TrendMicro

Kon­tro­la star­to­va­nih pro­grama

PCPress.rs Image
(Objavljeno u PC#179)

Sysinternals (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals) je o­dlično mes­to za pro­na­la­že­nje ko­ri­snih i bes­pla­tnih sis­tem­skih alat­ki. Ova ko­lek­ci­ja pro­gra­ma je sa­da pod o­kri­ljem Microsoft‑a i mo­že se pro­naći u Windows Sysinternals odelj­ku na Microsoft TechNet mre­ži. Je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih ala­ta iz ko­lek­ci­je je Autoruns, ko­ji da­je uvid u to ko­ji se pro­gra­mi i pro­ce­si star­tu­ju pri­li­kom po­di­za­nja Microsoft Windows‑a.

Autoruns će pro­ve­ri­ti sve mo­guće načine na ko­ji se pro­gra­mi mo­gu ak­ti­vi­ra­ti pri ini­ci­ja­li­za­ci­ji Windows‑a – Startup fol­de­re, ra­zne Windows registry ključeve, pro­ši­re­nja za Windows Explorer, draj­ve­re, sis­tem­ske ser­vi­se, itd. Uvid u ove in­for­ma­ci­je mo­že po­moći u o­bja­šnje­nju ra­zlo­ga za­što se sis­tem spo­ro star­tu­je ili ot­kri­va­nju šte­tnog so­ftve­ra ko­ji se pri­ta­je­no in­sta­li­rao. Sva­ki od auto­mat­ski star­to­va­nih pro­gra­ma ili pro­ce­sa se mo­že de­ak­ti­vi­ra­ti iz Autoruns‑a, ali tre­ba bi­ti o­pre­zan da se ne bi is­ključile sis­tem­ske kom­po­nen­te važne za Windows.

Autoruns je je­dan od ala­ta u PC Stan­dar­dPack ko­lek­ci­ji na na­šem DVD‑u. Ne za­hte­va po­se­bnu in­sta­la­ci­ju, već ar­hi­vu sa pro­gra­mom tre­ba ras­pa­ko­va­ti a za­tim star­to­va­ti autoruns.exe. U ar­hi­vi se ta­kođe na­la­zi ver­zi­ja pro­gra­ma za ko­rišćenje iz ko­man­dne li­ni­je, ko­ja se mo­že ko­ris­ti­ti za kre­ira­nje i­zve­šta­ja o tre­nu­tnoj sis­tem­skoj kon­fi­gu­ra­ci­ji.

Pročitajte i:  Trajanje baterije vašeg laptopa možda opada brže nego što mislite

Jovan Bulajić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,