Top50 Glas publike

Oporavak fajlova u oblaku

Sve veći broj korisnika računara i pametnih telefona se oslanja na online storage sisteme, na kojima čuvaju važne fajlove. Kao i kod svakog sistema, dešava se da se neki fajlovi greškom obrišu i time trajno izgube. Ima li ipak spasa?

PCPress.rs Image

Do­bra vest je da pos­to­ji ve­li­ka šan­sa da „i­zgu­blje­ni“ faj­lo­vi bu­du po­no­vo „nađeni“, čak i ako ni na je­dnom od po­ve­za­nih uređaja ne­ma­te nji­ho­vu ko­pi­ju. To je za­to što većina storage sis­te­ma ima de­fi­ni­sa­ne pro­ce­du­re ko­je mo­že­te ak­ti­vi­ra­ti ka­da gre­škom o­bri­še­te ne­ki fajl ili fol­der. Kao i kod lo­kal­nih računa­ra, o­bri­sa­ni faj­lo­vi se najčešće sme­šta­ju u ne­ku vrstu cloud Recycle Bin ili Trash fol­de­ra, gde os­ta­ju sačuva­ni i­zve­sno vre­me, pre ne­go što za­is­ta nes­ta­nu. Taj pe­ri­od u ko­me mo­že­te da se pre­do­mi­sli­te kreće se obično do 30 da­na, ali ne­ki ser­vi­si, kao što je Dropbox, u o­dređenim si­tu­aci­ja­ma čuva­ju o­bri­sa­ne faj­lo­ve i do 120 da­na. Pro­ces opo­rav­ka faj­lo­va je je­dnos­ta­van, ali se ra­zli­ku­je od sis­te­ma do sis­te­ma. U nas­tav­ku tek­sta po­ka­zaćemo vam ka­ko da to ura­di­te na tri naj­po­pu­lar­ni­je cloud storage plat­for­me.

Pročitajte i:  Google-ova nova funkcija će vam omogućiti da razumete loš rukopis vašeg lekara

Pri­me­ti­te da „o­bri­sa­ni“ faj­lo­vi i da­lje za­uzi­ma­ju vaš storage pros­tor, pa se mo­že de­si­ti da ima­te na­i­zgled pra­zan fol­der, a da je on u stva­ri po­pu­njen do kra­ja, sa­mo što se po­da­ci na­la­ze u recycle bin‑u. Ako te faj­lo­ve ručno po­bri­še­te, oni će bi­ti za­uvek i­zgu­blje­ni i o­slo­bo­diće pros­tor za no­vi­je da­to­te­ke.

Drop­box

Na­kon in­sta­la­ci­je Dropbox a­pli­ka­ci­je na lo­kal­ni računar, kre­iraće se Dropbox fol­der u ko­ji prev­lačite faj­lo­ve ko­ji se sin­hro­ni­zu­ju s online sis­te­mom. Ka­da o­bri­še­te fajl iz tog fol­de­ra, on će nes­ta­ti i sa ser­ve­ra kao i s dru­gih uređaja na ko­ji­ma ste se pri­ja­vi­li na Dropbox. Uko­li­ko ne­ma­te do­da­tnu lo­kal­nu ko­pi­ju faj­la, ne mo­ra­te da bri­ne­te – na Dropbox‑u je taj fajl sa­mo sa­kri­ven. O­snov­na ver­zi­ja Dropbox‑a čuva te faj­lo­ve do 30 da­na, ali za Dropbox Business ili Dropbox Pro, pe­ri­od čuva­nja o­bri­sa­nih faj­lo­va pro­du­ža­va se do 120 da­na.

PCPress.rs Image

Da bis­te opo­ra­vi­li fajl, u me­ni­ju s le­ve stra­ne online Dropbox ser­vi­sa po­tra­ži­te op­ci­ju Deleted files. Po u­gle­du na Recycle Bin, tu se čuva­ju svi o­bri­sa­ni faj­lo­vi i fol­de­ri sa ovog ser­vi­sa, kao i in­for­ma­ci­je pre ko­li­ko vre­me­na su o­bri­sa­ni. Že­lje­ne faj­lo­ve po­tre­bno je čeki­ra­ti i kli­knu­ti na op­ci­ju Restore za opo­ra­vak, ili Permanently Delete, uko­li­ko ste si­gur­ni da vam oni vi­še ni­kad neće bi­ti po­tre­bni.

Pročitajte i:  Otkazi u Google, Microsoft-u i Amazonu

Go­o­gle Drive

Slično kao kod Dropbox‑a, i Google Drive ima me­ni s le­ve stra­ne, a pri dnu je op­ci­ja Trash gde su sme­šte­ni o­bri­sa­ni faj­lo­vi. Bi­ra­te one ko­je tre­ba „oži­ve­ti“ kao u Windows‑u, da­kle kli­ko­vi­ma mi­ša uz po­moć Shift i Ctrl tas­te­ra. Po­sle to­ga de­sni klik mi­ša o­tva­ra me­ni u ko­me su op­ci­je Restore i Delete forever.

PCPress.rs Image

Faj­lo­vi u Trash fol­de­ru os­ta­ju 30 da­na, ali su u sis­te­mu uku­pno 55 da­na na­kon bri­sa­nja. Na­kon is­te­ka 30. da­na, Google po­dat­ke sme­šta u post‑Trash fol­der ko­ji je dos­tu­pan sa­mo a­dmi­nis­tra­to­ri­ma sis­te­ma. Pos­to­je i ne­ka o­gra­ničenja – ra­di se o pro­ce­su ko­ji u ovom mo­du opo­rav­lja ili sve ko­ri­sničke faj­lo­ve ili ni­je­dan – a­dmi­nis­tra­to­ri ne mo­gu da vi­de ili se­lek­tu­ju po­je­di­načne faj­lo­ve ko­ri­sni­ka. Ta­kođe, pri­li­kom ovog načina opo­rav­ka faj­lo­va gu­be se sva po­de­ša­va­nja ve­za­na za de­lje­nje faj­lo­va, a ni­je mo­guće ni opo­ra­vi­ti sve ti­po­ve faj­lo­va, re­ci­mo o­bri­sa­ne kon­tak­te, do­gađaje u ka­len­da­ru…

Mi­cro­soft One­Drive

PCPress.rs Image

U Windows sti­lu, Microsoft OneDrive čuva „o­bri­sa­ne“ faj­lo­ve u Recycle Bin fol­de­ru, ko­ji se na­la­zi u lis­ti op­ci­ja s le­ve stra­ne. Na is­ti način kao u Windows‑u, ov­de mo­že­te da obe­le­ža­va­te faj­lo­ve i da ih opo­ra­vi­te. Ako OneDrive ko­ris­ti­te s ličnim na­lo­gom, dos­tu­pna je i op­ci­ja opo­rav­ka svih faj­lo­va i fol­de­ra iz kor­pe, a faj­lo­vi se čuva­ju 30 da­na na­kon bri­sa­nja. U slučaju da je pros­tor na dis­ku po­pu­njen, naj­sta­ri­ji faj­lo­vi u Recycle Bin‑u biće o­bri­sa­ni na­kon tri da­na. Uko­li­ko se ko­ris­ti po­slov­ni ili škol­ski na­log, ni­je dos­tu­pna op­ci­ja opo­rav­ka svih faj­lo­va o­dje­dnom, ali se vre­me čuva­nja faj­lo­va u kor­pi pro­du­ža­va na 93 da­na, pod u­slo­vom da a­dmi­nis­tra­tor sis­te­ma ne pro­me­ni tu pos­tav­ku.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,