prav­lje­nje no­vog i­zve­šta­ja ko­ji za po­la­zi­šte ko­ris­ti onaj ko­ji smo u­pra­vo kre­ira­li. Q&A pam­ti is­to­ri­ju pos­tav­lje­nih pi­ta­nja, a skro­lo­va­njem mo­že­mo pre­gle­da­ti ne­ke pret­ho­dne re­zul­ta­te. Na kra­ju, kli­kom na Save and Close sni­ma­mo od­go­vor, a kli­kom na Cancel na­pu­šta­mo rad sa ovom op­ci­jom.

Pročitajte i:  Finansijski sektor spremniji za recesiju nego u prethodnoj krizi

PCPress.rs Image

Od pi­ta­nja do ra­zgo­vora

Power BI Q&A op­ci­ja još uvek ne po­drža­va di­rek­tno ra­zgo­va­ra­nje s računa­rom u ci­lju for­mu­li­sa­nja pi­ta­nja, ali ko­li­ko je auto­ru po­zna­to, Microsoft ra­di na to­me. Ne očekuj­te ni­šta spek­ta­ku­lar­no, to će naj­vi­še pod­sećati na sce­ne iz fil­ma Blade Runner, ka­da De­kard ana­li­zi­ra fo­to­gra­fi­je ko­je je po­ku­pio iz sta­na u ko­me ži­ve re­pli­kan­ti. Ipak, i to je ve­li­ki po­mak. Ko zna, mo­žda će je­dno­ga da­na Power BI moći da čita i na­še mi­sli? U tom slučaju, da pa­ra­fra­zi­ram onaj sta­ri vic o Tar­za­nu i Mu­ji: „Ne ve­ruj­te ov­ci, la­že kad zi­ne!“

Autor: Slavko Vujnović

Facebook komentari:
Data centri 2022

Tagovi: , , , ,