BIZIT 2022

No­vi A­CDSee

PCPress.rs Image

ACDSee je je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih i naj­du­go­večni­jih pro­gra­ma za pre­gled i or­ga­ni­za­ci­ju fo­to­gra­fi­ja. Prva ver­zi­ja pred­stav­lje­na je pre sko­ro 20 go­di­na, a danas je ovaj pro­gram je ra­zdvo­jen na dve va­ri­jan­te – stan­dar­dni ACDSee Photo Manager (čiji je na­ziv u no­voj ver­zi­ji po­no­vo skraćen sa­mo na ACDSee) i ACDSee Pro, ko­ji nu­di na­pre­dne op­ci­je.

Cen­tral­ni deo pro­gra­ma ACDSee čine ko­man­de za or­ga­ni­za­ci­ju ko­lek­ci­je fo­to­gra­fi­ja. Sa­držaj lo­ka­ci­ja gde su sme­šte­ne fo­to­gra­fi­je (re­ci­mo, My Pictures) biće in­dek­si­ran, što omo­gućava brz pre­gled i lak­še vi­zu­el­no pre­tra­ži­va­nje. Fo­to­gra­fi­je se mo­gu uba­ci­ti di­rek­tno sa pri­ključene ka­me­re, mo­bil­nog uređaja, ske­ne­ra ili ek­ster­nih dis­ko­va. Iza­bra­ne fo­to­gra­fi­je je mo­guće ran­gi­ra­ti, sme­šta­ti ih u vir­tu­el­ne fo­to-al­bu­me, do­da­va­ti u ra­zne ka­te­go­ri­je… Ka­te­go­ri­za­ci­ja omo­gućava lak­še pro­na­la­že­nje fo­to­gra­fi­ja, ali ta­kođe mo­že odu­ze­ti i dos­ta vre­me­na, a ACDSee i da­lje ne­ma mo­gućnost pre­po­zna­va­nja li­ca na fo­to­gra­fi­ja­ma, što znači da će vam bi­ti po­tre­ban još ne­ki alat.

ACDSee je na­me­njen prven­stve­no pre­gle­du i or­ga­ni­za­ci­ji fo­to­gra­fi­ja, pa se nje­go­ve op­ci­je za o­bra­du sli­ke ne mo­gu po­re­di­ti sa spe­ci­ja­li­zo­va­nim gra­fičkim pro­gra­mi­ma. U­građene op­ci­je za o­bra­du u­sme­re­ne su pre sve­ga na je­dnos­tav­no po­prav­lja­nje ne­dos­ta­ta­ka na fo­to­gra­fi­ja­ma, te na pri­me­nu ra­zličitih efe­ka­ta i fil­te­ra. ACDSee ta­kođe nu­di op­ci­je za in­te­gra­ci­ju sa sis­te­mi­ma za online čuva­nje sli­ka, a po­red sop­stve­nog ACDSee Online ser­vi­sa, sli­ke se mo­gu pos­ta­vi­ti na Flickr ili po­sla­ti na pro­i­zvolj­ni ftp ser­ver.

No­va ver­zi­ja pro­gra­ma done­la je po­dršku za ge­ota­go­va­nje, kao i no­vi re­žim pre­gle­da sa ma­pom ko­ja ola­ška­va or­ga­ni­za­ci­ju fo­to­gra­fi­ja po mes­tu sni­ma­nja. Za pu­no ko­rišćenje ove op­ci­je tre­ba ima­ti ka­me­ru sa u­građenim GPS pri­jem­ni­kom; uko­li­ko je ne­ma­te, mo­že­te ko­ris­ti­ti u­građenu in­te­gra­ci­ju sa Google Maps i ručno po­ve­za­ti fo­to­gra­fi­je sa lo­ka­ci­ja­ma – na ovaj način će po­zi­ci­ja biti sačuva­na sa os­ta­lim EXIF me­tapo­da­ci­ma. No­va ver­zi­ja je do­ne­la i ne­ko­li­ko spe­ci­jal­nih efe­ka­ta i po­bolj­ša­nje u ala­ti­ma za crta­nje.

ACDSee 14 je pred­stav­lje­na ka­da i no­vi ACDSee Pro 4, a oba pro­gra­ma se na­la­ze među iza­bra­nim a­pli­ka­ci­ja­ma na na­šem ovo­me­sečnom PC DVD-u. Pro­bna ver­zi­ja pa­ke­ta ACDSee nu­di pu­nu fun­kci­onal­nost instaliranih op­ci­ja, ali je pe­ri­od ko­rišćenja o­gra­ničen na 30 da­na. Za ko­rišćenje pro­gra­ma u pro­bnom re­ži­mu tre­ba os­ta­vi­ti e-mail a­dre­su i o­tvo­ri­ti bes­pla­tni na­log na www.acdsee.com, što je i lo­ka­ci­ja na ko­joj mo­že­te pro­naći do­da­tne in­for­ma­ci­je o ACDSee ala­ti­ma.

Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#184)

 

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: