ASUS Zenbook

Novogodišnja kupovina: Gadžeti ispod jelke

Zvončići već zvo­ne, No­va go­di­na i Bo­žić su pred vra­ti­ma… Kraj­nje je vre­me da na­ba­vi­te po­klone za vo­lje­ne oso­be. Ali, ka­ko iza­bra­ti sav­rše­ni dar? Mo­žda će ne­što s na­šeg spis­ka us­ta­la­sa­ti ma­gičnu pra­ši­nu…

PCPress.rs Image

Ti­le Pro i Ti­le Mate

Ako ste je­dna od onih oso­ba ko­je čes­to gu­be ključeve ili novčanik, on­da je ovaj ga­džet pra­va stvar za vas. Ma­li uređaj za praćenje Tile mo­že­te da pos­ta­vi­te na svo­je stva­ri ka­ko bis­te ih drža­li na oku. U ok­to­bru, Tile je ažu­ri­rao svo­je ga­dže­te ba­te­ri­ja­ma ko­je ko­ri­sni­ci mo­gu da me­nja­ju. Na po­leđini no­vog Tile Mate‑a i Tile Pro‑a, sa­da pos­to­ji je­dan ulaz u ko­ji ide stan­dar­dna CR1632 ba­te­ri­ja u o­bli­ku novčića.

PCPress.rs Image

Ni prvi ni dru­gi uređaj ni­su se mno­go pro­me­ni­li spo­lja, međutim no­vi Mate ima Bluetooth do­met od oko 46 me­ta­ra, a Pro je u­dvos­tručio svoj do­met na oko 92 me­tra. Oba ga­dže­ta je sa­da mno­go lak­še lo­ci­ra­ti, a alar­mi su dvos­tru­ko gla­sni­ji. Mate ko­šta 25 do­la­ra, a Pro je ne­što sku­plji – 35 do­la­ra.

VIZR – te­le­fon kao GPS dis­plej

Do­bra vest za sve vas ko­ji u ko­li­ma ne­ma­te „kul“ kon­zo­lu sa e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir i GPS pri­jem­ni­kom: VIZR pre­tva­ra vaš pa­me­tni te­le­fon u dis­plej na kom su pri­ka­za­ni svi po­da­ci ko­je že­li­te da pra­ti­te na pu­tu. VIZR se tek po­ja­vio na trži­štu, ali je pre­pla­vio In­ter­net. I­zva­di­te ga iz ku­ti­je i sta­vi­te na kon­trol­nu ta­blu, pos­ta­vi­te pa­me­tni te­le­fon na nje­ga i pre­pus­ti­te mu na­vi­ga­ci­ju dok vo­zi­te. To je pro­zir­ni e­kran ko­ji ra­di u bi­lo ko­je do­ba da­na ili noći, a kom­pa­ti­bi­lan je sa sva­kim pa­me­tnim te­le­fo­nom i ot­po­ran je na kli­za­nje.

PCPress.rs Image

Naj­bo­lje od sve­ga je to što pos­to­ji ve­li­ki broj dos­tu­pnih a­pli­ka­ci­ja s ko­jim mo­že­te da ga ko­ris­ti­te za pre­gled u­slo­va u sa­o­braćaju, brzi­no­me­tar, ulične ma­pe i još mno­go to­ga. Ra­di u bi­lo kom auto­mo­bi­lu, a po­se­du­je ultra‑grip mat, ko­ji ne os­tav­lja ni­ka­kve fle­ke na kon­trol­noj ta­bli. Ka­da sve u­zme­mo u ob­zir, mo­že­mo da ra­zu­me­mo za­što je ovo bio je­dan od naj­tra­že­ni­jih po­klo­na u se­zo­ni pra­zni­ka, ta­ko da pre ku­po­vi­ne ne bi bi­lo lo­še da pro­ve­ri­te da li ga ima u po­nu­di. Ce­na je 39,99 do­la­ra.

Pe­eps Car­bon Klean

No­va „i­gračka“ ko­ja pos­ta­je vi­ral­na među lju­di­ma ko­ji no­se naočare. Peeps čis­tač naočara po­se­bno je di­zaj­ni­ran ka­ko za čišćenje di­op­trij­skih, ta­ko i naočara za sun­ce. Ovaj ga­džet ko­ris­ti be­zboj­no je­di­nje­nje u­glje­ni­ka za be­zbe­dno i je­dnos­tav­no čišćenje naočara i u­kla­nja­nje ma­snih oti­sa­ka, bi­lo da su oni nas­ta­li od do­di­ra prsti­ma ili od ma­snoće s li­ca. Pro­i­zvođač se hva­li da je te­hno­lo­gi­ja bu­kval­no „van ovog sve­ta“ – ko­ris­ti je NA­SA na sve­mir­skoj sta­ni­ci za čišćenje sočiva o­bjek­ti­va. Di­men­zi­je ga­dže­ta su pri­bli­žno 10×2.5×2.5 cm i dos­tu­pan je u se­dam bo­ja. Pro­da­je se ši­rom sve­ta, po ce­ni od 15,99 do­la­ra.

Pročitajte i:  Amazon okončava testiranje radnika po magacinima

PCPress.rs Image

Blu­pond naočare za noćnu vožnju

PCPress.rs ImageNoćna vo­žnja je čest u­zrok auto­mo­bil­skih ne­sreća. Iako je noću 60 od­sto ma­nje pro­me­ta na pu­tu, ne­sreće ko­je se do­gađaju u ovom pe­ri­odu pred­stav­lja­ju go­to­vo po­lo­vi­nu svih fa­tal­nih do­gađaja u sa­o­braćaju. Blupond HD po­ma­že da vi­di­mo bo­je bo­lje i ja­sni­je, baš kao te­le­vi­zo­ri vi­so­ke re­zo­lu­ci­je, a ko­šta­ju sa­mo ma­li deo ce­ne bren­di­ra­nih naočara, to jest 35 do­la­ra. Po­pu­lar­nost ovih naočara ras­te za­hva­lju­jući mi­li­oni­ma lju­di ko­ji ima­ju te­škoće pri­li­kom vo­žnje noću.

Blupond an­ti­re­fleks HD naočare za noćnu vo­žnju, za­hva­lju­jući žu­tim sta­kli­ma ko­ja naj­ma­nje op­te­rećuju oči, šti­te oči od pla­vog sve­tla, sma­nju­jući kon­trast sve­tlo­pla­vih/be­lih od­sja­ja. Naočare te­že sa­mo 26 gra­ma, a do­la­ze u četi­ri bo­je: crne, ti­ta­ni­jum, bra­on i zla­tne. Si­gur­nost je o­zbilj­na stvar, a šte­ta pro­u­zro­ko­va­na ne­be­zbe­dnom vo­žnjom mo­že da pro­me­ni ži­vot, te su ove naočare ide­alan po­klon za one ko­ji zbog pri­ro­de svog po­sla pro­vo­de du­ge noći na pu­tu.

Aura – pa­me­tan ram za slike

Kao mo­der­na ver­zi­ja tra­di­ci­onal­nog ra­ma za fo­to­gra­fi­je, ovog Bo­žića va­šoj maj­ci će se mo­žda do­pas­ti Aura  pa­me­tni ram. To je 9,7‑inčni HD e­kran re­zo­lu­ci­je 2048×1536 pik­se­la ko­ji se mo­že ko­ris­ti­ti za pos­tav­lja­nje i de­lje­nje fo­to­gra­fi­ja iz cloud‑a. In­te­re­san­tna ka­rak­te­ris­ti­ka je u­prav­lja­nje kon­tro­lom po­kre­ta, po­moću ko­je mo­že­te ges­tom ru­ke na­le­vo ili na­de­sno (swipe) da pro­me­ni­te sli­ke, a ges­tom na­go­re o­značava­te fo­to­gra­fi­ju kao omi­lje­nu i do­bi­ja­te vi­še in­for­ma­ci­ja o njoj. Aura ram pra­ti od­go­va­ra­juća iPhone / Android a­pli­ka­ci­ja ko­ja omo­gućava sva­ko­me u va­šoj po­ro­di­ci da de­li fo­to­gra­fi­je pre­ko Wi‑Fi‑ja, bez po­tre­be za sla­njem pre­ko e‑mail‑a ili ko­pi­ra­nja na USB disk.

PCPress.rs Image

Ne­ma o­gra­ničenja bro­ja lju­di ko­ji mo­gu da ša­lju fo­to­gra­fi­je na ram ili bro­ja fo­to­gra­fi­ja ko­je se mo­gu do­da­va­ti. So­ftver za pre­po­zna­va­nje li­ca pre­ko Aura a­pli­ka­ci­je iden­ti­fi­ku­je va­še bli­žnje i auto­mat­ski ša­lje fo­to­gra­fi­je na vaš ram. So­ftver ta­kođe uređuje va­še fo­to­gra­fi­je i po­ma­že pri oda­bi­ru naj­bo­ljih. S tim na umu, mo­že­te da po­zo­ve­te ce­lu po­ro­di­cu, gde god se na­la­zi­li, da se pri­dru­ži va­šoj Auri i po­de­le fo­to­gra­fi­je s bi­lo kog kra­ja sve­ta. Ce­na Aura ra­ma za­vi­si od mo­de­la: 249 za Modern ver­zi­ju, 299 za Classic i 399 do­la­ra za drve­nu va­ri­jan­tu.

Spy Ace EC

Ako ku­pu­je­te po­klon ne­ko­me ko pla­ni­ra da pro­ve­de zim­ski o­dmor na pla­ni­ni, Ace EC kom­pa­ni­je Spy mo­že da bu­de sja­jan i­zbor: to su tri sta­kla u je­dnim za­šti­tnim naočari­ma. Pri­tis­kom na bočni tas­ter do sta­kla se ša­lje elek­tron­ski im­puls ko­ji ini­ci­ra sko­ro tre­nu­tnu pro­me­nu bo­je. Ako je na vrhu pla­ni­ne sun­ce a u po­dno­žju sen­ka, Ace EC vam omo­gućava da pro­me­ni­te za­šti­tne naočare bez us­po­ra­va­nja i sta­ja­nja. Sa­mo pri­ti­sne­te tas­ter i nas­ta­vi­te sa spus­tom.

PCPress.rs Image

La­ka (25 g) u­prav­ljačka je­di­ni­ca na­pa­ja se li­ti­jum‑jon­skom ba­te­ri­jom ko­ja mo­že da i­zdrži šest sa­ti ra­da po hla­dnom vre­me­nu a pu­ni se dva sa­ta. Lam­pi­ca na kon­trol­noj je­di­ni­ci o­značava ni­vo na­pu­nje­nos­ti, dok pov­ra­tna in­for­ma­ci­ja vi­bra­ci­ja­ma omo­gućava da zna­te da se bo­ja pro­me­ni­la. Ovaj ide­alan po­klon za pra­zni­ke ko­šta oko 275 do­la­ra.

Pročitajte i:  Tehnološki giganti razvijaju sopstvene čipove

Star­sco­pe Mo­no­cu­lar

PCPress.rs Image

Svi smo do­ži­ve­li tre­nut­ke ka­da je ono što vi­di­mo da­le­ko gran­di­o­zni­je od ono­ga što mo­že­mo da za­be­le­ži­mo ka­me­rom pa­me­tnog te­le­fo­na ili sta­ci­onar­nog te­les­ko­pa. Ovaj pro­blem re­ša­va Starscope Monocular, ko­ji mo­že da zu­mi­ra de­set pu­ta i fo­ku­si­ra ono što na­ši pa­me­tni te­le­fo­ni ne mo­gu, a do­la­zi uz sta­tiv. Uređaj pre­tva­ra ka­me­ru pa­me­tnog te­le­fo­na u vi­so­ko­kva­li­te­tni zum o­bjek­tiv ko­ji su do­sad ima­li sa­mo fo­to‑apa­ra­ti. Ovaj op­tički in­stru­ment, po­tre­ban sva­kom lju­bi­te­lju pri­ro­de i ak­tiv­nos­ti na o­tvo­re­nom, ko­šta 69,99 do­la­ra.

Pa­me­tna vaza

Je­dnos­ta­van, mi­ni­ma­lis­tički, ali vi­še­fun­kci­ona­lan pro­i­zvod za dom. Ova pa­me­tna va­za, ko­ja je dos­tu­pna u ra­znim bo­ja­ma, po­red svo­je pri­mar­ne fun­kci­je, slu­ži i kao pu­njač za pa­me­tni te­le­fon. I­zmeđu utični­ca, ka­blo­va i pro­du­žnih ka­blo­va, pu­nje­nje te­le­fo­na je do­sa­dan pro­ces. Va­za je ručni rad ko­ji su na­pra­vi­li di­zaj­ne­ra Heather i Myles Geyman, na­prav­lje­na je od gla­zi­ra­ne ke­ra­mi­ke, a sa­kri­va vaš kabl pu­njača ta­ko što ga pro­vučete kroz ba­zu. Ima po­se­ban ode­ljak za cveće, ta­ko da ne bri­ne­te o to­me da će vo­da ući u te­le­fon. Eto zgo­dnog po­klo­na ko­ji ko­šta 32 do­la­ra.

PCPress.rs Image

Do­dow – us­pa­vaj­te se za 20 mi­nuta

PCPress.rs ImageDodow se po­ja­vio ove go­di­ne i uneo je pot­pu­nu po­me­tnju u far­ma­ce­ut­sku in­dus­tri­ju ko­ja u Ame­ri­ci vre­di mi­li­jar­de do­la­ra. Umes­to šte­tnih i tok­sičnih pi­lu­la za spa­va­nje, mi­li­oni Ame­ri­ka­na­ca sa­da pre­la­ze na Dodow. Ne sa­mo da po­ma­že da zas­pi­te za 20 mi­nu­ta ili ma­nje, već ta­kođe po­bolj­ša­va i kva­li­tet sna, ta­ko da se bu­di­te o­sve­že­ni i sprem­ni za početak da­na. Dodow je, za­pra­vo, me­tro­nom sa sve­tlo­snim sis­te­mom ko­ji vas uči ka­ko da zas­pi­te pri­ro­dno, bez uzi­ma­nja le­ko­va. Da bis­te ga po­kre­nu­li, do­dir­ne­te pov­rši­nu ose­tlji­vu na do­dir je­dnom u re­ži­mu od osam mi­nu­ta i dva pu­ta u re­ži­mu od 20 mi­nu­ta. Na kra­ju ve­žbe (8 ili 20 mi­nu­ta) Dodow se is­ključuje. Po­ma­že lju­di­ma s ne­mir­nim mi­sli­ma, hro­ničnom ne­sa­ni­com i oni­ma ko­ji su pod stre­som, a ce­na mu je 59 do­la­ra.

 

Kin­gston Can­vas me­mo­rij­ske kar­tice

No­va go­di­na je vre­me za ku­po­vi­nu no­vog, ali i o­sve­ža­va­nje pos­to­jećeg har­dve­ra. Je­dan od naj­bo­ljih načina da uda­hne­te no­vi ži­vot svom pa­me­tnom te­le­fo­nu ili fo­to‑apa­ra­tu, jes­te da im pro­ši­ri­te ka­pa­ci­tet ras­po­lo­ži­ve me­mo­ri­je. Počet­kom go­di­ne, Kingston je na trži­šte lan­si­rao no­vu li­ni­ju Canvas kar­ti­ca, ko­je su di­zaj­ni­ra­ne da obe­zbe­de po­u­zda­nost, flek­si­bil­nost i od­go­va­ra­juće per­for­man­se za naj­ra­zličiti­je pri­me­ne.

PCPress.rs Image

Canvas li­ni­ja sas­to­ji se od tri se­ri­je: Select, Go! i React i sva­ka od­go­va­ra na ra­zličite po­tre­be, bi­lo da se od me­mo­ri­je za­hte­va ap­so­lu­tno naj­vi­ši ka­pa­ci­tet i brzi­na ili sa­mo že­li­te još dra­go­ce­nog pros­to­ra za va­še us­po­me­ne. Select se­ri­ja čuva do 128 GB, obe­zbeđuje 80 MB/s pri čita­nju i 10 MB/s pri upi­su po­da­ta­ka. Go! ima do 512 GB, a brzi­ne su 90 MB/s o­dno­sno 45 MB/s, dok React ima do 256 GB, 100 MB/s brzi­nu čita­nja i 80 MB/s brzi­nu upi­sa. Ce­na za­vi­si od ko­ličine me­mo­ri­je: za Select tre­ba da i­zdvo­ji­te od 3,99 do­la­ra (16 GB) do 26,99 do­la­ra (128 GB), za Go! od 11,49 do­la­ra (32 GB) do 249,99 do­la­ra (512 GB), dok za React tre­ba da i­zdvo­ji­te od 13,99 do­la­ra (32 GB) do 65,99 do­la­ra (256 GB).

Pročitajte i:  Amazon počinje sa proizvodnjom svojih televizora

Ter­mo­me­tar i­Grill 2 Blu­eto­oth

PCPress.rs ImageSa­mo ne­ko­li­ko ste­pe­ni ra­zdva­ja do­bro sprem­lje­no od o­dlično sprem­lje­nog me­sa, a me­re­nje unu­tra­šnje tem­pe­ra­tu­re si­gur­no bi olak­ša­lo po­sao. Bez te­hno­lo­gi­je, uvek je mno­go na­gađanja i ma­lo sreće u spre­ma­nju sav­rše­nog bi­fte­ka, ali iGrill to me­nja. Uz a­pli­ka­ci­ju iGrill, po­ve­že­te pa­me­tni te­le­fon s ter­mo­me­trom i sprem­ni ste za ro­šti­lja­nje. Ga­džet i nje­go­va a­pli­ka­ci­ja kom­pa­ti­bil­ni su s ver­zi­ja­ma ope­ra­tiv­nih sis­te­ma iOS 9 i Android 4.4 ili vi­še, a ko­ris­ti se Bluetooth 4.0 ko­mu­ni­ka­ci­ja. iGrill omo­gućava da iza­be­re­te ono što vo­li­te, od sre­dnje pečenog bi­fte­ka do do­bro pečene ja­gnje­ti­ne, kao i da za­be­le­ži­te no­va po­de­ša­va­nja i sačuva­te sop­stve­na je­la. Uređaj ima četi­ri son­de ko­je se mo­gu uba­ci­ti u četi­ri ra­zličita parčeta me­sa o­dje­dnom, a ka­da se dođe do pra­ve tem­pe­ra­tu­re, do­bićete upo­zo­re­nje na te­le­fo­nu. iGrill čini ro­šti­lja­nje je­dnos­tav­nim, a nje­go­ve ma­le di­men­zi­je olak­ša­va­ju sa­kri­va­nje, ta­ko da sva­ko pred gos­ti­ma mo­že da se pre­tva­ra da je maj­stor ro­šti­lja. Ga­džet za gur­ma­ne ko­šta 99,99 do­la­ra.

Em­ber pa­me­tna šolja

Je­di­na lo­ša stvar u ve­zi sa čajem i ka­fom jes­te to što se na kra­ju šo­lja i sam sa­držaj hla­de, što je po­go­to­vo ne­pri­ja­tno to­kom zim­skog pe­ri­oda. Ke­ra­mička šo­lja Ember Temperature Control je ne­što dru­go – va­ša ma­ma moći će da gle­da omi­lje­nu se­ri­ju, čita knji­gu i lis­ta kroz svoj Facebook feed – sve sa is­tom šo­ljom svog omi­lje­nog to­plog na­pit­ka. Ember šo­lja omo­gućava vam da da­ljin­ski po­de­si­te piće na ide­al­nu tem­pe­ra­tu­ru, iza­be­re­te i spre­mi­te po­de­ša­va­nja za ra­zličite na­pit­ke. Na pri­mer, ne­ko vo­li vre­lu ka­fu, ali i mlak čaj, a pos­tav­ke za obe že­lje­ne tem­pe­ra­tu­re mo­že da pos­ta­vi na Ember a­pli­ka­ci­ji, na ko­ju se po­ve­zu­je pre­ko Bluetooth‑a.

PCPress.rs Image

A­pli­ka­ci­ja Ember omo­gućiće vam da po­red una­pred po­de­še­ne tem­pe­ra­tu­re, do­da­te i po­de­ša­va­nja že­lje­ne tem­pe­ra­tu­re, a LED sve­tlo oba­ves­tiće vas ka­da vaš na­pi­tak dos­ti­gne sav­rše­nu tem­pe­ra­tu­ru za piće. Šo­lju ne mo­ra­te da ko­ris­ti­te sa a­pli­ka­ci­jom jer je sva­ka Ember šo­lja po­de­še­na na 54 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa, i mo­že­te da uži­va­te o­dmah čim je ras­pa­ku­je­te. A­pli­ka­ci­ja omo­gućava da, uz tem­pe­ra­tu­ru, p­ode­ša­va­te za LED sve­tla i dru­ge pa­ra­me­tre. Zvuči kao ide­alan pra­znični po­klon za hla­dne zim­ske da­ne, a ko­šta 79,95 do­la­ra.

Facebook komentari:

Tagovi: , , ,