Top50 Glas publike

Kako da podesite veličinu prozora

Ka­da po­kre­ne­mo ne­ki Windows pro­gram, on se auto­mat­ski i­zvrša­va u svom pro­zo­ru. Uko­li­ko nam ne od­go­va­ra ve­ličina tog pro­zo­ra, uvek mo­že­mo da je pro­me­ni­mo kli­kom na kva­dra­tić u gor­njem de­snom u­glu, ne­po­sre­dno le­vo od X.  Ka­da pro­zor ni­je mak­si­mi­zo­van već za­uzi­ma sa­mo deo ra­dne pov­rši­ne, je­dnos­tav­nim kli­kom na ne­ku od nje­go­vih ivi­ca i nje­nim prev­lačenjem ka spo­lja ili unu­tra mo­že­mo fi­ni­je da po­de­si­mo ve­ličinu. Tri gor­nja de­sna kva­dra­ta kon­tro­li­šu vi­dlji­vost pro­zo­ra: le­va crti­ca ga sma­nju­je i sa­kri­va, sre­dnji kva­drat po­većava ini­ci­jal­ni pro­zor pre­ko ce­log e­kra­na o­dno­sno vraća mak­si­mi­zo­van na poče­tnu ve­ličinu, a X ga za­tva­ra i pre­ki­da rad pro­gra­ma. Pro­zor po­me­ra­mo prev­lačenjem na­slov­ne li­ni­je i flek­si­bil­nost po­zi­ci­oni­ra­nja je vrlo in­tu­itiv­na i ja­sna. Ali…

WindowsPodrazumevanaVelicinaProzora

Sve ovo je do­bro po­zna­to ko­ri­sni­ci­ma Windows‑a, ali ne­ka­ko najčešće ni­smo si­gur­ni ko­li­ka će bi­ti po­dra­zu­me­va­na ve­ličina poče­tnog pro­zo­ra ka­da po­kre­ne­mo pro­gram. Ne­ki pro­gra­mi se auto­mat­ski pri­ka­zu­ju pre­ko ce­log e­kra­na dok dru­gi uzi­ma­ju sa­mo je­dan nje­gov deo: re­ci­mo, Word uzi­ma ceo e­kran, a Notepad se po­kreće na ma­njem de­lu e­kra­na. Za­to je čes­to prvi ko­rak po­de­ša­va­nje ve­ličine i ra­zme­štaj. To na­ročito do­la­zi do i­zra­ža­ja ka­da ima­mo ma­li e­kran pre­no­si­vog računa­ra na ko­jem je bo­lja vi­dlji­vost pri mak­si­mi­zo­va­nju. S dru­ge stra­ne, ka­da ima­mo dva e­kra­na, od pre­ci­znog ra­zme­šta­ja ma­njih pro­zo­ra za­vi­si efi­ka­snost pa­ra­lel­nog ra­da.
Haj­de da vi­di­mo ka­ko mo­že­mo da po­de­si­mo auto­mat­sku mak­si­mal­nu ve­ličinu kao po­dra­zu­me­va­nu poče­tnu Microsoft Windows vre­dnost za sva­ki pro­gram po­na­osob.
Kli­kni­mo na Start i u poče­tnom me­ni­ju ili u All Programs pro­nađimo od­go­va­ra­jući shortcut i de­snim kli­kom po­kre­ni­mo kon­tek­stni me­ni u ko­jem ćemo kli­knu­ti na Properties. Uko­li­ko pro­gram po­zi­va­mo di­rek­tno sa Desktop‑a ili pre­ko njegove iko­ne pri­bo­de­ne na taskbar, on­da de­snim kli­kom na sa­mu iko­nu pro­na­la­zi­mo Properties. Ako pak ne mo­že­te da pro­nađete shortcut, mo­že­te da ot­ku­ca­te na­ziv ili poče­tni deo na­zi­va pro­gra­ma ko­ji tra­ži­te u po­lje Search programs and files u Start me­ni­ju: uko­li­ko se u kon­tek­stnom me­ni­ju po­ja­vi i stav­ka Open File location, pro­na­šli ste shortcut ko­ji mo­že da se po­de­si, a uko­li­ko te stav­ke ne­ma, on­da ste pro­na­šli i­zvršni pro­gram ko­ji ne po­de­ša­va­mo.
Da­lji pos­tu­pak je is­to­ve­tan, bez ob­zi­ra na to ka­ko ste do­šli do prečice: u Properties pro­zo­ru pro­nađite Shortcut tab i stav­ku Run po­de­si­te, po želji, na Normal, Minimised ili Maximised, da bis­te po­kre­nu­li pro­zor stan­dar­dne ve­ličine, mi­ni­mi­zo­van pro­gram po­kre­nut u po­za­di­ni ili pro­zor pre­ko ce­log e­kra­na res­pek­tiv­no. Po­tvrdi­te sa OK i po­kre­ni­te pro­gram pre­ko mo­di­fi­ko­va­ne prečice.

Pročitajte i:  Windows 11 po vašoj meri

Izvor: PC Press

Ladislav Struharik

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,