BIZIT 2022

Iz prakse: SMS restrikcije

Šta da ra­di­te kad pro­gram ko­ji sva­ko­dnev­no ko­ris­ti­te na svom te­le­fo­nu iz čis­ta mi­ra pres­ta­ne da ra­di? Da čekate novu verziju? Ili da se možda vratite na staru…

PCPress.rs Image

Kao je­dnu od va­žnih pre­dnos­ti Android‑a nad iOS‑om uvek po­me­nem mo­gućnost da a­pli­ka­ci­ja po­ša­lje SMS. Valj­da svi ko­ris­ti­mo „Par­king ma­ni­jak“ za plaćanje par­kin­ga, a ima i dru­gih zgo­dnih a­pli­ka­ci­ja. Čes­to ko­ris­tim Tap2Text po­moću kog se na e­kra­nu for­mi­ra vi­džet ko­ji ša­lje po­ru­ku una­pred za­da­tog sa­drža­ja na una­pred za­da­te bro­je­ve te­le­fo­na – ta­ko je­dnim ta­pom ša­lje­te SMS. Osim očite (za­bra­nje­ne) upo­tre­be u vo­žnji, a­pli­ka­ci­ja se mo­že ve­oma zgo­dno pri­me­ni­ti i u po­slu ka­da se sa­ra­dni­ci­ma ša­lju ru­tin­ski i­zve­šta­ji o ne­kim do­gađaji­ma ko­ji su nas­tu­pi­li, ti­pa „Sas­ta­nak je zav­ršen, do­la­zi­mo“ ili „Tekst sti­gao s lek­tu­re“.

No­va ver­zi­ja, no­va ne­volja

Tap2Text sam go­di­na­ma ko­ris­tio u sreći i ve­se­lju dok 1. de­cem­bra (sum­nji­vo o­kru­gao da­tum) ni­je na­pros­to pres­tao da ra­di. Umes­to da po­ša­lje po­ru­ku, on je smes­ti u draft fol­der SMS a­pli­ka­ci­je, pa je tre­ba ručno po­sla­ti oda­tle. Ako je SMS a­pli­ka­ci­ja bi­la ne­ak­tiv­na, do­vo­ljan je još je­dan tap na Send, a ako je bi­la ak­tiv­na, tre­ba preći u Draft fol­der pa oda­tle po­sla­ti po­ru­ku – pot­pu­no ne­upo­tre­blji­vo.

PCPress.rs ImagePo­se­ta Google Play‑u je po­ka­za­la da auto­ri mo­ra­ju da sle­de Google‑ovu pre­po­ru­ku da se, počev­ši od Android‑a 4.4, SMS‑ovi mo­gu sla­ti sa­mo iz default SMS a­pli­ka­ci­je. U pi­ta­nju je očito te­žnja da se is­ko­re­ne ma­li­ci­o­zne a­pli­ka­ci­je ko­je ša­lju SMS bez ko­ri­sni­ko­vog zna­nja i ta­ko mu pra­ve ne­ki tro­šak… a obično i ne­ku za­ra­du za auto­re tih pro­gra­ma. Is­ti­ni za vo­lju, pro­gram ne mo­že da po­ša­lje SMS pre ne­go što mu ko­ri­snik odo­bri tu pri­vi­le­gi­ju, ali mno­gi su na­vi­kli da ku­ca­ju Next / Yes / I Agree ne čita­jući šta je te­le­fon za­pra­vo is­pi­sao. I po­sle se ne lju­te na se­be što su is­pa­li glu­pi, ne­go se lju­te na Google što ih ni­je sprečio da is­pa­dnu glu­pi. Oda­tle res­trik­ci­ja, ko­ja je pre­vi­še stro­ga – tre­ba­lo je da do­pus­te da se pra­vo za sla­nje SMS po­ru­ka kon­kre­tnim a­pli­ka­ci­ja­ma po­de­ša­va neg­de u Settings / Apps & Notifications, pa će onaj ko sti­gne ta­ko da­le­ko valj­da zna­ti šta ra­di.

Pročitajte i:  WhatsApp: Kako da se dobro sakrijete

Shva­tio sam, da­kle, u čemu je pro­blem, ali je sam pro­blem os­tao – da li to znači da vi­še ne mo­gu da ko­ris­tim ovu zgo­dnu a­pli­ka­ci­ju? I­zgle­da­lo mi je da ni­je ta­ko – naj­zad, Android u međuv­rem­nu ni­sam up­grade‑ovao, pro­me­ni­la se sa­mo ova a­pli­ka­ci­ja. Da li dru­gi pro­gra­mi mo­gu da ša­lju SMS‑ove? Pro­ve­ra je ko­šta­la 30 di­na­ra – da, „Par­king ma­ni­jak“ i da­lje mo­že. To ve­ro­va­tno znači da su de­ve­lo­pe­ri do pro­šlog me­se­ca sla­li update za Tap2Text kom­paj­li­ran za ne­ku od ver­zi­ja Android‑a pre 4.4, a sa­da mo­ra­ju da ša­lju update kom­paj­li­ran za mi­ni­mum Android 8.0, pa se pri­me­nju­ju res­trik­ci­je iz Android Telephony API‑ja.

APK u fi­oci

Ako je čita­va ana­li­za problema tačna, tre­ba­lo bi sa­mo da in­sta­li­ram ra­ni­ju ver­zi­ju pro­gra­ma Tap2Text i sve će bi­ti u re­du – i da­lje va­ži ona ključna pre­dnost Android‑a nad iOS‑om da mo­že­te in­sta­li­ra­ti a­pli­ka­ci­ju po vo­lji, a ne sa­mo iz Play pro­dav­ni­ce. Naj­pre sam tra­žio po apkmirror.com i sličnim saj­to­vi­ma, ali je Tap2Text očito to­li­ko mi­nor­na a­pli­ka­ci­ja da je ni­ko ni­je čuvao. Na­šao sam naj­zad ne­ki pri­me­rak, ali je on od­bi­jao da se in­sta­li­ra na moj te­le­fon (tek ka­sni­je sam shva­tio za­što).

Pročitajte i:  iPhone prestigao Android na tržištu pametnih telefona u SAD

Os­ta­je, da­kle, da se o­slo­nim na sop­stve­ne re­sur­se. Se­tio sam se da u fi­oci čami moj pret­ho­dni te­le­fon, HTC U11, a po­što je već vi­še me­se­ci is­ključen, ja­sno je da se ni­šta na nje­mu ni­je mo­glo update‑ova­ti. U­ključio sam ga i brže‑bo­lje oti­šao u Play a­pli­ka­ci­ju, na­šao Tap2Text a­pli­ka­ci­ju, o­tvo­rio njen me­ni i is­ključio auto­mat­ski update. On­da sam u te­le­fon sta­vio re­zer­vnu SIM kar­ti­cu i pro­bao Tap2Text – ra­dio je kao i u ra­ni­ja vre­me­na. Da­kle, na te­le­fo­nu (ko­ji ni­je root‑ovan) očito imam po­tre­ban so­ftver, os­ta­je sa­mo pi­ta­nje ka­ko da ga pre­ba­cim na no­vi te­le­fon.

PCPress.rs Image

Po­sao je oba­vio pro­gram App Extractor – ni­je mi se svi­deo jer baš na­pa­dno bom­bar­du­je re­kla­ma­ma (ka­sni­je su mi ko­le­ge pre­po­ručile ASTRO File Manager i nje­go­vu op­ci­ju backup), ali do­bro, ko­ris­tim ga sa­mo je­dno­kra­tno. Bo­lje reći dvo­kra­tno, po­što sam is­ko­ris­tio pri­li­ku da sačuvam i „Par­king ma­ni­jak“. Pre­ba­cio sam APK na no­vi HTC U12+, po­kre­nuo ga i… App Not Installed. Dođavo­la.

Re­še­nje je bi­lo sa­mo je­dan ko­rak da­le­ko – tre­ba­lo je naj­pre de­in­sta­li­ra­ti sta­ri (za­pra­vo no­vi­ji) Tap2Text i ti­me i­zgu­bi­ti sva nje­go­va po­de­ša­va­nja i ra­ni­je za­da­te SMS‑ove. Te­orij­ski bi se mo­gla sačuva­ti po­de­ša­va­nja i pre­ne­ti čitav sandbox, mo­žda pro­gra­mom Helium Backup, ali u kon­kre­tnom slučaju ni­je bi­lo vre­dno tru­da. Po­sle to­ga, sta­ri Tap2Text je us­pe­šno pro­ra­dio i nas­ta­vio da di­rek­tno ša­lje SMS‑ove. Tre­ba­lo je još re­ši­ti pi­ta­nje re­gis­tra­ci­je, po­što sam svo­jev­re­me­no pla­tio nekoliko do­la­ra i ta­ko pre­šao na Pro ver­zi­ju ko­ja ne do­pu­nja­va poslate SMS‑ove svo­jom re­klam­nom po­ru­kom. Sa­mo sam iza­brao op­ci­ju Restore purchases i sve je do­šlo na svo­je mes­to.

Pročitajte i:  Samsung Galaxy Z Flip 4 - Za svačiji džep

Sve u sve­mu, za­bra­ni­te auto­mat­ski up­da­te „Par­king ma­ni­ja­ka“, po­što sle­deća ver­zi­ja (te­kuća je iz 2017), kad god da se po­ja­vi, neće moći da ša­lje SMS‑ove, a is­tov­re­me­no sačuvaj­te i APK, jer sta­ru ver­zi­ju tre­ba pre­ba­ci­ti i na sle­deći te­le­fon. Is­to se o­dno­si i na os­ta­le a­pli­ka­ci­je ko­je ša­lju SMS‑ove, a ko­ris­ti­te ih u sva­ko­dnev­nom ra­du. Ta­ko ćemo još ne­ko vre­me moći da ko­ris­ti­mo ova­kve zgo­dne ser­vi­se. Mo­žda će u ne­koj bu­dućoj ver­zi­ji Android‑a di­rek­tno sla­nje bi­ti i­zbačeno iz API‑ja pa će i sta­ri APK pres­ta­ti da ra­di, ali sna­la­zićemo se i ta­da, mo­žda po­no­vo root‑ova­ti uređaj… Ne­ko re­še­nje se uvek nađe.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com