Zebra

PC Press: HTC HD2

HTC-u HD2 je te­ško bi­lo šta za­me­ri­ti, osim di­men­zi­ja. Ako vam one ne smetaju, uži­vaćete u i­zvan­re­dnoj To­u­chFLO3D školj­ki, ko­ja je sav­rše­no u­klo­plje­na u In­ter­net i so­ci­jal­ne mreže — Marko Savković

HD2_Front_&_Back_&_Right_1002 Konačno je sti­gao ko­mer­ci­jal­ni uzorak vodećeg mo­dela kompanije HTC, sa naj­većim e­kra­nom, još brži ali i veći – je­dnom ru­kom će ga ko­ris­ti­ti sa­mo oso­be sa ve­li­kim ša­ka­ma. Iako ni­je prvi te­le­fon na trži­štu sa pro­ce­so­rom ko­ji ra­di na 1 GHz, Qualcomm Snapdragon 8250 je za­hva­lju­jući HD2 ste­kao svet­sku sla­vu. Do­da­tno je op­ti­mi­zo­van u smi­slu šte­dlji­vos­ti, pa je je­di­ni kri­tični potrošač e­kran di­ja­go­na­le 4.3“. Ovo je uje­dno i je­dan od naj­ta­njih te­le­fo­na – sve­ga 11 mm na naj­de­bljoj zo­ni. Bla­ga za­kriv­lje­nost do­pri­no­si da do­bro le­ži u ru­ci, a me­tal­na po­leđina da­je uti­sak ek­sklu­ziv­nos­ti, ali je tu i iz prak­tičnih ra­zlo­ga o­dvođenje to­plo­te. Po­leđinom do­mi­ni­ra ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 5 Mp sa auto­fo­kus fun­kci­jom i (prvi put kod HTC‑a) dva LED „bli­ca“. HTC je po­slu­šao za­hte­ve ko­ri­sni­ka i ovaj mo­del o­pre­mio 3,5 mm ko­nek­to­rom za audio, a po­što­vao je i no­vo­do­go­vo­re­ni stan­dard za po­ve­zi­va­nje sa računa­rom, ta­ko da je ovo prvi HTC sa microUSB ko­nek­to­rom.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
HTC HD2
   
Dimenzije (mm) 121 x 67 x 11
Masa (g) 157
Procesor 1000 MHz
Operativni sistem WM 6.5 Pro
Korisnički interfejs HTC Sense
RAM (MB) 448
ROM (MB) 512
Proširenja microSDHC
Bluetooth Ima
WiFi Ima
Prenos podataka H / E / G
Video pozivi Ima
Kamera 5 Mp AF 2xLED
Dijagonala ekrana (inči) 4,3
Rezolucija ekrana 800 x 480
Tastatura Ima
GPS Ima
Baterija (mAh) 1.230
Kontakt Telenor
Vip
Cena (din) ~65.000 (Telenor)
~61.000 (Vip)
(bez ugovorne obaveze)

I po­red o­dličnog har­dve­ra, glav­ni adut HD2 je so­ftver tj. ko­ri­snički in­ter­fejs TouchFLO3D ko­ji je uneo sve­ži­nu. Umes­to da na­do­gra­di ko­ri­snički in­ter­fejs, HTC je pred­sta­vio nov kon­cept u­prav­lja­nja sa­drža­jem. Ta­ko je Sense pos­tao ne­što vi­še, po­što osim i­zgle­da o­bje­di­nju­je i ve­ze sa­drža­ja na e­kra­nu sa so­ci­jal­nim mre­ža­ma i ime­ni­kom. Te­snom in­te­gra­ci­jom pos­ti­gnu­to je da sva­ki kon­takt pra­ti sta­tus sa po­pu­lar­nih (Twitter, Facebook…) so­ci­jal­nih mre­ža, a vre­men­ska pro­gno­za se sa­da pros­ti­re kroz vi­še e­kra­na i pri­su­tna je i u ka­len­da­ru. Prečica na uvo­dnom e­kra­nu sa­da mo­že bi­ti pro­gram, kon­takt, omi­lje­ni sajt ili widget. Osim tri vi­dlji­ve prečice, mo­guće je de­fi­ni­sa­ti još šest do ko­jih se do­la­zi pov­lačenjem prsta na­do­le. Omi­lje­nih 15 kon­ta­ka­ta mo­guće je ras­po­re­di­ti u pet re­do­va i tri ko­lo­ne, a sli­ke pre­uze­ti di­rek­tno sa lin­ko­va­nog Facebook na­lo­ga. Po­red i­zbo­ra sli­ke ko­jim se do­bi­ja­ju de­talj­ne in­for­ma­ci­je o kon­tak­tu, mo­guće je iza­bra­ti i di­rek­tnu prečicu ka po­zi­vu. HTC je sve načine ko­mu­ni­ka­ci­je sa kon­tak­ti­ma or­ga­ni­zo­vao u tab‑ove, pa je za sva­ki kon­takt iz ime­ni­ka la­ko dos­tu­pna is­to­ri­ja po­zi­va, kom­ple­tna ko­res­pon­den­ci­ja SMS ili e‑mail po­ru­ka­ma kao i sta­tu­si sa so­ci­jal­nih mre­ža.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici

I po­red no­vog Windows‑a 6.5, pro­sečan ko­ri­snik neće otići da­lje od HTC ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa, što je u ovom slučaju po­hval­no. Start me­ni smo ko­ris­ti­li sa­mo za po­kre­ta­nje na­kna­dno in­sta­li­ra­nih a­pli­ka­ci­ja. Po­red Google Maps pro­gra­ma, in­sta­li­ra­na je i test ver­zi­ja CoPilot na­vi­ga­ci­onog so­ftve­ra ko­ji ne­ma po­dršku za Srbi­ju, pa i da­lje pre­po­ručuje­mo Garmin, iGo ili NDrive.

HD2 obe­zbeđuje vi­so­ku pro­duk­tiv­nost u­pra­vo za­hva­lju­jući ve­li­kom e­kra­nu, brzom pro­ce­so­ru i so­ftve­ru. Pra­vo je uži­va­nje ko­ris­ti­ti PDA te­le­fon ko­ji ni u je­dnom mo­men­tu ne us­po­ra­va, a is­kus­tvo ku­ca­nja po vir­tu­el­noj tas­ta­tu­ri je dras­tično po­bolj­ša­no uvođenjem ka­pa­ci­tiv­nog e­kra­na – prvog u Windows Mobile sve­tu. Pri­ja­tno smo se i­zne­na­di­li ma­som, ko­ja omo­gućava da se ovaj mo­del no­si u dže­pu sa­koa. Naža­lost, nje­go­ve di­men­zi­je ni­su za sva­ku ru­ku.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,