Novi direktor HP‑a

PCPress.rs Image

Na­kon što je Leo Apotheker sme­njen, gi­gant kom­pju­ter­ske in­dus­tri­je HP ime­no­vao je za svog no­vog di­rek­to­ra Meg Whitman. Apotheker je ot­pu­šten po­sle ma­nje od go­di­nu da­na na po­lo­ža­ju, po­što je za vre­me nje­go­vog man­da­ta kom­pa­ni­ja i­zgu­bi­la značajan deo vre­dnos­ti na ber­zi i za­be­le­ži­la pad pro­da­je.

Meg Whitman, ko­ja je u pro­šlos­ti bi­la kan­di­dat za gu­ver­ne­ra Ka­li­for­ni­je, bi­la je na čelu naj­većeg svet­skog auk­cij­skog Web saj­ta eBay-a sve do 2008. go­di­ne i sma­tra se da ona ima ve­li­ke za­slu­ge za glo­bal­nu po­pu­la­ri­za­ci­ju ovog ser­vi­sa. U prvom o­braćanju jav­nos­ti sa­op­šti­la da joj je uka­za­na ve­li­ka čast i da je u­zbuđena zbog pred­sto­jećeg ra­da u HP-u, ima­jući u vi­du značaj ove kom­pa­ni­je za, ka­ko je re­kla, „Si­li­kon­sku do­li­nu, Ka­li­for­ni­ju, drža­vu i čitav svet”. “Meg Whitman je te­hno­lo­ški vi­zi­onar s do­ka­za­nim us­pe­si­ma i jak ko­mu­ni­ka­tor. Kao član U­prav­nog od­bo­ra u pro­te­klih osam me­se­ci ste­kla je so­li­dno po­zna­va­nje na­ših pro­i­zvo­da i trži­šta”, po­ja­snio je ra­zlo­ge za ovu o­dlu­ku Ray Layne, član U­prav­nog od­bo­ra HP-a ko­ji je ovom pri­li­kom una­pređen u i­zvršnog pred­se­dni­ka kom­pa­ni­je.

Pročitajte i:  HP Latex štampači R serije: Jedino pravo hibridno rešenje za štampu iz rolne i na pločastim materijalima

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:

Tagovi: , ,