PC Press: Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-157-Office2010-2-Excel Ne­dav­no je pri­ka­za­no ka­ko Excel 2010 ana­li­zi­ra ba­zu sa 20 mi­li­ona slo­go­va na običnom PC‑ju

Dragan Grbić

Ka­da je Excel 2007 pro­bio gra­ni­cu od mi­li­on re­do­va i 16.000 ko­lo­na, mno­gi su se pi­ta­li zašto je to bi­tno. Uz do­da­tak fun­kci­ja za rad sa OLAP ko­ckom i una­pređenjem na po­lju im­pli­ci­tnih fun­kci­ja, od­go­vor je nađen u re­al­noj po­tre­bi da Excel ojača kao ul­ti­ma­tiv­ni ana­li­tički alat u složenim in­for­ma­ci­onim sis­te­mi­ma. Naj­za­htev­ni­ji pro­ce­si su u­sme­re­ni na na­men­ske Excel ser­vi­se na ser­ve­ri­ma, gde su sadržaji pret­pro­ce­si­ra­ni; sve os­ta­lo je bi­lo u ru­ka­ma kraj­njih ko­ri­sni­ka. Ni­je re­al­no očeki­va­ti da per­for­man­sa ad hoc i­zvešta­va­nja bu­de u rav­ni sa na­men­skim upi­ti­ma na pri­la­gođenim ser­ve­ri­ma, ali to je očeki­va­na ce­na. Sve­je­dno, očeku­je­mo da fi­nal­na ver­zi­ja po­kaže una­pređenja i na tom pla­nu.

U međuv­re­me­nu, ni­smo za­te­kli ni­ka­kve dra­ma­tične po­ma­ke u Excel‑u 2010: osim dve no­ve fun­kci­onal­nos­ti, tek po­neg­de za­tičemo nešto ma­lo ko­zme­tičkih do­da­ta­ka pos­to­jećim mo­gućnos­ti­ma. Na pri­mer, sis­tem za u­slov­no o­bli­ko­va­nje nu­di va­ri­jan­te gra­di­jen­tnih ili je­dno­boj­nih tra­ka vre­dnos­ti u po­za­di­ni ćeli­je; sku­po­vi iko­na za pri­kaz re­la­tiv­nih vre­dnos­ti su gru­pi­sa­ni i prošire­ni. Kon­tek­stu­al­na kar­ti­ca za uređenje i­zve­de­nih ta­be­la sa­da sadrži više kon­tro­la…

Pročitajte i:  Microsoft testira Super-Duper Secure Mode za Edge

Za­tičemo no­vo­ta­ri­ju ko­ja je slična op­ci­ja­ma gra­fičkog pri­ka­zi­va­nja vre­dnos­ti u o­kvi­ru sa­me ćeli­je: Sparkline služi za gra­fički pri­kaz nu­me­ričkih vre­dnos­ti u ko­lo­ni ili re­du. Za to ćete oda­bra­ti po­se­bnu ćeli­ju is­pod ili de­sno od op­se­ga. Ka­da de­fi­nišete po­la­zni op­seg, u ćeli­ji će se po­ja­vi­ti li­ni­ja ili his­to­gram po­put onih u nekom kla­sičnom gra­fi­ko­nu; pos­to­ji i op­ci­ja Win/Loss, gde se vre­dnos­ti po­ka­zu­ju sa­mo kao po­zi­tiv­ne ili ne­ga­tiv­ne.

Druga fun­kci­onal­nost o ko­joj se go­vo­ri je Slicer, do­da­tak za višedi­men­zi­onal­no fil­tri­ra­nje po­da­ta­ka u i­zve­de­nim ta­be­la­ma. Ako je su­di­ti po de­mo-kli­po­vi­ma (opcije nema u probnoj verzij), reč je o to­me da i­zve­de­na ta­be­la za­pra­vo ne mo­ra da sadrži po­ka­za­telj iz po­la­zne ta­be­le da bi ko­ri­snik mo­gao da fil­tri­ra po nje­mu. Stvar o ko­joj se naj­više šapuće na­kon je­dne jav­ne de­mon­stra­ci­je: Gemini je bu­dući pro­gram­ski do­da­tak za Excel ko­ji će omo­gućiti po­ve­zi­va­nje sa data warehouse i­zvo­ri­ma za­rad na­pre­dnih a­gre­ga­tnih ana­li­za. U de­mon­stra­ci­ji je pri­ka­za­no ka­ko Excel 2010 ana­li­zi­ra skup od oko 20 mi­li­ona slo­go­va na običnom sto­nom računa­ru.

Pročitajte i:  Izgubljene funkcije u Windows 11 čiji povratak zahtevaju strastveni korisnici

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded


Facebook komentari:

Tagovi: ,