Novi Dell monitor

PCPress.rs Image

Naj­no­vi­ji Dell-ov mo­ni­tor UltraSharp U2312HM dos­tu­pan je od po­čet­ka no­vem­bra i na na­šem trži­štu. Ovaj 23-in­čni mo­ni­tor po­se­du­je ve­li­ki broj na­pre­dnih fun­kci­ja, u­klju­ču­ju­ći la­ku ho­ri­zon­tal­nu ili ver­ti­kal­nu ro­ta­ci­ju za či­ta­nje du­gač­kih sa­drža­ja ili Web stra­na. Ako ta­da u­klju­či­te i Text Mode, o­sve­tlje­nje e­kra­na se auto­mat­ski po­de­ša­va na 150 cd/m2, ko­ji su po­go­dni za či­ta­nje tek­sta, a uje­dno se šte­di i elek­tri­čna ener­gi­ja.

Dell U2312HM je o­prem­ljen IPS pa­ne­lom ko­ji obe­zbe­đu­je ve­li­ku ra­znov­rsnost bo­ja, uz mi­ni­mal­nu ko­lor­nu de­vi­ja­ci­ju, po­sma­tra­no iz bi­lo kog u­gla. Vi­sok di­na­mič­ki kon­trast od 2.000.000:1 i re­zo­lu­ci­ja 1920×1080 po­go­dni su i za du­ži rad i za gle­da­nje full HD vi­deo-za­pi­sa. Ima­ju­ći na­ve­de­ne ka­rak­te­ris­ti­ke u vi­du, U2312HM je do­bar i­zbor za ra­zli­či­te ka­te­go­ri­je ko­ri­sni­ka, u­klju­ču­ju­ći i za­htev­ne pro­fe­si­onal­ce kao što su ar­hi­tek­te, gra­fič­ki di­zaj­ne­ri, i­zda­va­či, pro­fe­si­onal­ni fo­to­gra­fi… Pri­ tom je i­zra­đen od eko­lo­ški pri­hva­tlji­vih ma­te­ri­ja­la i ko­ris­ti na­pre­dne me­ha­ni­zme za šte­dnju ener­gi­je.

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:

Tagovi: ,