Top50 Glas publike

PC Press broj 182 u prodaji

Novembarski PC Press je u prodaji, a s novembrom počinje i sezona kupovina. Krenuli smo od pregleda laptop računara, za sve one koji menjaju ili po prvi put biraju svog digitalnog ljubimca…

PCPress-182-cover

PCPress-182-content_01

Sa­mo nam je lap­top po­tre­ban

Kre­ni­mo na put do va­šeg no­vog lap­to­pa – is­tra­ži­li smo po­nu­du u Te­hno­ma­ni­ji­nim pro­dav­ni­ca­ma i na­pra­vi­li i­zbor in­te­re­san­tnih mo­de­la. Na va­ma je da ra­zmi­sli­te o ono­me što vam je po­tre­bno i iza­be­re­te je­dan od njih. A on­da, lap­top u tor­bu, pa na put…

PCPress-182-content_00a

Ko­načno… Bul­ldo­zer

No­vi AMD‑ov pro­ce­sor bio je ne­ko­li­ko me­se­ci te­ma broj je­dan među IT en­tu­zi­jas­ti­ma, ko­ji su sa ve­li­kim in­te­re­so­va­njem iščeki­va­li da se Bulldozer po­ja­vi na trži­štu. AMD FX 8150 je ko­načno pred na­ma!

PCPress-182-content_00b

iOS: Pe­ti­ca za ges­to­ve

Smrt Stiva Džobsa nije omele Apple da pred­sta­vi ver­zi­ju 5 ope­ra­tiv­nog sis­te­ma za svo­ju mo­bil­nu plat­for­mu. Ži­vot se nas­tav­lja, kao i trka sa kon­ku­ren­ci­jom – ana­li­zi­ra­li smo glav­ne adu­te no­vog iOS‑a.

PCPress-182-content_02

Uni­ca: Da­ljin­sko u­prav­lja­nje

Unica Wireless uređaji omo­gućava­ju da mo­di­fi­ku­je­te elek­tričnu in­sta­la­ci­ju i do­da­te joj no­ve, pa­me­tne fun­kci­je brzo i je­dnos­tav­no. Ne­ma bu­še­nja i ru­še­nja zi­do­va i prov­lačenja no­vih ka­b­lo­va, a kuća postaje pametna!

PCPress-182-content_03

Se­dmor­ka za de­ce­ni­ju

Za­pi­ta­te li se pov­re­me­no ka­ko će za pet go­di­na i­zgle­da­ti svet? Ovog pu­ta u na­šim mi­sli­ma je elek­tro­ni­ka: i­zdvo­ji­li smo se­dam ino­va­ci­ja ko­je se još uvek „krčka­ju“ u la­bo­ra­to­ri­ja­ma, ali su vredne i… mo­guće!

PCPress-182-content_04

Quark u novom DTP sve­tu

Bio je­dnom je­dan Quark… ko­ji je sti­gao do ver­zi­je 9, ne me­nja­jući se pre­vi­še. Mo­že li se sa ne­ko­li­ko pre­ci­znih na­do­gra­dnji i po­drškom za elek­tron­ske knji­ge op­sta­ti na u­zbur­ka­nom trži­štu gra­fičkih ala­ta?

PCPress-182-content_05

Co­rel Pho­to & Vi­deo X4

Da­na­šnji mul­ti­me­di­jal­ni svet se za­sni­va na sli­ka­ma, sta­tičnim ili po­kre­tnim, i svi­ma nam je po­tre­ban alat ko­ji će nam po­moći da to obi­lje in­for­ma­ci­ja pri­la­go­di­mo. Isprobali smo no­vi Corel Photo & Video X4.

PCPress-182-content_06

Ra­to­vi pa­ten­ti­ma

Sve­do­ci smo brojnih pa­ten­tnih tu­žbi u sve­tu pro­i­zvođača vrhun­skih te­le­fo­na. Stiče se uti­sak da sva­ko ra­tu­je sa sva­kim, iako ima i u­dru­ži­va­nja i sa­ra­dnje tih is­tih stra­na na drugim projek­tima. Gde je tu lo­gi­ka?

Pročitajte i:  ASUS ExpertBook B3000: Mali univerzalac

PCPress-182-content

PC Press

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , , , , , ,