BIZIT 2022

PC Press 191 u prodaji

Septembarsko izdanje PC Press-a donosi pregled Ultrabook tržišta, otkriva tajnu Samsung Galaxy S III smartfona i predstavlja zanimljive LG monitore. Za one koji su kupili HDTV pre “pametne ere”, predstavljamo nove Blu-ray plejere kojima ćete dopuniti nedostatke TV-a I jednako dobro se povezati u mrežu i na Internet. Za razvoj poslovanja predstavljamo ERP pakete, a programerima je namenjen Visual Studio 2012. Naravno, njime ćete programirati za naovi Windows 8 koji je upravo izašao i čiji vas prikaz takođe očekuje u novom PC Press-u…

PCPress-191-cover

PCPress-191-content_01Treći Ultra-talas

Dok smo se bo­ri­li sa vru­ći­na­ma i ta­la­si­ma, ultrabook ra­ču­na­ri su sti­gli do tre­će ge­ne­ra­ci­je, ko­ja obe­ća­va mno­go. Is­pro­ba­li smo če­ti­ri
mo­de­la fir­mi Acer, Asus, Lenovo i Sony

PCPress-191-content_02Blu-ray i surf iz fotelje

Kla­si­čno gle­da­nje te­le­vi­zi­je je pro­šlost – da­nas se gle­da „pa­me­tno“, čak i bez smart te­le­vi­zo­ra. Upo­znaj­mo pet Blu‑ray ple­je­ra iz no­ve, pa­me­tne ge­ne­ra­ci­je.

PCPress-191-content_03Windows 8 finalna verzija

Microsoft ni­ka­da ni­je bio o­tvo­re­ni­ji i i­zda­šni­ji pre­ma ko­ri­sni­ci­ma ko­ji že­le da pro­ba­ju na­re­dnu ver­zi­ju Windows‑a. Na­kon preview va­ri­jan­ti, do­če­ka­li smo i fi­nal­nu, RTM ver­zi­ju. Da vidimo šta je no­vo u sta­rom Windows‑u… i šta je sta­ro u no­vom Windows‑u

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Poslovni softveri i rešenja kao imperativ digitalizacije poslovanja

PCPress-191-content_04Samsung Galaxy S III

Od Samsung‑a uvek oče­ku­je­mo vrhun­ske proiz­vo­de, pre­gršt ino­va­ci­ja i po­dršku. Po­la­ko se pri­vi­ka­va­mo i na či­nje­ni­cu da Samsung od sva­kog no­vog pro­i­zvo­da na­pra­vi svet­ski do­ga­đaj. Galaxy S III je to po­tvrdio…

PCPress-191-content_05LG monitori

Mo­ni­to­ri u pro­dav­ni­ca­ma su sli­čni, i i­zgle­dom i per­for­man­sa­ma: je­di­na ra­zli­ka je u di­ja­go­na­li i re­zo­lu­ci­ji. Is­pro­ba­li smo dva LG‑je­va mo­de­la ko­ji se i­zdva­ja­ju iz ma­se – je­dan od njih mo­že da vam po­slu­ži i kao te­le­vi­zor

PCPress-191-content_06ERP za budućnost

Sve­do­ci smo pro­me­ne vi­zi­je, mi­si­je i kon­cep­ta po­slov­no‑in­for­ma­ci­onih sis­te­ma, ali i pos­te­pe­nog bri­sa­nja ra­zli­ka i­zme­đu ve­li­kih i ma­lih fir­mi. Pred na­ma su se na­šli ERP sis­te­mi ko­ji pred­stav­lja­ju te­melj po­slo­va­nja

PCPress-191-content_07ESET Endpoint Security

IT a­dmi­nis­tra­to­ri ima­ju mno­go kom­pli­ko­va­nih za­da­ta­ka, a je­dan od njih je i­zbor an­ti­vi­ru­snog re­še­nja za kom­pa­ni­ju za ko­ju ra­de. ESET se po­tru­dio da im po­mo­gne novom verzijom pa­ke­ta Endpoint Security

PCPress-191-content_08Visual Studio 2012

Iako je pro­mo­ci­ja paketa Visual Studio 2012 za­ka­za­na za 12. sep­tem­bar, softver je stavljen na raspolaganje MSDN pret­pla­tni­ci­ma paralelno sa Windows‑om 8. Pa da vi­di­mo šta se pro­me­ni­lo i šta novi Studio može

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Poslovni softveri i rešenja kao imperativ digitalizacije poslovanja

 

PCPress-191-content

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,