VMware-vForum

Olak­ši­ce za e‑trgo­vinu

PCPress.rs Image

Vla­da Srbi­je je 29. sep­tem­bra po­ve­ća­la li­mit za o­slo­ba­đa­nje od pla­ća­nja ca­ri­ne pri­li­kom uvo­za ro­be iz inos­tran­stva sa 25 na 50 ev­ra, kao i li­mit za bes­pla­tan pri­jem ro­be iz inos­tran­stva, sa 45 na 70 ev­ra. Is­tom pri­li­kom je, i­zme­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o re­pu­blič­kim i a­dmi­nis­tra­tiv­nim tak­sa­ma, pot­pu­no uki­nut „Ta­ri­fni broj 51″, či­me su uki­nu­te broj­ne ca­rin­ske tak­se.

Ovo je sa­mo je­dna u ni­zu me­ra do­ne­se­nih u o­kvi­ru ši­re ini­ci­ja­ti­ve U­pra­ve za Di­gi­tal­nu agen­du, ko­ja u sa­ra­dnji sa Mi­nis­tar­stvom fi­nan­si­ja i dru­gim na­dle­žnim mi­nis­tar­stvi­ma ra­di na da­ljoj po­pu­la­ri­za­ci­ji elek­tron­ske trgo­vi­ne u Srbi­ji. Kao po­se­bno in­te­re­san­tan re­zul­tat tih na­po­ra ne­dav­no je o­bjav­lje­no mi­šlje­nje Mi­nis­tar­stva fi­nan­si­ja ko­jim se elek­tron­ski ra­ču­ni i­zje­dna­ča­va­ju sa pa­pir­nim ra­ču­ni­ma, kao i tu­ma­če­nje da su gra­đa­ni Srbi­je o­slo­bo­đe­ni pla­ća­nja ca­ri­na na ku­po­vi­nu knji­ga. Vi­še de­ta­lja o ovim ini­ci­ja­ti­va­ma po­tra­ži­te na saj­tu www.digitalnaagenda.gov.rs, u sek­ci­ji „eMo­gu­ća mi­si­ja”.

Nikola Marković

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:
ERP 2022

Tagovi: , ,