BIZIT 2022

Najbolji uređaji 2018. godine – Gaming, IoT, mrežna oprema

Noviteta na IT sceni ima mnogo – neke od njih smo s zadovoljstvom probali, neki drugi nisu ni stigli do domaćeg tržišta. Ipak, to ne znači da ih nismo pratili, pa ćemo ovom prilikom pokušati da kategorizujemo i ukratko predstavimo uređaje koji su privukli našu pažnju u poslednjih 12 meseci. Ovo svakako nije rang‑lista najboljih proizvoda, već neka vrsta rekapitulacije 2018. godine, uz pogled na ono što nas očekuje sledećih meseci…

Gaming

I­gra­nje ne i­zla­zi iz mo­de, sa­mo se vre­me­nom fo­kus s PC računa­ra po­me­rio na ne­ke dru­ge stva­ri. To ne znači da je PC gej­ming te­hno­lo­gi­ja za­pos­tav­lje­na…

Nin­ten­do Switch – Vi­še­fun­kci­onal­na kon­zola

PCPress.rs Image

Kon­zo­la Switch je do­ka­za­la svo­ju vre­dnost – mo­že da se ko­ris­ti kao kućna kon­zo­la po­ve­za­na s te­le­vi­zo­rom ili kao ručni, pre­no­si­vi sis­tem za i­gra­nje. U oba re­ži­ma po­ka­za­la je da mo­že rav­no­prav­no da se bo­ri s kon­ku­ren­ci­jom. Mo­ra­mo da do­da­mo i da je za krat­ko vre­me po­drža­na o­grom­nim bro­jem iga­ra, počev od ek­sklu­ziv­nih na­slo­va, pa sve do indie iga­ra i por­to­va gej­ming kla­si­ka.

Ce­na: 47.999 di­nara

 

Ocu­lus Rift – VR sis­tem

PCPress.rs Image

Oculus je među naj­za­slu­žni­jim kom­pa­ni­ja­ma za pro­mo­vi­sa­nje vir­tu­el­ne re­al­nos­ti, a Rift je je­dan od naj­bo­ljih VR sis­te­ma. Oculus Rift je VR sis­tem pred­stav­ljen pre ne­ko­li­ko go­di­na, ali od ta­da je do­ži­veo ne­ko­li­ko sma­nje­nja ce­na, a do­da­ti su i no­vi Touch kon­tro­le­ri. Ako to­me do­da­mo i ve­li­ku ko­ličinu dos­tu­pnog VR sa­drža­ja, Rift je je­dan od naj­po­želj­ni­jih VR sis­te­ma da­na­šnji­ce.

Ce­na: 399 do­lara

 

ASUS ROG Strix XG32VQ – Ve­liki, a uz to i za­kriv­ljen

PCPress.rs Image

ASUS-ova Republic of Gamers (ROG) se­ri­ja pro­i­zvo­da prav­lje­na je s ja­snom na­me­rom da obe­zbe­di naj­bo­lji mo­gući uti­sak pri­li­kom i­gra­nja. Strix XG32VQ je mo­ni­tor di­ja­go­na­le 31,5 inča, sa za­kriv­lje­nim VA pa­ne­lom, fre­kven­ci­jom o­sve­ža­va­nja od 144 Hz i FreeSync po­drškom. To ga čini je­dnim od naj­po­želj­ni­jih i­zbo­ra u gej­ming ka­te­go­ri­ji mo­ni­to­ra.

Pročitajte i:  Google tuži Sonos zbog pametnih zvučnika i tehnologije glasovne kontrole

Ce­na: 79.999 di­nara

 

NVI­DIA Ge­For­ce RTX 2080 Ti Fo­un­ders Edi­ti­on – Fe­ra­ri među gra­fičkim kar­ti­cama

PCPress.rs Image

GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition pred­stav­nik je naj­brže kla­se gra­fičkih kar­ti­ca ko­je mo­že­te ku­pi­ti. Po­se­du­je 11 GB GDDR6 me­mo­ri­je i 4352 CU­DA je­zga­ra ko­ji obe­zbeđuju luk­suz i­gra­nja u 4K re­zo­lu­ci­ji s ve­li­kim bro­jem frej­mo­va u se­kun­di. Je­di­no što za to mo­ra­te da za­vučete ru­ku baš du­bo­ko u džep. Ali, za ovu gra­fičku kar­tu ko­ja po­di­že les­tvi­cu i­gra­nja na vi­ši ni­vo, vre­di da­ti sva­ku pa­ru.

Ce­na: 1.199 do­lara

 

Lo­gi­tech G903 LIG­HTSPE­ED – Gej­mer­ski be­zre­pi miš

PCPress.rs Image

Logitech je odav­no us­peo da se na­me­tne kao je­dan od vo­dećih pro­i­zvođača pe­ri­fe­ri­ja za računa­re, a to­me u ve­li­koj me­ri mo­že da za­hva­li svo­joj li­ni­ji računar­skih mi­še­va. G903 Lightspeed spa­da u sam vrh nji­ho­ve po­nu­de gej­mer­skih mo­de­la. I ne sa­mo to – on se na­la­zi u sa­mom vrhu kva­li­te­ta ka­da su mi­še­vi uop­šte u pi­ta­nju. Be­žičan je i kon­fi­gu­ra­bi­lan, a op­tički sen­zor obe­zbeđuje pre­ci­znost od 200 do čak 12.000 dpi. Ba­te­ri­ja tra­je vi­še od 30 sa­ti ra­da, a pri­pa­da­jući so­ftver da­je pro­ce­nu ko­li­ko miš još mo­že da bu­de ak­ti­van pre ne­go što je ne­op­ho­dno do­pu­nja­va­nje. Uz sve to, miš po­se­du­je i 11 pro­gra­ma­bil­nih tas­te­ra, RGB o­sve­tlje­nje i još mno­go to­ga ko­ri­snog za i­grače.

Ce­na: 20.999 din.

 

Cor­sa­ir K68 RGB – Ul­tra­ot­por­na me­ha­nička tas­ta­tura

PCPress.rs Image

O­dlična me­ha­nička tas­ta­tu­ra, s po­zlaćenim kon­tak­ti­ma, na­me­nje­na je prven­stve­no hard‑core i­gračima. U pri­log to­me ide i je­dan od na­ja­trak­tiv­ni­jih sis­te­ma po­za­din­skog o­sve­tlje­nja tas­te­ra ko­je smo ima­li pri­li­ku da vi­di­mo – prvi put je na ras­po­la­ga­nju pot­pu­na pri­la­go­dlji­vost o­sve­tlje­nja. Ko­ri­sni­ci mo­gu sa­mi da kon­fi­gu­ri­šu sve­tlo­sne efek­te ili da se o­dluče za ne­ku od pre­in­sta­li­ra­nih op­ci­ja. Tas­ta­tu­ra je ot­por­na na pra­ši­nu i pro­li­va­nje tečnos­ti po IP32 stan­dar­du i za­sno­va­na je na naj­kva­li­te­tni­jim Cherry MX pre­ki­dačima, pre­ko ko­jih su pos­tav­lje­ne gu­me­ne zap­tiv­ke.

Pročitajte i:  Google želi da YouTube bude vaš izbor za striming centar

Ce­na: 120 do­lara

 

In­ter­net of Things

Ako vas još nije zahvatila IoT groznica, možda je konačno došao trenutak da vaš dom oplemenite prvom pametnom stvarčicom.

Go­o­gle As­sis­tant – Di­gi­tal­ni asis­tent

PCPress.rs Image

I­zbor u ovoj ka­te­go­ri­ji bio je mo­žda i naj­te­ži, jer su dva asis­ten­ta po­ka­za­la svo­ju sna­gu na naj­bo­lji način. Amazon Alexa je na­pra­vi­la naj­veći pro­dor na po­lju har­dve­ra – o­grom­nim bro­jem po­drža­nih uređaja. S dru­ge stra­ne, Google Assistant je pos­tao naj­bo­lja plat­for­ma za lju­de ko­ji se o­sla­nja­ju na di­gi­tal­nog asis­ten­ta za naj­po­pu­lar­ni­je pri­me­ne – mu­zi­ku, po­zi­ve, vre­men­sku pro­gno­zu i od­go­vo­re na pi­ta­nja. Po­što sma­tra­mo da je to ipak va­žni­je od po­kri­ve­nos­ti bro­ja uređaja, Google Assistant je (za dla­ku) o­dneo pre­va­gu.

Ce­na: Ne mo­že se ku­pi­ti za­sebno

 

Wyze Cam Pan – Kon­tro­la i sni­manje

PCPress.rs Image

Ovo je 1080p HD ka­me­ra sa pan&tilt op­ci­jom ko­ja vam nu­di pu­nu kon­tro­lu pros­to­ri­je u ko­joj se na­la­zi. Ka­me­ra obe­zbeđuje praćenje u svim prav­ci­ma po ho­ri­zon­ta­li (360 ste­pe­ni), dok po ver­ti­ka­li obe­zbeđuje po­kri­ve­nost od 93 ste­pe­na. Od os­ta­lih fun­kci­onal­nos­ti po­me­nućemo ve­li­ku brzi­nu ro­ta­ci­je (110 ste­pe­ni u se­kun­di), mo­gućnost auto­mat­skog fo­ku­si­ra­nja na četi­ri tačke u pros­to­ri­ji, auto­mat­sko praćenje o­bjek­ta ko­ji se kreće, dvo­smer­ni audio, noćni mod, kon­ti­nu­ira­no sni­ma­nje na cloud‑u… Mno­ge od tih fun­kci­ja nu­de i dru­ge ka­me­re na trži­štu, ali ova je po­se­bna i po to­me što je mo­že­te kon­tro­li­sa­ti i gla­som, ko­ris­teći Amazon Alexa.

Ce­na: 30 do­lara

 

Ama­zon E­cho Show – Pa­me­tni dis­plej

PCPress.rs Image

I­zda­nje za 2018. go­di­nu Amazon‑ovog pa­me­tnog dis­ple­ja do­no­si veći e­kran, jače zvučni­ke i a­trak­tiv­ni­ji di­zajn. Amazon Echo Show po­se­du­je i pot­pu­no fun­kci­ona­lan Web browser, kao i mno­go dru­gih op­ci­ja za za­ba­vu. I na­rav­no, mo­že da se kon­tro­li­še gla­sov­nim pu­tem. U­krat­ko, ovo je naj­bo­lji pa­me­tni dis­plej ko­ji je tre­nu­tno u po­nu­di.

Ce­na: 230 do­lara

 

Eufy Lu­mos – Pa­me­tna si­ja­lica

PCPress.rs Image

Eufy Lumos je pa­me­tna si­ja­li­ca ko­joj ni­je ne­op­ho­dan hab za rad. Do­volj­no je da je zav­rne­te u kla­sično E27 si­ja­lično grlo i da in­sta­li­ra­te a­pli­ka­ci­ju ko­ja će slu­ži­ti da njo­me u­prav­lja­te pre­ko be­žične mre­že. Mo­že­te da joj me­nja­te ni­vo be­le bo­je, kao i da pro­me­ni­te ko­lo­ri­tet o­sve­tlje­nja, a ko­man­de se mo­gu za­da­va­ti i gla­som – ra­di sa Amazon Alexa i Google asis­ten­tom. Da li je ova si­ja­li­ca baš ne­op­ho­dna? Pa, ni­je. A da li je za­bav­na? To sva­ka­ko jes­te, pri čemu mo­že da bu­de je­fti­na ula­zni­ca za početak o­pre­ma­nja pa­me­tnog do­ma.

Pročitajte i:  Logitech G535 LIGHTSPEED bežične gejming slušalice

Ce­na: 35 do­lara

 

Mre­žna o­prema

Bez mre­žnih uređaja da­nas je prak­tično ne­mo­guće za­mi­sli­ti upo­tre­bu računa­ra, pa i mo­bil­nih te­le­fo­na i ta­ble­ta. To vi­še ni­su sa­mo uređaji ko­ji će obe­zbe­di­ti um­re­ža­va­nje, već i o­zbilj­ne har­dver­ske kom­po­nen­te ko­je obe­zbeđuju la­ku ska­la­bil­nost, pro­ši­re­nje ili sme­štaj­ne ka­pa­ci­te­te za po­dat­ke.

ASUS RT‑AC66U B1 Du­al‑Band Gi­ga­bit WiFi Ro­uter – Kućni ru­ter

PCPress.rs Image

Kod kućnih ru­te­ra naj­va­žni­je je da se la­ko in­sta­li­ra­ju, da ima­ju dos­ta fun­kci­ja i so­li­dnu brzi­nu pro­to­ka. ASUS RT‑AC66U je sve to, a do­no­si i dual band ko­nek­ci­ju i mesh mre­žnu te­hno­lo­gi­ju ko­ja omo­gućava ka­sni­je do­da­va­nje no­vih ru­te­ra ka­ko bi se po­većala po­kri­ve­nost, bez kom­pli­ko­va­nih na­do­gra­dnji mre­žne in­fras­truk­tu­re. Ta­kođe, ovaj ru­ter po­se­du­je i o­dličan sis­tem ro­di­telj­ske kon­tro­le, a uz sve to je i a­trak­tiv­nog di­zaj­na.

Ce­na: 19.999 di­nara

 

A­SUS ROG Rap­tu­re GT‑AC5300 – Po­dređen gej­me­ri­ma

PCPress.rs Image

Je­dan od naj­bržih ru­te­ra na trži­štu ba­zi­ran je na če­tvo­ro­je­zgar­nom pro­ce­so­ru. Prven­stve­no je na­me­njen gej­me­ri­ma, što se (osim po ime­nu) mo­že na­slu­ti­ti i zbog ve­li­kog bro­ja fun­kci­ja na­me­nje­nim i­gračima. Ne­ke od njih su osam LAN por­to­va, kao i me­na­džment kon­zo­la ko­ja omo­gućava op­ti­mi­za­ci­ju mre­že za gej­ming bez lag‑a. A uz sve to, po­drža­va i Alexa gla­sov­ne ko­man­de, kao i I­FTTT a­ple­te (po­pu­lar­nu bes­pla­tnu plat­for­mu za auto­ma­ti­za­ci­ju).

Ce­na: 55.750 di­nara

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,