Mas­ki­ra­ni mi­ševi

PCPress.rs Image

Još od 1963. go­di­ne, ka­da je na­prav­ljen prvi pro­to­tip mi­ša, su­štin­ski se nije me­njao nje­gov i­zgled. Da li je do­šlo vre­me za ne­što no­vo?

Genius ima u po­nu­di dva, sa di­zaj­ner­skog sta­no­vi­šta, ne­obična mi­ša (ako ove al­ter­na­tiv­ne po­ka­zi­vačke uređaje uop­šte mo­že­mo ta­ko da na­zo­ve­mo): je­dan u o­bli­ku prste­na, a dru­gi u for­mi olov­ke.

Ge­ni­us Ring Mo­use je naj­ma­nji uređaj sa fun­kci­jom mi­ša ko­ji smo vi­de­li. Na­prav­ljen je u o­bli­ku prste­na, s na­me­rom da se drži na ka­ži­prstu. Gu­me­na tra­ka ko­ja drži uređaj da ne spa­dne s prsta bla­go je ras­te­glji­va, ali njen o­snov­ni po­lo­žaj je ta­kav da mo­gu da ga ko­ris­te sa­mo o­dra­sle oso­be. U ne­dos­tat­ku bo­ljeg i­zra­za, Ring Mouse bi­smo mo­gli na­zva­ti hi­bri­dom i­zmeđu mi­ša, touchpad-a i trackball-a. Glav­ni kon­trol­ni deo ovog uređaja je OptoWheel Touch Panel di­men­zi­je 15×10 mm. To je ne­ka vrsta „kli­ka­bil­nog” touchpad-a s re­zo­lu­ci­jom od 1000 dpi. Ka­da se uređaj na­la­zi na ka­ži­prstu, ova kon­tro­la do­la­zi tačno u do­met pal­ca i nje­go­vim po­me­ra­njem po pov­rši­ni se kon­tro­li­še kur­sor. U počet­ku, dok se ne na­vi­kne­te, kur­sor mi­ša zbog ma­le pov­rši­ne ima ten­den­ci­ju da pos­ka­ku­je po e­kra­nu, ali ka­da se ste­kne osećaj, taj poče­tni efe­kat se po­la­ko gu­bi. Do­bro je što uređaj ra­di be­žično i ne sme­ta mno­go na prstu dok nji­me ku­ca­te, a kad vam za­tre­ba po­moć mi­ša, go­to­vo da ne mo­ra­te da po­di­že­te ru­ku s tas­ta­tu­re.

PCPress.rs Image

Iako mu je o­snov­na fun­kci­ja da za­me­ni mi­ša, uz po­moć so­ftve­ra, ko­ji sti­že u kom­ple­tu, mo­že da se is­ko­ris­ti i za ne­ke dru­ge na­me­ne. Ta­da mo­že da se pre­ba­ci u pre­zen­ta­ci­oni ili u re­žim Media Center-a. Uređaj ima sop­stve­nu pu­nji­vu ba­te­ri­ju ko­ja se do­pu­nja­va pre­ko USB pri­ključka. Zgo­dan je kao sa­pu­tnik uz pre­no­si­ve računa­re jer ne za­uzi­ma mno­go mes­ta, a u kom­ple­tu se do­bi­ja i ku­ti­ji­ca za no­še­nje u ko­ju mo­gu da sta­nu uređaj, be­žični pri­jem­nik i kabl za pu­nje­nje.

Pen Mo­use je mo­del ko­jim je Genius po­ku­šao da rad na računa­ru pri­la­go­di lju­di­ma ko­ji ni­su vični ko­rišćenju mi­ša. Oso­ba ko­ja pra­vi prve ko­ra­ke u sve­tu računa­ra čes­to ima pro­ble­ma s kon­tro­lom kur­so­ra po­moću mi­ša. Ako bi se taj o­snov­ni po­ka­zi­vački uređaj pri­ka­zao u o­bli­ku olov­ke, upo­tre­ba bi im bi­la mno­go in­tu­itiv­ni­ja. Pen Mouse se i­zgle­dom go­to­vo ne ra­zli­ku­je od obične olov­ke ko­ju sva­ko­dnev­no ko­ris­ti­mo. On mo­že da bu­de od ve­li­ke ko­ris­ti svi­ma ko­ji ko­ris­te raznorazne gra­fičke pro­gra­me, jer do­bi­ja­ju deo slo­bo­de po­kre­ta ko­ja je do­sad bi­la re­zer­vi­sa­na sa­mo za vla­sni­ke gra­fičkih ta­bli.

Miš je za­sno­van na op­tičkoj te­hno­lo­gi­ji, a „vrh olov­ke” je u stva­ri op­tički sen­zor i le­vi tas­ter. Pre­os­ta­la dva tas­te­ra, de­sni i scroll, pos­tav­lje­ni su u do­met ka­ži­prsta. Ra­di šte­dnje ba­te­ri­je, po­sle ne­ko­li­ko mi­nu­ta ne­ak­tiv­nos­ti, uređaj se us­pav­lju­je, a po­no­vo je spre­man za rad na­kon pri­tis­ka na bi­lo ko­ji tas­ter.

Iako će ra­di­ti pod u­glo­vi­ma od 45 do 90 ste­pe­ni u o­dno­su na po­dlo­gu, pri­me­ti­li smo da se naj­bo­lji re­zul­ta­ti kon­tro­le os­tva­ru­ju ako se miš drži pod u­glom od oko 80 ste­pe­ni. Ako ste na­vi­kli da olov­ku drži­te pod ne­kim dru­gim u­glom, mo­raćete ma­lo da se pri­la­gođava­te, ali je pro­ces na­vi­ka­va­nja brz.

Kla­sični mi­še­vi (ka­ko god bi­li di­zaj­ni­ra­ni) ko­ji kli­za­ju po sto­lu, ve­ro­va­tno će i da­lje bi­ti je­dan od naj­lak­ših načina u­prav­lja­nja računa­rom. Međutim, uvek je bi­lo i uvek će bi­ti spe­ci­ja­li­zo­va­nih po­slo­va ko­ji za­hte­va­ju ne­što dru­gačiji di­zajn ovih pe­ri­fer­nih uređaja. U­pra­vo tu svo­ju šan­su mo­gu da tra­že ino­va­tiv­no di­zaj­ni­ra­ni „mi­še­vi” ko­je nam je po­nu­dio Genius.

  Genius Ring Mouse Genius Pen Mouse
Kontrola 2 tastera + treći na touch panel-u 2 tastera + treći na vrhu olovke
Preciznost OptoWheel Touch kontrola, 1000 dpi Optički senzor, 1200 dpi
Veza s računarom Bežična, RF, 2,4 GHz Bežična, RF, 2,4 GHz
Baterija Li-Polymer 1 AAA
Cena 30 evra 22 evra
  www.computerdream.rs

Branislav Bubanja

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,