Zebra

PC Press: clientsfromhell.tumblr.com <link>

clientsfromhell.tumblr.com

PCPress-clientsfromhell IT bi­znis je su­per, dok vam ne dođe na­po­ran ko­ri­snik. Sve bi bi­lo ide­al­no ka­da bi oni re­dov­no do­no­si­li pa­re bez su­vi­šnog za­no­ve­ta­nja i si­tničare­nja.

Da ne po­mi­nje­mo nji­ho­ve ne­kom­pe­ten­tne za­hte­ve i ko­men­ta­re ko­ji nam sa­mo za­gorčava­ju ži­vot.

Ko ni­je ra­dio sa ko­ri­sni­ci­ma, reći će da pre­te­ru­je­mo. Ali tu je do­kaz – sajt ClientsFromHell, ri­zni­ca bi­se­ra iz o­blas­ti Web di­zaj­na i re­kla­mi­ra­nja.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: , ,