Ni­kon V1

PCPress.rs Image

Ni­kon je oko CX 10 Mp CMOS sen­zo­ra stvo­rio Ni­kon 1 li­ni­ju fo­to-apa­ra­ta, sa četi­ri ul­trapor­ta­bil­na o­bjek­ti­va i no­vim ek­ster­nim bli­cem. Tu li­ni­ju čine dve ka­me­re sa i­zmen­ji­vim o­bjek­ti­vi­ma, V1 (high-end mo­del) i kom­pak­tni­ja, je­fti­ni­ja J1. Pođimo sa vrha…

Oda­kle početi kad fir­ma po­put Nikon-a pla­si­ra dve no­ve ka­me­re sa no­vim ba­jo­net sis­te­mom, no­vim sen­zo­rom i no­vim o­bjek­ti­vi­ma? No­va ka­te­go­ri­ja kom­pak­tnih fo­to-apa­ra­ta je do­ne­la dos­ko­ra ne­za­mi­sli­vu brzi­nu, pre­mošćava­jući jaz ko­ji je ra­zdva­jao kom­pak­tne apa­ra­te od DSLR mo­de­la. Za­to je na­šu pa­žnju naj­pre pri­vu­kao za­pa­nju­juće brzi hi­bri­dni auto­fo­kus – 60 sličica u se­kun­di (AF za­ključan na prvoj) pri pu­noj re­zo­lu­ci­ji od 10 MB do sa­da ni­je viđeno.

Za­što ne spo­me­nu­ti i os­ta­la čuda ko­ja su, u ovoj ili onoj for­mi, već po­dra­zu­me­va­na u ovoj bran­ši, a pre sve­ga Smart Photo Selektor ko­ji će vam po­moći da za­be­le­ži­te naj­bo­lji tre­nu­tak. U ovom re­ži­mu ka­me­ra ko­ris­ti deo me­mo­ri­je u ko­ji sme­šta vi­še sli­ka od ko­jih, po kri­te­ri­ju­mu is­prav­nos­ti ek­spo­zi­ci­je, o­štri­ne i op­ci­je pre­po­zna­va­nja li­ca, bi­ra naj­bo­lju. Ka­me­ra sni­ma pun HD vi­deo-za­pis i u to­ku sni­ma­nja omo­gućava da se is­tov­re­me­no be­le­že i kla­sični fo­to-snim­ci je­dnos­tav­nim pri­tis­kom na oki­dač. Da li bis­te ra­ni­je očeki­va­li ova­kve opi­se u tes­ti­ra­nju ili na­ja­vi po­lupro­fi i pro­fi o­pre­me? Na­rav­no da ne. Ali, ne­ka­da smo se i zgra­ža­va­li nad zum o­bjek­ti­vi­ma i auto­fo­ku­som (ge­ne­ral­no), a sa­da je to pos­ta­lo ne­što sa­svim uobičaje­no. Uz na­po­me­nu da je bo­lje početi sa na­vi­ka­va­njem na no­vi­ne krećemo u opis high-end mo­de­la V1.

PCPress.rs Image

V1 na prvi po­gled de­lu­je kao „si­ro­vi pri­me­rak”, la­bo­ra­to­rij­ski pro­to­tip. Pri­lično „ra­van” di­zajn nam je ipak pri­jao. Te­lo je i­zrađeno od ma­gne­zi­ju­ma, ne­ma pre­dnju de­snu i­zbočinu za lak­ši pri­hvat ru­kom, ali ma­la u­zdu­žna du­pli­ka­tu­ra na pre­dnjem de­lu i gu­me­na pov­rši­na na po­leđini do­volj­ni su za drža­nje. Mode točkić je pos­tav­ljen na po­leđini i na nje­mu ne­ma svih uobičaje­nih re­ži­ma, već sa­mo četi­ri op­ci­je – motion snapshot, smart shot selector, normal photo i video. Ni kru­žni kur­sor­ski tas­ter ne­ma uobičaje­ne do­da­tne ko­man­de: tu su sa­mo op­ci­je za­ključava­nja ek­spo­zi­ci­je i fo­ku­sa, kom­pen­za­ci­ja i AF i­zbor.

Ne­ko­ga mo­že za­bri­nu­ti pos­to­ja­nje sa­mo ek­ster­nog bli­ca jer, iako ima i LED vi­deo-sve­tlo i po­kre­tnu gla­vu, po­pri­lično je ve­lik za „je­di­ni i­zbor” kom­pak­tne ka­me­re. Mo­žda se ova­kvim po­te­zi­ma ra­zbi­ja­ju ta­bui kom­pak­tnos­ti i oku­plja no­va cilj­na gru­pa ko­ri­sni­ka. Kom­pak­tni SB-N5 blic nav­lači se na Nikon-ov no­vi multi-accessory port, za ko­ji je kon­stru­isan i GP-N100 GPS mo­dul. Elek­tron­ski vi­zir ima sen­zor, pa se pri­mi­ca­njem gla­ve on ak­ti­vi­ra a LCD de­ak­ti­vi­ra.

PCPress.rs Image

Pro­ve­rom (za sa­da ma­lo­broj­nih) sli­ka u­tvrdi­li smo da je tre­tman šu­ma izu­ze­tan čak i na većim ISO vre­dnos­ti­ma. Je­di­na za­mer­ka bi­la bi upućena, sho­dno ličnim že­lja­ma, ve­ličini sen­zo­ra, iako zna­mo da je ak­tu­el­ni i­zbor pro­računa­ti deo brzin­skog na­pret­ka, uz sve­srdnu po­moć izu­ze­tnog Expeed 3 pro­ce­so­ra sli­ke sa brzi­nom o­bra­de od 600 me­ga­pik­se­la u se­kun­di.

 

Nikon 1 – V1

Senzor slike

13,2*8,8 mm, CX-CMOS (10 Mp)

Foto format

NEF, JPEG (3872*2592), 3:2, 16:9

Video format

MOV H.264, 1920*1080 (60 fps), AAC audio

Zatvarač

Mehanički (30 s – 1/4000 s), Bulb

Elektronski (30 s – 1/16000 s), Bulb

Osetljivost (ISO)

100-3200, Hi1 (6400)

LCD

3.0″ (921 K)

Memorija

SD / SDHC / SDXC

Kontakti

USB 2.0, HDMI, kombinovani A/V i USB, Multi accessory

Baterija

Li-ion EN-EL15

Dimenzije i masa

113*76*44 mm, 294 g

Očekivana cena

Oko $800, sa kit objektivom

Nenad Veljković

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,