N Central domination

PC Press: Foto 2009, Olympus μ TOUGH 6000

PCPress-Olympus-mju-tough-6000

Za Olympus mju TO­UGH 6000 će se o­pre­de­lji­va­ti da­le­ko veći broj avan­tu­ris­ta ko­ji va­pe za vo­do­ot­por­nim fo­to­apa­ra­tom, jer je više od 80 ev­ra je­fti­ni­ji, a spi­sak mo­gućnos­ti je sa­mo ma­lo skrom­ni­ji u o­dno­su na TO­UGH 8000. Je­di­na bi­tna ra­zli­ka o­gle­da se u nešto ma­nje ro­bu­stnom kućištu ko­je trpi pa­do­ve sa sa­mo 1,5 m vi­si­ne i ni­je pre­dviđeno za za­ra­nja­nje na du­bi­nu veću od 3 m. Bu­dući da im je op­ti­ka is­ta i da ras­pon zu­ma kreće od 28 mm, 2 Mp ma­nje vam neće sme­ta­ti, na­ročito uz op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju. Kva­li­tet sni­ma­ka ova dva apa­ra­ta je sličan, a TO­UGH 6000 se na tes­tu po­ka­zao dis­kre­tno spo­ri­jim, ta­ko da smo na­gra­du „Te­hno­loški pro­dor“, ko­ju je mo­gao da do­bi­je bi­lo ko­ji od ova dva mo­de­la, do­de­li­li pris­tu­pačni­jem, pa sa­mim tim i za­nim­lji­vi­jem mo­de­lu.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Jubilarni 300. broj magazina PC Press besplatan za čitanje u digitalnoj čitaonici!
SBB

Tagovi: ,