TrendMicro

Lekovi pod kontrolom

Farmaceutska industrija predstavlja jedan od najvećih izazova za svaki informacioni sistem. AB Soft je rešenjem primenjenim u ADOC‑u uspešno savladao izazove koji su postavljeni pred softver.

Lekovi-pod-kontrolomZa mnoga preduzeća precizno upravljanje skladištima ne podrazumeva samo da se precizno i efikasno vode zalihe ili da se roba na vreme naručuje, skladišti i isporučuje, već priroda samih artikala zahteva složenu manipulaciju i brigu. Takav je slučaj u kompaniji ADOC koja se bavi proizvodnjom i distribucijom farmaceutskih proizvoda, a AB Soft‑ovo WMS rešenje u sklopu jedinstvenog informacionog sistema je u potpunosti zadovoljilo potrebe proizašle iz poslovnih procesa.

Kvalitet i kontrola na prvom mestu

Kada govorimo o skladišnom poslovanju i proizvodnji, farmaceutska industrija spada u najzahtevnije jer o sirovinama za proizvodnju i gotovim proizvodima mora da se vodi posebna pažnja. Uzmimo za primer lek koji nije karakterisan samo recepturom, doziranjem i količinom u pakovanju, već postoje još dva atributa koja su od velike važnosti: prvi je LOT po kom se utvrđuje koja je i kakva sirovina upotrebljena za proizvodnju, a drugi je datum proizvodnje što, između ostalog, određuje do kada se lek može da koristi u terapiji. Ne sme da se dozvoli greška u manipulaciji i da se tokom magacinskog rada sa sirovinama i lekovima jedan lot zameni drugim. Zbog toga se, pored sledljivosti odnosno praćenja broja LOT‑a i datuma proizvodnje, uvodi i susednost – zabrana da se isti proizvodi sa dva različita LOT‑a ili datuma proizvodnje u skladištu nađu u neposrednoj blizini. Sve to uspešno rešava AB Soft‑ov WMS.

Čime je bezbednost garantovana? Prilikom izrade ulazne kalkulacije za sirovine ili lekove generiše se dokument kojim se celokupan ulaz smešta na ulaznu lokaciju, predvorje skladišta u kojem se roba prima od dobavljača i zadržava dok se ne obave sve neophodne i propisane kontrole. Svaki od artikala koji se primaju mora imati definisan LOT broj i rok trajanja, a evidentira se i broj palate na kojoj je roba pristigla zajedno sa određenim parametrima (merenjima) vezanim i za paletu i za LOT. To je kvantitativni i kvalitativni prijem robe, da bi se prijemna lokacija zaključala do trenutka do kog se roba sa ove lokacije ne uzrokuje i ne izvrši laboratorijska analiza. Ako se pokaže da je roba ispravna, ulazna lokacija se otključava i pokreće se proces smeštaja u skladište, čijim se završetkom stvaraju uslovi da se sirovina za proizvodnju ili sami lekovi stave u promet.

Kako bi se tačno znalo gde je šta smešteno u skladištu, sve lokacije i podlokacije su adresirane, s tim što na jednom skladišnom mestu može da se nađe samo jedan artikal, sa samo jednim brojem LOT‑a i datumom proizvodnje. Na susednim skladišnim mestima ne sme da se nađe isti artikal sa drugim brojem LOT‑a i datuma proizvodnje. Tako se izbegava da skladištar nepažnjom uzme artikal sa drugačijim atributima od onih koji su navedeni u skladišnom dokumentu.

Proizvodnja pod lupom

U daljem radu sa robom posebno je interesantan proces prenosa sirovina iz skladišta u proizvodnju. Proizvodnja gotovog proizvoda zasnovana je na radnom nalogu lansiranom iz proizvodnje, u koji se automatski prenosi ranije tačno definisana recaptura (sastavnica) gotovog proizvoda koja se ne može menjati tokom procesa proizvodnje. Sastavnica sadrži i informacije iz kog objekata se trebuje određeni artikal. Prilikom obrade radnog naloga, tehnologu u proizvodnji će, na bazi recepture, biti ponuđeni artikli sa serijama koje imaju najkraći rok trajanja. U slučaju da ne postoji dovoljna količina materijala za proizvodnju gotovog proizvoda po seriji sa najkraćim rokom, radni nalog će biti automatski korigovan na iznos moguće količine gotovog proizvoda na bazi dostupnog materijala. Tehnolog može da promeni seriju čime će se opet automatski korigovati količina gotovog proizvoda za lansiranje. Jedna serija gotovog proizvoda se može proizvoditi isključivo sa jednom serijom materijala, odnosno u sastav gotovog proizvoda ne može ući materijal sa više rokova trajanja. Sve to omogućava poštovanje više principa kvalitetne, kontrolisane i pouzdane proizvodnje, ali omogućava i visok nivo fleksibilnosti u radu.

Sistem sada automatski, na bazi radnog naloga, generiše neophodne magacinske dokumente na kojim su navedeni, pored samog artikla, količine broja LOT‑a i datuma proizvodnje, još i lokacije u skladištu sa koje robu treba preuzeti i slobodna lokacija na izlazu iz skladišta koja je vezana za lansirani radni nalog. Posle izvršene relokacije svog potrebnog materijala sa smeštajnog na izlazno mesto automatski se formira trebovanje kojim se u proizvodnju povlači materijal i to isključivo sa izlazne skladišne lokacije. Čitav proces se ponavlja po završetku proizvodnje kada gotov proizvod, u ADOC‑ovom slučaju lek, ulazi u skladište i kasnije se otprema kupcima.

Sve ovo nekome može da zazvuči komplikovano, ali praksa u proizvodnim i prodajnim sistemima sa visokim nivoom kontrole kvaliteta je pokazala da jednostavnije ne može, a da se obezbedi dovoljni broj tačaka za kontrolu. Važno je da informacioni sistem može u svakom trenutku da pouzdano prati potrebe složenih poslovnih procesa kao što je ovaj i da pri tom automatizuje aktivnosti na nivou i u meri koja je neophodna za brzu i preciznu manipulaciju robom. AB Soft‑ov informacioni sistem, zahvaljujući ugrađenim WMS funkcionalnostima, upravo to i radi.

www.absoft.rs

Milan Bašić

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,