BIZIT Seminar

Najbolji uređaji 2018. godine – Desktop računari i komponente

Noviteta na IT sceni ima mnogo – neke od njih smo s zadovoljstvom probali, neki drugi nisu ni stigli do domaćeg tržišta. Ipak, to ne znači da ih nismo pratili, pa ćemo ovom prilikom pokušati da kategorizujemo i ukratko predstavimo uređaje koji su privukli našu pažnju u poslednjih 12 meseci. Ovo svakako nije rang‑lista najboljih proizvoda, već neka vrsta rekapitulacije 2018. godine, uz pogled na ono što nas očekuje sledećih meseci…

PCPress.rs Image

Des­ktop računari

Iako po­la­ko gu­be trku s pre­no­si­vim računa­ri­ma, desktop va­ri­jan­te i da­lje pred­stav­lja­ju va­žan i­zvor pri­ho­da za pro­i­zvođače. Za­to se među nji­ma uvek mo­gu pro­naći in­te­re­san­tni mo­de­li, a na nas su naj­jači uti­sak to­kom 2018. go­di­ne os­ta­vi­lo pet mo­de­la.

Ap­ple Mac Mi­ni (2018) – Kom­pak­tan des­ktop računar

PCPress.rs Image

Apple‑ov mi­ni‑des­ktop računar, i­zda­nje za 2018. go­di­nu, do­no­si vi­še pro­ce­sor­ske sna­ge, vi­še sme­štaj­nog pros­to­ra i me­mo­ri­je u o­dno­su na svo­je pret­ho­dni­ke. Sve to je spa­ko­va­no u pre­po­zna­tljiv Apple‑ov di­zajn kući­šta. Na ras­po­la­ga­nju su Intel ­pro­ce­so­ri naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je, su­per­brza 2.666 MHz DDR4 me­mo­ri­ja, kao i ve­li­ki broj no­vih por­to­va, u­ključujući Thunderbolt 3, HDMI 2.0 i 10 Gb Ethernet.

Ce­na: 122.500 – 169.300 di­nara

 

Cor­sa­ir Ven­ge­an­ce Ga­ming PC 5180 – Pu­no­krvni gej­mer

PCPress.rs Image

Uko­li­ko že­li­te vrhun­ski do­živ­ljaj i­gra­nja, Corsair Vengeance Gaming je pra­vi računar za vas. Kući­šte je di­zaj­ni­ra­no kao da se ra­di o ser­ve­ru, a ne desktop računa­ru, s ne­za­obi­la­znim sve­tlećim de­ta­lji­ma. Unu­tra­šnjost i­zgle­da is­to ta­ko „opa­ko“ kao i spo­lja­šnjost – NVI­DIA Turing GeForce RTX 2080 gra­fička kar­ta sa 8 GB RAM‑a obe­zbeđuje vrhun­ske per­for­man­se u i­gra­ma sve do 4K re­zo­lu­ci­je, šes­to­je­zgar­ni Core i7 pro­ce­sor za­slu­žan je za si­ro­vu sna­gu, dok 16 GB RAM‑a i SSD od 460 GB obe­zbeđuju do­volj­no pros­to­ra i do­volj­nu brzi­nu tran­sfe­ra po­da­ta­ka. Sve to je začinje­no efi­ka­snim Corsair vo­de­nim hlađenjem, bez ko­jeg se da­nas ne mo­že za­mi­sli­ti o­zbilj­na gej­ming ma­ši­na.

Pročitajte i:  Apple, direktna veza i put oko Google

Ce­na: 2.399 do­lara

 

Dell In­spi­ron Ga­ming Des­ktop (5680) – Bu­džet­ski gej­ming računar

PCPress.rs Image

Računa­ri na­me­nje­ni za i­gra­nje ima­ju je­dnu za­je­dničku oso­bi­nu – vi­so­ku ce­nu. Za­to sva­ki mo­del ko­ji do­no­si do­volj­no do­bro i­gračko is­kus­tvo, a da pri to­me ne ko­šta pre­vi­še, za­slu­žu­je na­šu pa­žnju. U­pra­vo ta­kav računar je Dell Inspiron Gaming Desktop. Naj­je­fti­ni­ja va­ri­jan­ta do­no­si o­smu ge­ne­ra­ci­ju Intel Core i3 pro­ce­so­ra i NVI­DIA GeForce GTX 1050 gra­fičku kar­tu sa 2 GB RAM‑a, dok naj­jača ver­zi­ja nu­di Core i7 pro­ce­sor, NVI­DIA GeForce GTX 1060 gra­fi­ku sa 3 GB RAM‑a i sis­tem­ski SSD od 128 GB. Sve va­ri­jan­te obe­zbeđuju bar 60 fps u 1080p re­zo­lu­ci­ji to­kom i­gra­nja, što će za­do­vo­lji­ti naj­veći broj i­grača.

Ce­na: 600 – 1.050 do­lara

 

HP Z2 Mi­ni G4 – Po­slov­na ra­dna sta­nica

PCPress.rs Image

Ma­li računar s ve­li­kim mo­gućnos­ti­ma. Ka­ko dru­gačije oka­rak­te­ri­sa­ti mi­ni‑PC ko­ji je za­sno­van na Xeon pro­ce­so­ru. Na­me­njen je prven­stve­no za po­slov­nu upo­tre­bu u u­slo­vi­ma gde je po­tre­bna si­ro­va sna­ga, kao što su ar­hi­tek­ton­ske fir­me ili is­tra­ži­vačke la­bo­ra­to­ri­je. Za­nim­lji­vog je di­zaj­na, mo­že da se drži us­prav­no ili po­lo­že­no na sto­lu ili da se na­kači na leđa mo­ni­to­ra.

Ce­na: 2.399 do­lara

 

HP ELI­TE­ONE 1000 – All‑in‑One PC

PCPress.rs Image

HP je EliteOne se­ri­jom računa­ra po­di­gao all‑in‑one kon­cept na vi­ši ni­vo. Ra­di se o po­slov­nim računa­ri­ma sa Intel Core i3 do Intel Core i7 pro­ce­so­ri­ma, 4 ili 8 GB RAM‑a, kao i u va­ri­jan­ta­ma sa običnim dis­kom ili SSD‑om. Ipak, naj­veća ra­znov­rsnost o­gle­da se u mo­ni­to­ri­ma, ko­ji se nu­de u op­ci­ja­ma od 23,8 inča, pre­ko 27 inča (u običnoj i touch va­ri­jan­ti), pa sve do za­kriv­lje­nog ul­tra­ši­ro­kog mo­ni­to­ra od 34 inča. Je­dan od za­nim­lji­vih de­ta­lja ko­je do­no­se ovi računa­ri je­su i dve ka­me­re (pre­dnja i za­dnja), što olak­ša­va vi­deo‑kon­fe­ren­ci­je.

Pročitajte i:  Koliko košta proizvodnja iPhone 14 Pro Max telefona?

Ce­na: 1.090 – 2.044 do­lara

 

Komponente

Iako se sve češće ku­pu­ju kom­ple­tni računa­ri, još pos­to­ji ve­li­ka po­tra­žnja za sa­mos­tal­nim kom­po­nen­ta­ma. Mno­gi en­tu­zi­jas­ti i da­lje vo­le da sa­mi sas­tav­lja­ju svo­je ma­ši­ne ili da po­bolj­ša­va­ju ne­ke de­lo­ve pos­to­jećih sis­te­ma.

AMD Ryzen Thre­a­drip­per 2950X – Pro­ce­sor vi­so­ke klase

PCPress.rs Image

To­kom 2017. go­di­ne, Threadripper li­ni­ja pro­ce­so­ra vi­so­ke kla­se o­dne­la je pre­dnost nad Intel‑ovim pro­ce­so­ri­ma. Ove go­di­ne, AMD Threadripper čipo­vi una­pređeni su u smi­slu multi‑thread per­for­man­si, ter­mal­nog me­na­džmen­ta i over­klo­kin­ga. To va­ži i za 16‑je­zgar­ni 2950X AMD‑ov naj­bo­lji mo­del, ko­ji do­no­si o­dličan o­dnos ce­ne po pro­ce­sor­skom je­zgru, so­ftver ko­ji omo­gućava la­ko tweak‑ova­nje i, ge­ne­ral­no, brzi­nu o ko­joj smo dos­ko­ra mo­gli sa­mo da sa­nja­mo u kućnim računa­ri­ma.

Ce­na: 119.900 di­nara

 

AMD Ryzen 3 2200G – Pro­ce­sor za sva­kog

PCPress.rs Image

Threadripper 2950X ni­je dos­tu­pan sva­kom, ali AMD je us­peo da u svo­joj Ryzen se­ri­ji obe­zbe­di i pro­ce­sor ko­ji je dos­tu­pan čak i ko­ri­sni­ci­ma s naj­ma­njim bu­dže­ti­ma. AMD Ryzen 3 2200G do­no­si fre­kven­ci­ju od 3,5 GHz, ali i u­građenu Vega 8 gra­fi­ku ko­ja do­no­si da­le­ko bo­lje gra­fičke per­for­man­se ne­go što bi se mo­glo za­ključiti iz ce­ne pro­ce­so­ra. Na­rav­no, ne mo­gu se očeki­va­ti ne­ki na­pre­dni re­zul­ta­ti u gej­min­gu, ali za i­grače ko­ji na računa­ru že­le da ura­de i još ne­ki po­sao, ovaj pro­ce­sor će sav­rše­no oba­vi­ti po­sao.

Pročitajte i:  Najbolje iz 2022. godine: Telefoni i nosiva tehnika

Ce­na: 13.999 di­nara

 

Benq EW3270U – UHD mo­ni­tor

PCPress.rs ImageVe­li­ki e­kran, vi­so­ka re­zo­lu­ci­ja i kris­tal­no ja­sna sli­ka… to je u­krat­ko opis Benq EW3270U mo­ni­to­ra. Sa 32 inča, 4K re­zo­lu­ci­jom, kao i VA (Vertical Alignment) pa­ne­lom, on do­no­si o­dličnu pre­ci­znost ko­lor­nih i mo­no­hro­mat­sih bo­ja, a o­dlično se po­ka­zao i za pri­me­nu u i­gra­ma. U­građeni zvučni­ci čine ga još a­trak­tiv­ni­jim s gle­di­šta mul­ti­me­di­jal­ne pri­me­ne. Mo­ni­tor je o­prem­ljen Eye‑care i Flicker‑free te­hno­lo­gi­ja­ma ko­je sprečava­ju tre­pe­re­nje sli­ke i za­mor očiju, a im­ple­men­ti­ra­na je i Low Blue Light te­hno­lo­gi­ja ko­ja sma­nju­je ko­ličinu pla­ve bo­je, čime se šti­ti ro­žnjača oka.

Ce­na: 699 do­lara

 

Sam­sung SSD 970 EVO – In­ter­ni SSD

PCPress.rs Image

Samsung SSD 970 EVO do­no­si o­dličnu kom­bi­na­ci­ju brzi­ne pro­to­ka po­da­ta­ka i i­zdržlji­vos­ti, nu­deći naj­bo­lje što M.2 PCI Express SSD mo­že da po­nu­di. To ga čini sav­rše­nim i­zbo­rom za high‑end se­ri­ju računa­ra. Ve­li­ka brzi­na slučaj­nog upi­sa i čita­nja po­da­ta­ka, kao i o­dlična Windows po­drška, sa­mo su još ne­ki od de­ta­lja ko­ji mo­gu la­ko da pre­va­gnu pri­li­kom oda­bi­ra SSD‑a u in­ter­noj va­ri­jan­ti. A kup­ci­ma su na ras­po­la­ga­nju va­ri­jan­te s ka­pa­ci­te­tom od 250 GB ili 500 GB.

Ce­na: 9.734 – 20.799 di­nara

 

Se­aga­te Fast SSD – Ek­ster­ni SSD

PCPress.rs Image

Seagate ek­ster­ni SSD sti­že sa USB Type‑C i USB Type‑A ka­blo­vi­ma, upa­ko­van u ele­gan­tno alu­mi­ni­jum­sko kući­šte. Za­hva­lju­jući USB 3.0 in­ter­fej­su, obe­zbeđena je sa­svim pris­toj­na brzi­na čita­nja i pi­sa­nja po­da­ta­ka. U po­nu­di je ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti po pi­ta­nju ka­pa­ci­te­ta, od 250 GB do 2 TB, pri čemu je za sve za­je­dničko što do­no­se o­dličan o­dnos ce­ne po gi­ga­baj­tu.

Ce­na: 87 – 710 do­lara

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , ,