Naj­ma­nji audio‑sni­mač na svetu

PCPress.rs Image(Objavljeno u PC#179)

Za pro­fe­si­onal­ne špi­ju­ne, skri­va­nje ne­kog audio-sni­mača ne pred­stav­lja pro­blem. Za njih ve­ličina stvar­no ni­je va­žna. Ali, šta da ra­di­mo mi ko­ji smo ama­te­ri u pri­slu­ški­va­nju, a ima­mo va­žan špi­jun­ski po­sao ko­ji po­dra­zu­me­va sni­ma­nje zvu­ka? Mo­že­mo da po­tra­ži­mo naj­ma­nji audio-sni­mač na sve­tu, Edic mini tiny A31. Ni­šta veći od obične spa­ja­li­ce, a te­žak sve­ga 6 gra­ma, ovaj sni­mač zvu­ka liči na sve osim na opa­sni špi­jun­ski ge­džet. Pri to­me, on ima ba­te­ri­ju ko­ja obe­zbeđuje 25 sa­ti sni­ma­nja, a u za­vi­snos­ti od mo­de­la, mo­že­te u nje­mu čuva­ti i do 1.200 sa­ti snim­lje­nog sa­drža­ja.

Ipak, ne po­ku­ša­vaj­te ovo kod kuće, ka­žu da je ile­gal­no špi­ju­ni­ra­ti lju­de bez nji­ho­vog zna­nja i da zbog to­ga čak mo­gu da vas tu­že.

http://www.tehnomanija.rs/

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,