ePlaneta

Lenovo Thinkstation S10

PCPress-156-lenovo-Thinkstation10 Po­jam ra­dne sta­ni­ce je još od početa­ka računar­stva pred­stav­ljao moćnu ma­ši­nu ko­ja se na­la­zi na sa­mom vrhu ak­tu­el­nog te­hno­lo­škog na­pret­ka u IT in­dus­tri­ji. Da­nas se ter­min ra­slo­jio i ima vi­še značenja. Da vi­di­mo ka­ko ga vi­di Le­no­vo…

U te­ori­ji, ra­dnom sta­ni­com se mo­že sma­tra­ti sva­ki računar na ko­me se ne­što ra­di, pa sto­ga mo­že bi­ti i office ma­ši­na ko­joj je glav­ni za­da­tak o­tva­ra­nje Web i e‑mail kli­je­na­ta, te Word ili Excel ta­be­la. U re­al­nos­ti se ra­dnom sta­ni­com mo­že na­zva­ti računar izu­ze­tnih gra­fičkih per­for­man­si. Na­rav­no, te gra­fičke per­for­man­se mo­ra­ju bi­ti u pro­fe­si­onal­nom CAD/3D mo­de­ling do­me­nu, što auto­mat­ski po­dra­zu­me­va brzi­nu ra­da kroz OpenGL API. Kom­pa­ni­ja NVI­DIA je pre sko­ro de­ce­ni­ju pred­sta­vi­la prvu se­ri­ju gra­fičkih kar­ti Quadra, ko­je su na­me­nje­ne go­to­vo strik­tno OpenGL pri­me­ni. Sa sva­kom no­vom ge­ne­ra­ci­jom GPU‑a, nas­tu­pa­la je no­va se­ri­ja od­go­va­ra­jućih Quadra mo­de­la. Tre­nu­tno su na ras­po­la­ga­nju mo­de­li od Quadra FX330 pa do tre­nu­tno vo­dećeg Quadra FX5800 mo­de­la.

Računar ko­ji smo do­bi­li na test o­prem­ljen je Quadra FX370 kar­ti­com, ko­ja je za­sno­va­na na G84GL gra­fičkom pro­ce­so­ru na ra­dnom tak­tu od 360 MHz, sa 256 MB DDR2 me­mo­ri­je na 64‑bi­tnoj ma­gis­tra­li i ra­dnim tak­tom od 400 MHz. Po ovim po­da­ci­ma je ja­sno da se ra­di o mo­de­lu iz o­snov­ne Quadra po­nu­de, što potvrđuje i ce­na od oko 100 ev­ra. Računar no­si o­zna­ku Thinkstation S10, a pred­stav­lja je­dan od mo­de­la iz eko­nom­ske se­ri­je ra­dnih sta­ni­ca kom­pa­ni­je Lenovo.

Pročitajte i:  AMD Radeon 890M iGPU u Ryzen Strix Point navodno postiže rezultate blizu RTX 2050 na 3DMark Time Spy testu

O­zna­ka mo­de­la S10 je sa­mo o­snov­na, dok se is­pod to­ga kri­je ve­li­ki broj po­dver­zi­ja ko­je se ra­zli­ku­ju po svim vi­tal­nim pa­ra­me­tri­ma – pro­ce­sor, me­mo­ri­ja, ma­tična ploča, gra­fička kar­ta itd. S10 va­ri­jan­ta ko­ju smo ima­li na tes­tu ba­zi­ra­na je na Intel X38 čip­se­tu i Lenovo bren­di­ra­noj ma­tičnoj ploči ko­ja po­se­du­je stan­dar­dnu 4‑phase na­pon­sku je­di­ni­cu i o­prem­lje­na je sa čak tri gra­fička PCI Express i sa dva stan­dar­dna PCI slo­ta, dva LAN ko­nek­to­ra, 7.1 audio‑po­drškom i os­ta­lim ba­zičnim stva­ri­ma.

PCPress-156-lenovo-Thinkstation08 Na ploči je Core2Duo E8400 pro­ce­sor na 3 GHz sa mo­di­fi­ko­va­nim fa­bričkim ku­le­rom, na ko­ji je mon­ti­ran brži (i bučni­ji) ven­ti­la­tor. Dva Elpida DDR2 mo­du­la ka­pa­ci­te­ta po 1 GB ne mo­gu da za­do­vo­lje me­mo­rij­ske za­hte­ve u workstation pri­me­na­ma, po­se­bno u slučaju 64‑bi­tne ver­zi­je Vis­ta OS-a.

Iako je Thinkstation S10 le­po upa­ko­van, ra­di se o stan­dar­dnom računa­ru, a­ko izu­zme­mo Quadra gra­fičku kar­tu. Ka­ko je ova stav­ka glav­na ra­zli­ka u o­dno­su na stan­dar­dne kon­fi­gu­ra­ci­je, upo­re­dićemo gra­fičke per­for­man­se sa mainstream re­še­njem ATI‑ja. Radeon HD4850 i Quadra FX370 su pri­bli­žne ce­ne, ta­ko da je bi­lo in­te­re­san­tno vi­de­ti ra­zli­ke u per­for­man­sa­ma kroz ra­zličite tes­to­ve. SpecViewPerf 10 je kroz 3DMax, Maya‑u, SolidWorks i ProEng na de­lu naj­bo­lje po­ka­zao ra­zli­ku u OpenGL per­for­man­sa­ma Quadra kar­te (i to čak low‑cost mo­de­la) u o­dno­su na stan­dar­dno HD4850 re­še­nje. Ra­zli­ka od oko 50% je do­volj­no ve­li­ka da se ose­ti u ra­du kroz 3D a­pli­ka­ci­je, pa i oda­bir Quadra kar­ti­ce ima smi­sla. Per­for­man­se u i­gra­ma i Direct3D API‑ju su na stra­ni HD4850.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

Core 2 Duo i sa­mo 2 GB ra­dne me­mo­ri­je ipak ni­su do­volj­ni za udo­ban rad u bi­lo ko­joj mo­der­noj 3D modeling a­pli­ka­ci­ji. Zbog to­ga tre­ba o­bra­ti­ti pa­žnju na Thinkstation S10 mo­de­le ko­ji ima­ju Quadcore pro­ce­so­re i mno­go vi­še me­mo­ri­je, što će, is­ti­na, bi­ti sku­plje, ali je to ne­i­zbe­žno uko­li­ko že­li­te Lenovo ra­dnu sta­ni­cu i pravu Thinkstation S10 pro­duk­tiv­nost.

PC Press #156, Mi­loš Sta­men­ko­vić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,