PC Press: Jesenja džepna utakmica, drugo poluvreme

PCPress-smartphones2 I po­red ve­li­kog bro­ja no­vih mo­de­la te­le­fo­na pred­stav­lje­nih le­tos, je­sen je još in­te­re­san­tni­ja. Pred na­ma se na­la­ze no­vi uređaji, a nji­ho­vi pro­ce­so­ri dos­ti­žu gi­ga­herc…

Smartphone mo­de­li pos­ta­ju sve in­te­re­san­tni­ji ka­ko za ko­ri­sni­ke ta­ko i za mo­bil­ne ope­ra­te­re. Ko­rišćenje In­ter­net ser­vi­sa omo­gućava no­ve fun­kci­onal­nos­ti sa je­dne i i­zvor do­da­tne za­ra­de sa dru­ge stra­ne. Mo­de­li ko­je pred­stav­lja­mo pros­to va­pe za In­ter­net ko­nek­ci­jom, a svo­jim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma na­gla­ša­va­ju i­zra­zi­to mul­ti­me­di­jal­nu ori­jen­ta­ci­ju. Iako ne pri­pa­da­ju is­tim kla­sa­ma, ne­sum­nji­vo pred­stav­lja­ju no­vi­te­te je­se­nje po­nu­de na do­maćem trži­štu.

— Marko Savković


Od petka 16. oktobra predstavićemo sledećih šest modela “pametnih telefona” (smartphone). Redosled objavljivanja ponovo će odrediti vaši glasovi…


 • General Mobile DSTL1 je An­dro­id te­le­fon sa dve SIM kar­ti­ce. Uje­di­nićete, da­kle, po­slov­ni i pri­va­tni mo­bil­ni, ili op­ti­mal­no is­ko­ris­ti­ti kar­ti­cu za pre­nos po­da­taka
 • HTC Leo je ve­li­ki te­le­fon sa ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­nom, no­vim so­ftve­rom i svim op­ci­ja­ma ko­je mo­že­te za­mi­sli­ti. Čak i ne­kom vi­še: mo­že da se ko­ris­ti kao WiFi ru­ter
 • Adu­ti HTC To­uch 2 su nis­ka ce­na, ma­le di­men­zi­je, vi­so­ka fun­kci­onal­nost i brz rad. Za­u­zvrat, re­zo­lu­ci­ja je skromna
 • HTC Ta­too je An­dro­id te­le­fon za naj­ši­re trži­šte. Ni­ža ce­na ne donosi usporenje, ušteda je na ekranu
 • LG GD900 Crystal je te­le­fon sa ori­gi­nal­nom, pro­vi­dnom tas­ta­tu­rom, je­dna­ko origi­nal­nim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i vi­so­kom, WVGA re­zo­lu­ci­jom. Ne­dos­ta­je mu GPS pri­jem­nik
 • Sam­sung i8900 Om­nia HD je Symbi­an te­le­fon kod koje­g je ak­ce­nat stav­ljen na mul­ti­me­di­ju: ka­me­ra od 8 Mp mo­že da sni­ma film u pu­nom NTSC for­ma­tu, a ple­jer po­drža­va DivX i XviD
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici

PC Press

  Facebook komentari:
  SBB

  Tagovi: , , , , , ,