BIZIT 2022

Orion Telekom – Si­gur­nost, po­u­zda­nost i dos­tu­pnost

Orion Telekom je domaći hosting provajder sa dve decenije iskustva u pružanju naprednih servisa u oblasti IT infrastrukture, hostinga i cloud tehnologije.

PCPress.rs Image

U na­me­ri da kli­jen­ti­ma po­mo­gne­mo u pro­ce­su di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je, kre­ira­li smo niz hos­ting re­še­nja i u­slu­ga za­sno­va­nih na naj­no­vi­jim te­hno­lo­gi­ja­ma. Na­ša cloud plat­for­ma vi­so­kih per­for­man­si, sme­šte­na u ser­ti­fi­ko­va­nom Orion Telekom data cen­tru, nad­gle­da­nom 365 da­na u go­di­ni, pru­ža si­gur­nost, po­u­zda­nost i dos­tu­pnost na­ših ser­vi­sa.

Po­se­bnu gru­pu hosting ser­vi­sa čine re­še­nja za na­pre­dne po­slov­ne ko­ri­sni­ke, ko­ji ima­ju po­tre­bu za moćnom plat­for­mom, ga­ran­ci­ju za­ku­plje­nih re­sur­sa i mo­gućnost nji­ho­vog po­većanja u sva­kom tre­nut­ku. Orion Telekom SSD vir­tu­el­ni pri­va­tni ser­ve­ri za­sno­va­ni su na naj­sav­re­me­ni­jem, ul­tra­brzom SSD har­dve­ru i vir­tu­eli­za­ci­ji, uz upo­tre­bu naj­po­pu­lar­ni­jih VPS li­cen­ci. Omo­gućili smo Web di­zaj­ne­ri­ma i a­dmi­nis­tra­to­ri­ma la­ko u­prav­lja­nje i kom­for pri in­sta­la­ci­ji i ra­zvo­ju za­htev­nih Web a­pli­ka­ci­ja, a na­šim kli­jen­ti­ma vi­so­ku dos­tu­pnost i brzi­nu pris­tu­pa nji­ho­vim Web sa­drža­ji­ma.

Uz vi­so­ke per­for­man­se Web sa­drža­ja na­ših kli­je­na­ta, ve­oma nam je bi­tna nji­ho­va be­zbe­dnost i za­šti­ta, ko­ju obe­zbeđuje­mo in­sta­la­ci­jom SSL ser­ti­fi­ka­ta (HTTPS pro­to­kol) svet­ski re­no­mi­ra­nog ser­ti­fi­ka­ci­onog te­la (Comodo), čime se obe­zbeđuju pri­va­tnost, si­gur­nost i in­te­gri­tet po­da­ta­ka, kao i ličnih po­da­ta­ka po­se­ti­la­ca saj­to­va. SSL‑om se obe­zbeđuje bo­lje ran­gi­ra­nje saj­to­va na Google‑u.

Pročitajte i:  Internet i ćirilica

PCPress.rs Image

Sajt za 48 sa­ti

Za pro­fe­si­onal­no pred­stav­lja­nje na­ših po­slov­nih kli­je­na­ta u di­gi­tal­nom sve­tu, kre­ira­li smo u­slu­gu „Sajt za 48 sa­ti“ po sis­te­mu „ključ u ru­ke“ – in­te­gri­šući u­slu­ge i­zra­de Web saj­ta, online pro­dav­ni­ce, hosting‑a na na­šim ser­ve­ri­ma, re­gis­tra­ci­je do­me­na, o­drža­va­nja Web sa­drža­ja i di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga. U sa­ra­dnji s vrhun­skim par­tne­rom u o­blas­ti Web di­zaj­na, kre­ira­mo kom­ple­tna Web re­še­nja za bi­znis kli­jen­te ko­ji že­le da se pred­sta­ve na In­ter­ne­tu na pro­fe­si­ona­lan i auten­tičan način. Web saj­to­vi i­zrađeni u WordPress CMS‑u op­ti­mi­zo­va­ni su za pri­kaz na svim mo­bil­nim uređaji­ma, a naj­sav­re­me­ni­je online pro­dav­ni­ce ko­je i­zrađuje­mo o­sla­nja­ju se na in­ter­ne ERP ili CRM sis­te­me kli­je­na­ta, uz in­te­gra­ci­ju sis­te­ma plaćanja kar­ti­ca­ma i ku­rir­skih slu­žbi. Pru­ža­mo kom­ple­tnu stra­te­gi­ju online nas­tu­pa bi­znis kli­je­na­ta i o­gla­ša­va­mo nji­ho­ve kam­pa­nje na dru­štve­nim mre­ža­ma.

Clo­ud ba­ckup u­slu­ga

Na­ša naj­no­vi­ja u­slu­ga, cloud backup, nu­di ko­ri­sni­ci­ma naj­sav­re­me­ni­ju za­šti­tu in­fras­truk­tu­re i po­da­ta­ka. Zbog to­ga ko­ri­sni­ci pre­po­zna­ju Orion Telekom kao po­u­zda­nog par­tne­ra ko­ji nu­di re­še­nja u o­blas­ti kon­ti­nu­ira­nog po­slo­va­nja. U­sled vi­so­kog ri­zi­ka od gu­bit­ka po­slov­nih po­da­ta­ka u sve učes­ta­li­jim na­pa­di­ma ra­zličitih ti­po­va zlo­na­mer­nih so­ftve­ra, ko­ji na­no­se o­grom­ne šte­te u po­slo­va­nju, obe­zbe­di­li smo si­gu­ran backup po­da­ta­ka i nji­ho­vo čuva­nje u na­šem data cen­tru. Backup po­da­ta­ka u cloud‑u vrši se auto­mat­ski, na je­dnos­ta­van način, kroz en­krip­to­va­nu ko­nek­ci­ju čiji ključ po­se­du­je sa­mo kli­jent.

Pročitajte i:  Algotech: Tri decenije pokretanja inovacija, rasta i razvoja

PCPress.rs Image

Is­tra­ži­va­njem je utvrđeno da je 69 od­sto is­pi­ta­nih kom­pa­ni­ja is­ku­si­lo gu­bi­tak po­slov­nih po­da­ta­ka, a čak 21 od­sto kom­pa­ni­ja i­zgu­bi­lo je svo­je po­slov­ne po­dat­ke i ni­su us­pe­le da se opo­ra­ve od tog gu­bit­ka, što je re­zul­ti­ra­lo sma­nje­njem ge­ne­ri­sa­nog pro­fi­ta ili za­tva­ra­njem. Na­ša re­pu­ta­ci­ja i­zgrađena je na po­ve­re­nju ko­je nam je uka­za­lo vi­še od de­set hi­lja­da ko­ri­sni­ka, zbog kon­ti­nu­ira­nog una­p­ređenja na­ših hosting ser­vi­sa, pru­ža­nja pro­fe­si­onal­ne te­hničke po­drške i vi­so­kos­tručnog pro­daj­nog ti­ma.

Za dodatna pitanja i brigu o korisnicima, na raspolaganju je hosting prodaja. Telefon: +381 (0)11 4 100 100; e‑mail: hosting.prodaja@oriontelekom.rs

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , ,