Kako da zametnete tragove na kompjuteru

Ka­da na­šem računa­ru ima pris­tup još ne­ko, do­bro je da na­pra­vi­mo po­de­lu pris­tu­pa pre­ko ra­zličitih ko­ri­sničkih na­lo­ga. Sva­ki ko­ri­snik auto­mat­ski do­bi­ja svoj Documents fol­der, pa uko­li­ko ne­ma a­dmi­nis­tra­tor­ska pra­va, mo­že sa­mo da „gle­da svo­ja po­sla“… Bu­kval­no. Međutim, ka­da se nađemo u si­tu­aci­ji da mo­ra­mo na brzi­nu da us­tu­pi­mo računar ne­ko­me ili pak da priv­re­me­no ra­di­mo sa svo­jim do­ku­men­ti­ma na tuđem računa­ru, ni­je lo­še zna­ti ka­ko tra­go­vi ra­da mo­gu da se počis­te.

clues
Po­za­ba­vićemo se one­mo­gućava­njem pri­ka­zi­va­nja lis­te ne­dav­no ko­rišćenih do­ku­me­na­ta i bri­sa­njem pos­to­jeće lis­te o­tva­ra­nih lo­ka­ci­ja do­ku­me­na­ta. Microsoft Word po­dra­zu­me­va­no pam­ti lis­tu ne­dav­no o­tva­ra­nih do­ku­me­na­ta, što je ko­ri­sno jer pro­ces o­tva­ra­nja čes­to ko­ri­šećenih do­ku­me­na­ta svo­di na je­dan klik; ve­li­ko olak­ša­nje kad god že­li­te da nas­ta­vi­te rad od juče. U Word‑u 2010 je do­volj­no da kli­kne­te na File ribbon i u Recent de­lu vas očeku­ju dva spis­ka: spi­sak ne­dav­no o­tva­ra­nih do­ku­me­na­ta i spi­sak ne­dav­no ko­rišćenih lo­ka­ci­ja‑fol­de­ra.

WordRecent1

 

Ov­de kao na dla­nu vi­di­te de­se­ti­ne faj­lo­va i fol­de­ra, što je do­bro uko­li­ko sa­mo vi gle­da­te, a uop­šte ni­je do­bro uko­li­ko to gle­da ne­ko ko mo­že da zlo­upo­tre­bi ili kom­pro­mi­tu­je va­še do­ku­men­te od ko­jih vam za­vi­si po­slo­va­nje ili pri­va­tnost. Word 2013  pri­ka­zu­je po­sle­dnje ko­rišćene faj­lo­ve već pri bi­ra­nju šta že­li­te da ra­di­te na uvo­dnom e­kra­nu, u do­njem de­snom u­glu.

WordRecent2
U obe ver­zi­je ove pri­ka­ze mo­že­te vrlo la­ko da o­bri­še­te i one­mo­gućite u bu­dućnos­ti. Da­kle, kli­kni­mo na File ribbon, a za­tim na Options. Po­ja­viće se di­ja­log u ko­jem nas in­te­re­su­je Advanced s­tav­ka u le­vom de­lu, a za­tim i gru­pa­ci­ja Display. Tu je in­te­re­san­tna stav­ka Show this number of Recent Documents. Obri­še­mo spi­sak, uno­si­mo vre­dnost 0, dok u nor­mal­nim si­tu­aci­ja­ma (ka­da sa­mo mi ko­ris­ti­mo računar) že­li­mo da vi­di­mo veći broj ko­rišćenih faj­lo­va, pa uno­si­mo, re­ci­mo, 25, što je do­volj­no i ne op­te­rećuje e­kran. U oba slučaja po­tvrdi­mo sa OK.
Na­re­dni za­hvat se o­dno­si sa­mo na Word 2010, u ko­me bri­še­mo ne­dav­no o­tva­ra­ne lo­ka­ci­je. Krećemo opet od File ribbon‑a, ali ovog pu­ta o­dmah na­kon to­ga kli­kne­mo Recent, pa on­da de­snim kli­kom na pro­i­zvo­ljan fol­der u lis­ti i Recent Places, po­kre­ne­mo kon­tek­stni me­ni i u nje­mu kli­kne­mo na Clear unpinned Places; sve što ni­je „pri­bo­de­no“ biće o­bri­sa­no. Uko­li­ko je ne­ka stav­ka pri­bo­de­na, mo­raćemo prvo da je o­slo­bo­di­mo de­snim kli­kom praćenim ko­man­dom Unpin from List. U Word‑u 2013 si­tu­aci­ja se pro­me­ni­la jer je u međuv­re­me­nu vir­tu­eli­za­ci­ja uze­la ma­ha i o­blak pos­ta­je se­kun­dar­no ili čak pri­mar­no (u slučaju de­lje­nja u ti­mu) mes­to za čuva­nje do­ku­me­na­ta. Ka­da kli­kne­mo Save as do­bićemo mo­gućnost da oda­be­re­mo da li sni­ma­mo do­ku­ment na lo­kal­ni računar ili na Microsoft‑ov OneDrive. Za sva­ku va­ri­jan­tu Word mo­že da pam­ti te­kući fol­der i po­sle­dnje ko­rišćene fol­de­re. Za po­de­ša­va­nje se i da­lje ko­ris­ti File / Options / Advanced / Display, sa­mo sa­da se od­go­va­ra­juća stav­ka zo­ve Show this number of unpinned Recent Folders. Po­tre­bno ju je se­to­va­ti na že­lje­ni broj od 1 do 20, o­dno­sno na 0 uko­li­ko ne že­li­mo pri­kaz sta­rih lo­ka­ci­ja.

WordRecent3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: PC Press

Ladislav Struharik

Facebook komentari:

Tagovi: , , ,