PC Press: 4G pred vratima

PCPress-4g Ra­zvoj mo­bil­nih mre­ža na­pre­du­je od ak­tu­el­nih 3,5G stan­dar­da ka pu­nom 4G. Pi­ta­nje je – ko­ja će te­hno­lo­gi­ja prev­la­da­ti? Da li će više uređaja koristiti WiMAX ili LTE? — Zoran Drenković

Sve je kre­nu­lo od SMS‑a, on­da je e‑mail sti­gao na mo­bil­ne te­le­fo­ne, kre­ira­ni su prvi WAP saj­to­vi… Pošto su mo­bil­ni te­le­fo­ni pos­ta­li pra­vi kom­pju­te­ri, ra­zme­na svih vrsta po­da­ta­ka sve vi­še pos­ta­je pri­mar­na fun­kci­ja. Da­nas mre­že mo­bil­nih ope­ra­to­ra zna­tno vi­še pre­no­se po­dat­ke ne­go ra­zgo­vo­re, ta­ko da sis­tem ko­ji je di­zaj­ni­ran za ra­zgo­vo­re sve ma­nje to­me slu­ži. Sve veći za­hte­vi na­te­ra­li su in­dus­tri­ju mo­bil­nih apa­ra­ta da po­nu­di ko­ri­sni­ku brz pre­nos po­da­ta­ka, a tu su re­še­nja ra­zličita…

Te­hno­lo­gi­ja je na­pre­do­va­la u ci­klu­si­ma od po de­set go­di­na. Osam­de­se­tih se po­ja­vio C‑Netz, de­ve­de­se­tih GSM, počet­kom 21. ve­ka UMTS, a sle­deće go­di­ne se očeku­je ši­ra pri­me­na na­sle­dni­ka. Za tu po­zi­ci­ju bo­re se dva ja­ka pro­tiv­ni­ka. LTE je nas­ta­vak pos­to­jećih 2G i 3G mre­ža, a WiMAX nad­gra­dnja be­žične računar­ske mre­že.

PCPress-wimax WiMAX je već dos­tu­pan u po­je­di­nim zem­lja­ma, ali je u ra­noj fa­zi ši­re­nja. Pri­me­na je počela 2006. go­di­ne, na­kon ve­li­kog us­pe­ha WiFi stan­dar­da. U o­dno­su na nje­ga, glav­na pre­dnost WiMAX‑a je u većem do­me­tu ba­znih sta­ni­ca (do 50 km) i ga­ran­to­va­nom kva­li­te­tu pre­no­sa. On se za­sni­va na IEEE 802.16e stan­dar­du i omo­gućava pris­tup In­ter­ne­tu ve­li­kom brzi­nom, Vo­IP, vi­deo‑po­zi­ve i os­ta­le za­htev­ne ser­vi­se, ali se s vre­me­nom is­ka­zala je­dna ma­na: pre­nos po­da­ta­ka ne mo­že bi­ti brži od 70 Mbps. Zvučalo je sa­svim do­volj­no, ali da­nas…

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici

Brzi­na je ključ

PCPress-lte LTE nu­di ne­ko­li­ko va­žnih pre­dnos­ti za ko­ri­sni­ke i mo­bil­ne ope­ra­to­re. Je­dan od za­hte­va pri pro­jek­to­va­nju stan­dar­da je pre­uzi­ma­nje po­da­ta­ka brzi­nom od ba­rem 100 Mbps, a LTE te­hno­lo­gi­ja do­zvo­lja­va i pre­ko 200 Mbps; tes­ti­ra­na je na 150 Mbps. Po­red to­ga, RAN (Radio Access Network), tj. ka­šnje­nje, biće ma­nje od 10 ms, a tre­nu­tno je oko 60 ms. Po­drža­na je i flek­si­bil­na ši­ri­na pro­pu­snog op­se­ga, od 1,4 MHz do 20 MHz, a LTE po­drža­va i FDD (Frequency Division Duplex) i TDD (Time Division Duplex). Sve to čini ovaj stan­dard po­go­dnim za mo­bil­nu upo­tre­bu, što će bi­ti ve­li­ka pre­dnost u bu­dućnos­ti jer se u­pra­vo u mo­bil­nom sek­to­ru očeku­je mno­go veće ko­rišćenje ši­ro­ko­po­ja­snog In­ter­ne­ta.

Mo­žda je naj­va­žni­je to što LTE po­drža­va sve pređa­šnje stan­dar­de, pa će svi sta­ri te­le­fo­ni os­ta­ti u fun­kci­ji. LTE je na­sle­dnik 3G te­hno­lo­gi­je, ka­ko zbog to­ga što je ba­zi­ran na WCDMA, HSDPA, HSU­PA i HSPA stan­dar­di­ma, ta­ko i za­to što je nad­gra­dnja UMTS te­hno­lo­gi­je, uz zna­tno brži pre­nos po­da­ta­ka. Prva pri­me­na LTE mre­ža na­jav­lju­je se za 2010. go­di­nu.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Krat­ko­ročni po­be­dnik bi mo­gao bi­ti HSPA+, kao eko­nom­ski sa­ve­znik mo­bil­nih ope­ra­to­ra ko­ji tra­že način da ko­ri­sni­ci­ma pru­že brži pro­tok po­da­ta. La­ka na­do­gra­dnja HSPA stan­dar­da pru­ža brzi­ne do 21 Mbps, a us­ko­ro se očeku­je i 42 Mbps, što mo­že da­ti ope­ra­to­ri­ma do­volj­no vre­me­na da se o­dluče u kom sme­ru će se da­lje ra­zvi­ja­ti. Da­kle, da li će na kra­ju svi preći na LTE? Bo­lje pi­ta­nje je ka­da i ko­jim pu­tem se do­tle sti­že…


4G u Srbi­ji

Do­maći mo­bil­ni ope­ra­to­ri se sla­žu da je LTE sle­deći ko­rak ra­zvo­ja, ali u ovom tre­nut­ku još ne ra­zmi­šlja­ju ni o tes­ti­ra­nju, a ka­mo­li o uvođenju 4G mre­ža. Pa­žlji­vo pra­te ra­zvoj i is­kus­tva pro­bnih in­sta­la­ci­ja i tek će na­kon to­ga pro­ce­ni­ti mo­gući sce­na­rio pri­me­ne te te­hno­lo­gi­je na na­šem trži­štu.

RA­TEL ni­je na­dle­žan da o­dređuje te­hno­lo­gi­je ko­je će se pri­me­nji­va­ti – tre­nu­tak pre­las­ka na no­ve te­hno­lo­gi­je o­dređuju sa­mi ope­ra­to­ri, u za­vi­snos­ti od nji­ho­vih ra­zvoj­nih pla­no­va, sta­nja na trži­štu i po­tre­ba ko­ri­sni­ka. Po­red to­ga, u RA­TEL‑u sma­tra­ju da u Srbi­ji ima još mno­go pros­to­ra za ra­zvoj 3G mre­ža i u­slu­ga, te zbog to­ga ne očeku­ju im­ple­men­ta­ci­ju te­hno­lo­gi­ja če­tvrte ge­ne­ra­ci­je u ne­po­sre­dnoj bu­dućnos­ti. Uko­li­ko je za pri­me­nu no­ve te­hno­lo­gi­je po­tre­bno ko­ris­ti­ti no­ve fre­kven­ci­je, o­dlu­ku o načinu do­de­le fre­kven­ci­ja do­neće na­dle­žno mi­nis­tar­stvo, a RA­TEL će spro­ves­ti pos­tu­pak.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici

Ericsson, kao do­bav­ljač te­hno­lo­gi­ja i u­slu­ga te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onih ope­ra­to­ra, sma­tra da LTE pred­stav­lja lo­gičan nas­ta­vak ra­zvo­ja GSM, CDMA i WCDMA (2G i 3G) mo­bil­nih mre­ža. Mo­bil­ni ope­ra­to­ri u Srbi­ji su počeli da ko­ris­te 3G mre­že na o­sno­vu WCDMA stan­dar­da iz 2007. go­di­ne, ali po­kri­ve­nost mo­ra da bu­de veća ka­ko bi 3G u­slu­ge bi­le dos­tu­pne većini sta­nov­ni­štva. Krat­ko­ročno gle­da­no, fo­kus će bi­ti na većoj 3G po­kri­ve­nos­ti, ta­ko da se LTE u Srbi­ji mo­že očeki­va­ti kao deo du­go­ročnih pla­no­va, o­dno­sno kao ne­ki da­lji ko­rak ra­zvo­ja pos­to­jećih GSM i WCDMA mre­ža. Po­tre­ba za im­ple­men­ta­ci­jom no­vog stan­dar­da za­vi­siće i od ras­po­lo­ži­vos­ti LTE te­le­fo­na i dru­gih uređaja ko­ji će stići na trži­šte u na­re­dnim go­di­na­ma.

PC Press

Facebook komentari:

Tagovi: ,