BIZIT 2022

PC Press: Comodo System‑Cleaner

PCPress-ComodoSystemCleaner Comodo System‑Cleaner je bes­pla­tan pro­gram za čišćenje sis­te­ma ko­ji mo­že bi­ti od po­moći pri uvođenju re­da na hard dis­ku i u­kla­nja­nja ne­po­tre­bnih po­da­ta­ka.

Op­ci­je za čišćenje su or­ga­ni­zo­va­ne po mo­du­li­ma, pa je ta­ko o­dvo­jen deo za čišćenje Registry ba­ze po­da­ta­ka ko­ji će pre­tra­ži­ti sve ključeve i po­nu­di­ti da o­bri­še one za ko­je sma­tra da su ne­po­tre­bni. Pos­to­ji op­ci­ja za sni­ma­nje re­zer­vne ko­pi­je, čije ko­rišćenje pre­po­ručuje­mo pre sva­kog bri­sa­nja. U­građeni Disk Cleaner ima op­ci­je za u­kla­nja­nje ra­znih ne­po­tre­bnih da­to­te­ka za­os­ta­lih u sis­te­mu, ali ta­kođe i pre­tra­ži­va­nje du­pli­ka­ta i i­zdva­ja­njem iden­tičnih ko­pi­ja da­to­te­ka. Mo­guće je po­de­si­ti pe­ri­odično čišćenje Registry po­da­ta­ka i da­to­te­ka na dis­ku u o­dređeno vre­me, ali tre­ba bi­ti o­pre­zan i na­pra­vi­ti backup.

Po­se­ban mo­dul pro­gra­ma je Privacy Cleaner ko­ji u­kla­nja tra­go­ve ko­rišćenja Web browser‑a i dru­gih Windows a­pli­ka­ci­ja, o­dno­sno ra­zne za­os­ta­le priv­re­me­ne po­dat­ke, lis­tu o­tva­ra­nih da­to­te­ka i slično. Za pot­pu­no bri­sa­nje sa dis­ka, u pa­ket je ubačena op­ci­ja za si­gur­no čišćenje slo­bo­dnog pros­to­ra na dis­ku i svih pre­os­ta­lih tra­go­va o­bri­sa­nih po­da­ta­ka. Vi­še in­for­ma­ci­ja mo­že se pro­naći na Comodo Web saj­tu www.comodo.com, u o­kvi­ru po­nu­de pro­gra­ma za kućnu upo­tre­bu, a Comodo System‑Clenaer mo­že­te da in­sta­li­ra­te i sa na­šeg DVD‑a broj 159.

Pročitajte i:  Microsoft smatra da je Windows 11 (konačno) spreman za široku upotrebu

PC Press

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,