BIZIT 2022

Ni­tro za PDF do­ku­mente

PCPress.rs Image

Nitro Pro je kom­ple­tan pa­ket za kre­ira­nje i o­bra­du do­ku­me­na­ta u PDF for­ma­tu, ko­ji se nu­di kao al­ter­na­ti­va za stan­dar­dni Adobe Acrobat. Po­red uobičaje­nih op­ci­ja za kre­ira­nje PDF do­ku­me­na­ta iz bi­lo ko­je Windows a­pli­ka­ci­je štam­pa­njem na vir­tu­el­ni PDF štam­pač, Nitro Pro nu­di skup op­ci­ja za me­nja­nje pos­to­jećih PDF do­ku­me­na­ta – mo­že­te do­da­va­ti ili bri­sa­ti de­lo­ve tek­sta, uba­ci­va­ti sli­ke ili me­nja­ti oso­bi­ne pos­to­jećih, po­de­ša­va­ti za­glav­lja i bro­je­ve stra­ni­ca, bri­sa­ti i do­da­va­ti stra­ni­ce itd. Ove op­ci­je su ko­ri­sne za si­tne ko­rek­ci­je na pos­to­jećim do­ku­men­ti­ma (re­ci­mo si­tni­je pro­me­ne tek­sta) ili kre­ira­nje slo­že­nih PDF do­ku­me­na­ta od pos­to­jećih sa­drža­ja.

Uko­li­ko tre­ba pra­vi­ti veće i­zme­ne na do­ku­men­ti­ma (a ni­je dos­tu­pan ori­gi­nal na o­sno­vu ko­ga je PDF kre­iran), ko­ri­sno će po­slu­ži­ti mo­gućnos­ti kon­ver­zi­je ko­je nu­di Nitro. U­građene op­ci­je mo­gu pos­to­jeće PDF faj­lo­ve kon­ver­to­va­ti di­rek­tno u Microsoft Word do­ku­men­te. Pro­ces kon­ver­zi­je će (u većini slučaje­va) sačuva­ti ori­gi­nal­ni pre­lom stra­ne i os­ta­lih ele­me­na­ta pa mo­že­te nas­ta­vi­ti o­bra­du do­ku­men­ta u Word-u, da bis­te ga na kra­ju po­no­vo pre­ba­ci­li u PDF. Op­ci­je za pre­ba­ci­va­nje u Microsoft Excel su ko­ri­sne za o­bra­du do­ku­me­na­ta sa ve­li­kim bro­jem ta­be­la, iz ko­jih se mo­gu i­zvući po­da­ci za o­bra­du u Excel-u. Nitro Pro ima i op­ci­je za pa­ke­tnu kon­ver­zi­ju, ko­je se mo­gu ko­ris­ti­ti za pre­ba­ci­va­nje većeg bro­ja faj­lo­va u Word ili Excel for­mat.

Nitro Pro nu­di ko­ri­sne op­ci­je za pre­gled PDF do­ku­me­na­ta. Op­ci­ja za pre­gled mo­že se in­te­gri­sa­ti sa ra­znim Web browser-ima ili sa Microsoft Outlook-om ta­ko da nu­di preview do­ku­me­na­ta bez po­tre­be za o­tva­ra­njem attachment-a. In­te­gra­ci­ja sa Windows Explorer-om omo­gućava uma­nje­ni pri­kaz sa­drža­ja do­ku­me­na­ta, umes­to stan­dar­dnih iko­na. Ni­tro ima i op­ci­je za ske­ni­ra­nje ko­je će kre­ira­ti PDF od ske­ni­ra­nog ma­te­ri­ja­la, uz ko­rišćenje OCR te­hno­lo­gi­je za pre­po­zna­va­nje tek­sta. Po­što nema po­drške za srpski je­zik, ova kon­ver­zi­ja za nas ni­je na­ročito ko­ri­sna.

Na­ziv pro­gra­ma je u no­voj ver­zi­ji 7 skraćen sa Nitro PDF Professional na Nitro Pro, a dru­gi no­vi­te­ti u­ključuju di­rek­tno edi­to­va­nje tek­sta u o­kvi­ru pa­ra­gra­fa (bez po­tre­be za star­to­va­njem ek­ster­nog pro­gra­ma), no­ve op­ci­je za rad sa di­gi­tal­nim pot­pi­si­ma, kao i po­bolj­ša­ne per­for­man­se, bo­lji pri­kaz tek­sta i gra­fičkih sa­drža­ja. Za­nim­ljiv no­vi­tet je i op­ci­ja za rad sa kla­sičnim pot­pi­si­ma ko­ja omo­gućava da na kraj pos­to­jećeg do­ku­men­ta la­ko do­da­te svoj pot­pis, čime se i­zbe­ga­va uobičaje­no pot­pi­si­va­nje od­štam­pa­nog do­ku­men­ta i za­tim nje­go­vo ske­ni­ra­nje.

Pro­bna ver­zi­ja pa­ke­ta Nitro Pro 7 je je­dna od a­pli­ka­ci­ja na na­šem DVD-u, a do­da­tne in­for­ma­ci­je po­tra­ži­te na www.nitropdf.com. Nitro Pro se u pro­bnom re­ži­mu mo­že ko­ris­ti­ti 14 da­na i za to vre­me su op­ci­je pro­gra­ma pot­pu­no fun­kci­onal­ne, dok će po is­te­ku pro­bnog pe­ri­oda na kre­ira­ne do­ku­men­te bi­ti do­dat pečat sa in­for­ma­ci­jom da je po­tre­bna re­gis­tra­ci­ja.

Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: