La­ka on­li­ne sin­hro­ni­za­cija

PCPress.rs Image

Dropbox je online sis­tem za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka, ko­ji omo­gućava cen­tral­no čuva­nje va­ših da­to­te­ka uz auto­mat­sku sin­hro­ni­za­ci­ju i­zmeđu ra­zličitih uređaja ko­je ko­ris­ti­te. Ovaj sis­tem omo­gućava da, re­ci­mo, sni­mi­te do­ku­ment na PC-ju u kan­ce­la­ri­ji, ko­ji će za­tim bi­ti auto­mat­ski dos­tu­pan sa kućnog računa­ra ili sa mo­bil­nog te­le­fo­na – na­rav­no pod u­slo­vom da svi ovi uređaji ima­ju in­sta­li­ra­nu Dropbox a­pli­ka­ci­ju i da su ve­za­ni za is­ti ko­ri­snički na­log. Dropbox se in­sta­li­ra kao sis­tem­ska a­pli­ka­ci­ja ko­ja pra­ti sve pro­me­ne u iza­bra­nim fol­de­ri­ma. U po­dra­zu­me­va­noj in­sta­la­ci­ji to je fol­der Dropbox u ko­ri­sničkim do­ku­men­ti­ma, ali se ovo mo­že pro­me­ni­ti ta­ko da se re­ci­mo sin­hro­ni­zu­ju svi do­ku­men­ti iz Documents fol­de­ra. Uko­li­ko pro­me­ni­te ne­ki do­ku­ment ili is­ko­pi­ra­te no­vi fajl u de­lje­ni fol­der, Dropbox će auto­mat­ski usa­gla­si­ti online ver­zi­ju, a pre­ko nje će se sin­hro­ni­zo­va­ti i sa­držaj na dru­gim uređaji­ma. Dropbox op­ti­mi­zu­je ažu­ri­ra­nje po­da­ta­ka, ta­ko da će bi­ti sin­hro­ni­zo­va­ni sa­mo oni de­lo­vi da­to­te­ke ko­ji su za­is­ta pro­me­nje­ni, a u slučaju is­te da­to­te­ke ko­ja se na­la­zi u vi­še fol­de­ra po­da­ci će se pre­ne­ti sa­mo je­dnom. Tre­ba bi­ti o­pre­zan pri ra­du sa većom ko­ličinom po­da­ta­ka, na­ročito ako će oni bi­ti sin­hro­ni­zo­va­ni pre­ko mo­bil­ne In­ter­net ve­ze.

Pročitajte i:  Philips Hue osvetljenje sada može da se sinhronizuje sa Spotify muzikom

Po­put većine sis­te­ma ko­ji va­še po­dat­ke čuva­ju „ta­mo neg­de” u o­bla­ci­ma, i kod Dropbox-a je ose­tlji­vo pi­ta­nje si­gur­nos­ti. Je­dno vre­me se Dropbox re­kla­mi­rao kao ap­so­lu­tno si­gu­ran ser­vis u ko­me va­šim po­da­ci­ma ni­ko dru­gi (pa ni za­po­sle­ni u Dropbox-u) ne mo­že pris­tu­pi­ti bez zna­nja lo­zin­ke, ali se na kra­ju is­pos­ta­vi­lo da pos­to­je cen­tral­ni ključevi po­zna­ti sa­mo kom­pa­ni­ji. Po­da­ci se ši­fru­ju 256-bi­tnim AES ključem i pre­no­se pre­ko SSL ve­ze, pa Dropbox ipak pred­stav­lja do­volj­no si­gur­no re­še­nje za većinu po­tre­ba. Dropbox ta­kođe omo­gućava da ne­ke fol­de­re pro­gla­si­te jav­nim i ta­ko nji­hov sa­držaj po­de­li­te sa dru­gim ko­ri­sni­ci­ma.

Dropbox na­log se mo­že bes­pla­tno o­tvo­ri­ti i da­je vam 2 GB on­li­ne pros­to­ra za sme­šta­nje va­ših po­da­ta­ka, a uko­li­ko je po­tre­bno vi­še pros­to­ra, mo­že se do­pla­ti­ti za pa­ke­te od 50 GB i 100 GB. Dropbox pos­to­ji u ver­zi­ja­ma za ra­zne ope­ra­tiv­ne sis­te­me i mo­bil­ne plat­for­me, u­ključujući Windows, Mac OS X, Linux, Android, Windows Phone 7, iPhone, iPad i BlackBerry. Lo­ka­ci­ja za do­da­tne in­for­ma­ci­je je www.dropbox.com, a Dropbox se mo­že in­sta­li­ra­ti sa sajta https://www.dropbox.com ili iz PC Uti­li­ti­es fol­de­ra na na­šem DVD-u (PC#179).

Pročitajte i:  Philips Hue osvetljenje sada može da se sinhronizuje sa Spotify muzikom

Jovan Bulajić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,