BIZIT 2022

PC Press broj 181 u prodaji

Oktobarsko izdanje časopisa PC Press (broj 181) je na kioscima. Iz sadržaja izdvajamo:

PCPress-181-cover

PCPress-181-content_1

Čekajući Metro

Nakon septembarske konferencije build Windows u Kaliforniji, Microsoft je neuobičajeno rano prikazao javnosti radnu verziju Windows‑a 8. Šta do­no­si no­vi ope­ra­tiv­ni sis­tem i nje­gov no­vi ko­ri­snički in­ter­fejs Metro?

PCPress-181-content_1a

Varijacije na HD temu

Vi­so­ka de­fi­ni­ci­ja je le­pa stvar, ali za kre­ira­nje kvalitetnog sa­drža­ja ne treba po­se­gnu­ti za najjeftinijom di­gi­tal­nom ka­me­rom ko­ja nudi HD sni­ma­nje. Za do­bre po­kre­tne sli­ke, po­tre­ban je vam je i pra­vi HD kam­kor­der kao što je ne­ki od Canon ili Panasonic mo­de­la ko­je smo testirali.

PCPress-181-content_1b

Facebook aplikacije

Ka­ko na­pi­sa­ti pro­gram ko­ji se i­zvrša­va kao Facebook aplikacija, pod uslovom da očeku­je­te da mu pris­tu­pa­ju sto­ti­ne ili hi­lja­de lju­di? Amazon‑ov o­blak je lo­gično re­še­nje, ali put od ide­je do a­pli­ka­ci­je ni­je jednos­ta­van…

PCPress-181-content_2

Prvi Mango telefoni

No­vi Windows Phone 7.5 zva­ni Mango sti­že, čime se Microsoft-ova dže­pna platforma pri­bli­ža­va zre­los­ti. Is­pro­ba­li smo prva dva Mango te­le­fo­na – HTC TITAN i HTC Radar. Puno ide­ja koje će biti deo Windows-a 8…

PCPress-181-content_3

Uz malu pomoć SSD-a

Za­je­dno sa čip­se­tom Z68, Intel je pred­sta­vio Smart Response Techn­ology, re­še­nje za u­brza­va­nje ra­da sis­te­ma upo­tre­bom SSD dis­ka kao keš memorije ve­li­kog hard‑dis­ka. Pro­ve­ri­li smo ko­li­ko SRT utiče na performan­se

PCPress-181-content_4

GALAXY noviteti

Na ber­lin­skom saj­mu IFA, Samsung je pred­sta­vio dva no­va uređaja iz mo­bil­nog se­gmen­ta: ta­blet GA­LAXY Tab 7.7 i GA­LAXY Note, po­slov­ni hi­brid ko­ji se po­zi­ci­oni­ra i­zmeđu ta­ble­ta i smart­fo­na. I koristi olovku…

PCPress-181-content_5

Tru­eCrypt: Sigurni podaci

Gu­bi­tak računa­ra pred­stav­lja­ju tros­tru­ki pro­blem: šte­tu zbog gu­bit­ka har­dve­ra, šte­tu zbog gu­bit­ka po­da­ta­ka i šte­tu zbog to­ga što po­da­ci pa­da­ju u ko‑zna‑čije ru­ke. Neka TrueCrypt brine za si­gur­nost vaših podataka

PCPress-181-content_6

Televizija u oblacima

Sa­jam audio‑vi­zu­el­nih te­hno­lo­gi­ja IBC, o­držan počet­kom ok­to­bra u Am­ster­da­mu, do­neo nam je mno­ge za­nim­lji­ve no­vi­ne, ali i o­tvo­rio mno­ga pi­ta­nja. Glavno od njih odnosi se na budućnost vašeg digital­nog doma

Pročitajte i:  Galaxy Z Flip 4 će biti dostupan u više od 70 različitih boja

Posetite nas na sajmu CE&HA – štand 37, hala 1

čakaju vas prijatna iznenađenja

PCPress-181-content

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,