ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Olympus μ TOUGH 6000

PCPress-Olympus-mju-tough-6000

Za Olympus mju TO­UGH 6000 će se o­pre­de­lji­va­ti da­le­ko veći broj avan­tu­ris­ta ko­ji va­pe za vo­do­ot­por­nim fo­to­apa­ra­tom, jer je više od 80 ev­ra je­fti­ni­ji, a spi­sak mo­gućnos­ti je sa­mo ma­lo skrom­ni­ji u o­dno­su na TO­UGH 8000. Je­di­na bi­tna ra­zli­ka o­gle­da se u nešto ma­nje ro­bu­stnom kućištu ko­je trpi pa­do­ve sa sa­mo 1,5 m vi­si­ne i ni­je pre­dviđeno za za­ra­nja­nje na du­bi­nu veću od 3 m. Bu­dući da im je op­ti­ka is­ta i da ras­pon zu­ma kreće od 28 mm, 2 Mp ma­nje vam neće sme­ta­ti, na­ročito uz op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju. Kva­li­tet sni­ma­ka ova dva apa­ra­ta je sličan, a TO­UGH 6000 se na tes­tu po­ka­zao dis­kre­tno spo­ri­jim, ta­ko da smo na­gra­du „Te­hno­loški pro­dor“, ko­ju je mo­gao da do­bi­je bi­lo ko­ji od ova dva mo­de­la, do­de­li­li pris­tu­pačni­jem, pa sa­mim tim i za­nim­lji­vi­jem mo­de­lu.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
BIZIT Seminar

Tagovi: ,