ePlaneta

PC Press: Alcohol 120% virtuelni diskovi

PCPress-Util-Alcohol Alcohol 120% je za­nim­ljiv na­ziv za pro­gram ko­ji je po­pu­lar­nost ste­kao kao je­dno od prvih re­še­nja za rad sa vir­tu­el­nim dis­ko­vi­ma, o­dno­sno ko­rišćenje CD/DVD/BD bez po­tre­be za uba­ci­va­njem dis­ka. Ovo je naj­ko­ri­sni­je kod DVD i­zda­nja, iga­ra ili so­ftve­ra ko­ji za rad za­hte­va­ju pri­sus­tvo ori­gi­nal­nog dis­ka, a že­li­te da i­zbe­gne­te stal­no žon­gli­ra­nje sa njim. Uz po­moć Alcohol‑a mo­že­te na­pra­vi­ti re­zer­vnu ko­pi­ju svog dis­ka i mon­ti­ra­ti je kao vir­tu­el­ni disk, a po­sle to­ga so­ftver neće pra­vi­ti ra­zli­ku i­zmeđu pra­vog dis­ka i ko­pi­je.

Vir­tu­el­ni disk ko­ji kre­ira Alcohol, Windows vi­di kao bi­lo ko­ji dru­gi CD/DVD čitač i pri­ka­zu­je ga u Windows Explorer‑u i dru­gim pro­gra­mi­ma kao po­se­ban disk (re­ci­mo E:, F:, itd.). Mo­že­te kre­ira­ti do 31 vir­tu­el­ni disk uređaj i u njih „uba­ci­va­ti“ prak­tično ne­o­gra­ničen broj vir­tu­el­nih ko­pi­ja. Još je­dna pre­dnost ko­rišćenja pro­gra­ma kao što je Alcohol jes­te brže učita­va­nje, ko­je se na­ročito pri­mećuje kod iga­ra.

Da bis­te ra­di­li sa vir­tu­el­nim dis­kom, mo­ra­te prvo od pra­vog CD/DVD dis­ka na­pra­vi­ti sli­ku sa kom­ple­tnim sa­drža­jem. Za ovo se mo­že ko­ris­ti­ti op­ci­ja za prav­lje­nje ko­pi­ja dis­ko­va ko­ja je u­građena u Alcohol i ko­ja disk mo­že sni­mi­ti u .mds ili .iso for­ma­tu. Mo­guće je di­rek­tno ko­ris­ti­ti sli­ke dis­ka ko­je su kre­ira­ne iz ne­kog dru­gog pro­gra­ma, a po­drža­ni su još for­ma­ti ko­je kre­ira­ju Nero, CloneCD, CDRWIN… Alcohol 120% ima u­građene i op­ci­je za sni­ma­nje dis­ko­va, ta­ko da po po­tre­bi od vir­tu­el­nog dis­ka mo­že­te na­pra­vi­ti i fi­zičku ko­pi­ju.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

Alcohol pri­li­kom in­sta­la­ci­je nu­di Alcohol Soft Toolbar do­da­tak za In­ter­net. Kao i kod većine dru­gih ova­kvih do­da­ta­ka, naj­bo­lje je is­ključiti ga pri­li­kom in­sta­la­ci­je po­što nje­go­vim i­zba­ci­va­njem nećete ni­šta i­zgu­bi­ti na fun­kci­onal­nos­ti. Pro­bna ver­zi­ja pro­gra­ma na­la­zi se na na­šem DVD‑u broj 158 i po­red ro­ka od 15 da­na, o­gra­ničena je ti­me što pri sva­kom star­to­va­nju čeka o­dređeno vre­me i pri­ka­zu­je po­ru­ku. Vi­še in­for­ma­ci­ja o ovom pro­gra­mu po­tra­ži­te na www.alcohol‑soft.com.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: