Top50 Glas publike

PC Press broj 175 u prodaji od 28. februara

U prodaji je 175. broj časopisa PC Press sa pratećim DVD-om.

PCPress-175-coverIz sadržaja novog broja izdvajamo:

PCPress-175-content-01E­kran sa LED‑om, mo­lim

Bojan Stanojević

Ce­ne mo­ni­to­ra sa LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem spus­ti­le su se to­li­ko da se LED vi­še ne mo­že sma­tra­ti luk­su­zom, već di­rek­tnom kon­ku­ren­ci­jom kon­ven­ci­onal­noj CCFL te­hno­lo­gi­ji. U ve­li­kom trži­šnom pre­gle­du upo­re­di­li smo mo­ni­to­re obe vrste i za­ključili da i je­dna i dru­ga ima­ju svo­je adu­te. Ta­kođe smo za­ključili da su ne­ke dru­ge stva­ri, na­ža­lost, i da­lje luk­suz…

PCPress-175-content-02Mo­bi­le World Con­gress 2011

Jo­van Ma­rić

Ve­li­ke pre­mi­je­re, no­ve ali­jan­se i uređaji, pre­ba­ci­va­nje te­ži­šta na mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je… Bi­le su to sa­mo ne­ke od glav­nih te­ma ovo­go­di­šnjeg kon­gre­sa ko­ji je u Bar­se­lo­ni or­ga­ni­zo­va­la GSM aso­ci­ja­ci­ja.

PCPress-175-content-03GPU stra­na Sandy Brid­ge-a

Mi­loš Sta­men­ko­vić

Grafički procesor se po­la­ko ali sigurno us­ta­lio u je­zgru sis­te­ma, a o­dne­dav­no i u je­zgru pro­ce­so­ra. Da li Sandy Bridge ge­ne­ra­ci­ja pro­ce­so­ra ko­načno do­no­si in­te­gri­sa­nu gra­fi­ku po že­lji ko­ri­sni­ka?

PCPress-175-content-04Auto­ma­ti­za­ci­ja: Kuća na klik

Mla­den Mi­ja­to­vić

Auto­ma­ti­za­ci­ja na­ših do­mo­va i sva­ko­dnev­nog o­kru­že­nja je ak­tu­el­na te­ma, o ko­joj smo pi­sa­li u vi­še nav­ra­ta. Sa­da pred­stav­lja­mo je­dno kom­ple­tno re­še­nje za Home Automation na ba­zi CO­CO uređaja.

Pročitajte i:  Novi 304. broj magazina PC Press na kioscima i u digitalnoj čitaonici!

PCPress-175-content-05Priča o Exchan­ge‑u

Bra­ni­slav Ko­lar

Microsoft Exchange Server je po­pu­lar­na ser­ver­ska plat­for­ma na­me­nje­na e‑mail ko­mu­ni­ka­ci­ji. Pro­fi­li­sao se kao messaging solution stan­dard i ima udeo od 65‑70% trži­šta. Vre­me je da ga ana­li­zi­ra­mo.

PCPress-175-content-06No­vi ser­vis: Pla­ti mo­bil­nim

Bo­ris Sta­no­je­vić

Mo­bil­no ban­kar­stvo sti­že, a pred na­ma je mo­gućnost auto­ri­za­ci­je novčanih tran­sak­ci­ja kroz di­gi­tal­ni ser­ti­fi­kat upi­san na SIM kar­ti­cu va­šeg mo­bil­nog te­le­fo­na. Upoznajmo ponudu četiri domaće banke…

PCPress-175-content-07Iza­be­ri­te: des­ktop, no­te­bo­ok ili net­bo­ok

Mi­loš Sta­men­ko­vić

Ka­da dođe vre­me za no­vi računar, naj­pre tre­ba ra­zmi­sli­ti o ve­ličini ku­ti­je u ko­ju će on bi­ti sme­šten. Ima­li ste desktop, sa­da svi go­vo­re da tre­ba preći na notebook, a on­da po­že­li­te da na­pra­vi­te još je­dan ko­rak i ku­pi­te netbook… Ko­ji je pra­vi za vas?

PCPress-175-content-08Win­dows 7 Ser­vi­ce Pack 1

Voja Gašić

Service Pack 1 za Windows 7 o­bjav­ljen je ne­što ra­ni­je ne­go što je na­jav­lje­no. Ako ima­te ak­ti­vi­ra­nu op­ci­ju auto­mat­skog update‑a sis­te­ma, ovo una­pređenje je do vas sti­glo u noći 22. fe­bru­ara. Šta će vas sačeka­ti 23. uju­tru?

PCPress-175-content-09HP Envy 17: Mo­bil­ni 3D, bez ka­blo­va

HP To­u­chSmart 310: Do­dir ele­gan­ci­je

Bo­jan Sta­no­je­vić

Pročitajte i:  Vertikalno podešavanje monitora – zašto?

HP prati trendove i u ovom broju predstavlja jedan stoni i jedan prenosivi računar. Svaki od njih je pravi mali dragulj aktuelne tehnologije.

PCPress-175-content-10Po­gled na ne­uron­ske mre­že

Vo­ja An­to­nić

Pogrešno je uverenje da obrada podataka mora da bude deterministička i zasnovana na logici. Po  ugledu na mozak, razvijeni su sistemi za rešavanje problema kod kojih algoritamski pristup nije primenljiv

PCPress-175-content-11Fem­toćeli­je i be­žične mre­že

Na­de­žda Velj­ko­vić

Femtoćelija je mala bazna stanica koja se postavlja u kućnom okruženju ili u poslovnom prostoru. Na nju se povezuju terminali – mobilni telefoni svih ukućana ili zaposlenih

i još mnogo toga…

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , ,