BIZIT 2022

Kako doći do pravih kandidata na tržištu

Ve­li­ka po­tra­žnja za stru­čnja­ci­ma na lo­kal­nom IT trži­štu, po­ten­ci­jal ko­ji ima­mo u ovoj o­blas­ti i ne­ke od smer­ni­ca ko­je bi do­pri­ne­le ve­ćoj po­nu­di po­tre­bnih pro­fi­la za­po­sle­nih su te­me o ko­ji­ma go­vo­re An­dre­ja Đor­đe­vić, Se­ni­or IT Re­cru­i­tment Con­sul­tant i Je­le­na Mrča­ri­ca, Pro­fes­si­onal Sta­ffing Ma­na­ger iz kompanije Adecco.

PCPress.rs Image

P: Šta kompanija Ade­cco In­for­ma­ti­on Te­chno­logy mo­že da po­nu­di kli­jen­ti­ma?

O: Adecco, kao glo­bal­ni li­der u pru­ža­nju u­slu­ga u o­blas­ti ljud­skih re­sur­sa, u svom sas­ta­vu ima ve­li­ki broj spe­ci­ja­li­zo­va­nih kom­pa­ni­ja‑ćer­ki, me­đu ko­ji­ma je i Modis, tim ek­spe­ra­ta ko­ji se ba­vi is­klju­či­vo za­po­šlja­va­njem u in­dus­tri­ji in­for­ma­ci­onih te­hno­lo­gi­ja. O­sla­nja­ju­ći se na nji­ho­vu ek­sper­ti­zu iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Drža­va, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ili Ita­li­je, Adecco Information Technology u Srbi­ji ra­di po is­tim prin­ci­pi­ma i ta­ko po­ve­zu­je naj­bo­lje stru­čnja­ke iz IT sfe­re s pra­vim pri­li­ka­ma za nji­ho­vo za­po­sle­nje u vo­de­ćim IT kom­pa­ni­ja­ma. Ulo­ga na­šeg ti­ma na sve slo­že­ni­jem IT trži­štu jes­te da na pra­vi na­čin ra­zu­me po­tre­be i ci­lje­ve kom­pa­ni­ja ka­da je za­po­šlja­va­nje kan­di­da­ta ovog pro­fi­la u pi­ta­nju i po­mo­gne im da ih os­tva­re na što efi­ka­sni­ji na­čin

P: Da li kom­pa­ni­je ko­ji­ma pru­ža­te ovu vrstu u­slu­ga po­slu­ju na do­ma­ćem trži­štu ili sa­mo že­le da out­so­ur­ce‑uju deo po­slo­va u Srbi­ji?

O: Naj­ve­ći broj kom­pa­ni­ja ra­zvi­ja so­ftver­ska re­še­nja za inos­tra­na trži­šta, što u­pra­vo i jes­te po­kre­tač u­brza­nog ra­zvo­ja na­šeg IT trži­šta. Me­đu­tim, u po­sle­dnjih go­di­nu da­na, na trži­štu uoča­va­mo trend da je sve vi­še IT kom­pa­ni­ja ko­je ra­zvi­ja­ju sop­stve­ni pro­i­zvod na lo­kal­nom trži­štu. Na ra­zvi­je­ni­jim trži­šti­ma pri­su­tni­je su kom­pa­ni­je ko­je ra­zvi­ja­ju svoj pro­i­zvod, što do­vo­di do ra­zvo­ja in­že­njer­ski iza­zov­ni­jih i in­te­re­san­tni­jih pro­je­ka­ta za IT stru­čnja­ke.

P: S ob­zi­rom na va­še is­kus­tvo, ko­li­ko je u Srbi­ji mo­gu­će pro­na­ći sve pro­fi­le IT stru­čnja­ka ko­ji se da­nas tra­že?

O: Či­nje­ni­ca je da na na­šem trži­štu tre­nu­tno pos­to­ji dis­ba­lans i­zme­đu po­tra­žnje za IT stru­čnja­ci­ma i dos­tu­pnos­ti kan­di­da­ta ade­kva­tnih pro­fi­la za po­zi­ci­je u ovoj o­blas­ti. Adecco, uz me­đu­na­ro­dnu ek­sper­ti­zu i dru­ga­či­ji, tailor‑made, pris­tup IT trži­štu i uop­šte kan­di­da­ti­ma, s ve­li­kim us­pe­hom do­la­zi do go­to­vo svih tra­že­nih pro­fi­la. Pro­ce­ne su da na na­šem trži­štu u IT in­dus­tri­ji ra­di oko 20.000 lju­di, a naj­tra­že­ni­ji su stru­čnja­ci ko­ji se ba­ve ra­zvo­jem so­ftve­ra i ima­ju zna­nja iz naj­ras­pros­tra­nje­ni­jih te­hno­lo­gi­ja, kao što su Java, .NET ili PHP. Sva­ka­ko, pos­to­je za­hte­vi i za pro­fi­li­ma ko­ji ra­de s naj­no­vi­jim te­hno­lo­gi­ja­ma u ko­ji­ma je ma­li broj kan­di­da­ta imao pri­li­ke da ste­kne ra­dno is­kus­tvo. Naš tim kroz o­tvo­re­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­slo­dav­ci­ma i za­je­dnič­ko de­fi­ni­sa­nje ci­lje­va, us­pe­šno us­pe­va da od­go­vo­ri na naj­ra­zli­či­ti­je za­hte­ve, od če­šće tra­že­nih pro­fi­la do ma­nje zas­tu­plje­nih te­hno­lo­gi­ja.

P: Ko­je no­ve tren­do­ve u IT biz­ni­su uoča­va­te i šta to zna­či za ra­zvoj IT trži­šta u Srbi­ji?

O: Za­po­šlja­va­nje u na­šoj IT in­dus­tri­ji be­le­ži rast od 7% u po­sle­dnjih go­di­nu da­na, što svrsta­va Srbi­ju me­đu prvih pet ev­rop­skih ze­ma­lja s naj­bržim ras­tom u ovoj o­blas­ti, ma­da je to i da­lje spo­ri­ji rast u o­dno­su na glo­bal­ni. Taj broj mo­gao bi da bu­de zna­tno ve­ći ka­da bi na trži­štu bi­lo vi­še IT stru­čnja­ka sa ade­kva­tnim zna­nji­ma i ve­šti­na­ma. Ja­sno je da bi je­dan od na­či­na za pre­va­zi­la­že­nje ovog pro­ble­ma bi­lo brže os­po­so­blja­va­nje ka­dro­va kroz pro­gra­me ko­ji pru­ža­ju užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju za o­dre­đe­ne te­hno­lo­gi­je, što sva­ka­ko po­dra­zu­me­va uvo­đe­nje o­dre­đe­nih pro­me­na u naš o­bra­zov­ni sis­tem. Naj­ve­ći broj kan­di­da­ta do­la­zi sa Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du (pre svih to su ETF, FON i PMF), ali i sa fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du i Ni­šu. Tre­nu­tno je za­po­sle­no vi­še od 2.000 mla­dih ko­ji su u po­sle­dnje tri go­di­ne zav­rši­li ne­ki od ovih fa­kul­te­ta. Još je­dan od tren­do­va ko­ji je bi­tno po­me­nu­ti jes­te i mo­bil­nost kan­di­da­ta. Na­ša is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da je 15% za­po­sle­nih u IT in­dus­tri­ji u po­sle­dnjih go­di­nu da­na pro­me­ni­lo kom­pa­ni­ju, što je zna­tno ve­ći pro­ce­nat u o­dno­su na pro­sek svih os­ta­lih in­dus­tri­ja ko­ji je 6%.  IT in­dus­tri­ja vrlo je di­na­mi­čna i mi in­ten­ziv­no ra­di­mo na kon­ti­nu­ira­nom ra­zvo­ju ovog de­la na­ših u­slu­ga. Va­žno je da i na stra­ni po­tra­žnje za ovim pro­fi­li­ma kan­di­da­ta ima­te izu­ze­tno pro­fe­si­onal­ne i spe­ci­ja­li­zo­va­ne ek­sper­te baš za ovu o­blast, ko­ji pot­pu­no ra­zu­me­ju lo­kal­no IT trži­šte i pra­te tren­do­ve u ovom sek­to­ru. Na­ši kon­sul­tan­ti su tu da kan­di­da­ti­ma pru­že ono što je naj­va­žni­je, pra­vu po­nu­du za nji­hov pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj i na­pre­dak, a kom­pa­ni­ja­ma sa­vet i po­dršku na po­lju pro­na­la­že­nja i za­po­šlja­va­nja pra­vih kan­di­da­ta.

(Objavljeno u PC#242)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,