BIZIT 2022

PC Press: Alt‑Tab Thingy

PCPress-AltTabThingy Alt‑Tab je stan­dar­dna kom­bi­na­ci­ja tas­te­ra u Windows o­kru­že­nju za pre­ba­ci­va­nje i­zmeđu ra­zličitih ak­tiv­nih tas­ko­va, o­dno­sno pro­gra­ma. Alt‑Tab Thingy je u­slu­žni pro­gram iz čijeg se na­zi­va mo­že za­ključiti da slu­ži kao za­me­na za sis­tem­sku Alt‑Tab op­ci­ju, a uz to nu­di ne­ko­li­ko no­vih mo­gućnos­ti.

Pri­li­kom pre­ba­ci­va­nja i­zmeđu pro­zo­ra, Alt‑Tab Thingy će pri­ka­za­ti spi­sak svih ak­tiv­nih pro­gra­ma, uz uma­nje­ni pri­kaz i­zgle­da na ra­dnoj pov­rši­ni. Spi­sak će bi­ti o­tvo­ren dok ne iza­be­re­te prozor na ko­ji že­li­te da se pre­ba­ci­te, što je ko­ri­sno ka­da je o­tvo­ren ve­li­ki broj pro­zo­ra. Lis­tu mo­že­te sor­ti­ra­ti po više kri­te­ri­ju­ma, a ne­ke pro­gra­me mo­že­te do­da­ti u lis­tu sa­kri­ve­nih nakon čega neće bi­ti pri­ka­zi­va­ni u spis­ku. Pos­to­ji op­ci­ja ghost ko­jom se mo­že po­de­si­ti tran­spa­ren­tnost bi­lo kog pro­zo­ra. Dru­ge mo­gućnos­ti ko­je do­da­je Alt‑Tab Thingy u­ključuju auto­mat­sko mi­ni­mi­zo­va­nje ili za­tva­ra­nje Explorer pro­zo­ra, pro­me­nu e­kran­ske re­zo­lu­ci­je i pri­kaz uma­nje­nog i­zgle­da pro­zo­ra ka­da pre­la­zi­te mi­šem pre­ko taskbar‑a.

Alt‑Tab Thingy se na­la­zi u Standard Pack sek­ci­ji na na­šem DVD‑u broj 159. Pro­gram je bes­pla­tan, a do­da­tne in­for­ma­ci­je se mo­gu pro­naći na www.nymtec.com. Ak­tu­el­na ver­zi­ja pro­gra­ma Alt‑Tab Thingy v4 ra­di na Windows XP, Vista i Windows 7 ope­ra­tiv­nim sis­te­mi­ma, pri čemu će po­bolj­ša­nje ose­ti­ti oni ko­ji ko­ris­te XP, gde sis­tem­ski task switcher ima sa­mo o­snov­ne mo­gućnos­ti. Ako po­že­li­te pov­ra­tak na sis­tem­sku op­ci­ju za pre­ba­ci­va­nje i­zmeđu pro­zo­ra, mo­že­te de­ak­ti­vi­ra­ti ili u­klo­ni­ti Alt‑Tab Thingy, ili sa­mo de­fi­ni­sa­ti dru­gu kom­bi­na­ci­ju tas­te­ra a Alt‑Tab pre­pus­ti­ti Windows‑u.

Pročitajte i:  Windows 12 mogao bi da bude predstavljen 2024. godine

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,