BIZIT 2022

PC Press: Kindle u Srbiji

Kindle-1 Ama­zon Kin­dle, za­me­na za kla­sičnu knji­gu, sada je upo­tre­bljiv u Ev­ro­pi, u ko­ju (ipak) spa­da i Srbi­ja. Mo­že li elek­tron­sko mas­ti­lo za­is­ta da za­me­ni knji­gu, ka­ko u Kin­dle učita­ti sop­stve­ne tek­sto­ve i ko­li­ko sve to ko­šta? — Zoran Koš

Prva po­zna­ta knji­ga, „Ep o Gil­ga­me­šu“, nas­ta­la pre ne­kih 5.000 go­di­na, bi­la je za­pi­sa­na na 12 gli­ne­nih ta­bli­ca. U međuv­re­me­nu je knji­ga pro­me­ni­la ne­ko­li­ko for­mi, pre­šav­ši na pa­pi­rus, pa na per­ga­ment i na kra­ju na pa­pir. Sva­kog puta ka­da bi se po­ja­vio no­vi ma­te­ri­jal na ko­me su pi­sa­ne knji­ge, bi­lo je onih zlo­gu­kih ko­ji su pre­dviđali da je to njen kraj i da no­vi o­blik uop­šte ni­je „pra­vi.“ Is­to­ri­ja i kul­tu­ra su po­ka­za­le da ni­su u pra­vu – vre­me­nom je bi­lo sve vi­še lju­di ko­ji su pi­sa­li i sve vi­še lju­di ko­ji su čita­li. Sa­da je vre­me za elek­tron­sku knji­gu.

Elek­tron­ska knji­ga, do­du­še, pos­to­ji već ne­ko vre­me, ali je ret­ko ko že­leo da čita du­ži tekst sa kom­pju­ter­skog mo­ni­to­ra. A on­da nas­tu­pa­ju pro­me­ne – Amazon.com, naj­veća knji­ža­ra na sve­tu, po­nu­di­la je elek­tron­sku čitan­ku Kindle, naj­pre u Ame­ri­ci a sa­da i u Ev­rop­i. Za div­no čudo, u to ev­rop­sko trži­šte u­ključeni smo i mi – Kindle servisi su dostupni iz Srbije!

Prvi po­gled na knjigu

Kindle-2 Kao sta­ri za­go­vor­nik, ta­ko reći apo­lo­get elek­tron­ske knji­ge, autor ovih re­do­va o­dlučio se da na­ba­vi Kindle. Ni­je tre­ba­lo vi­še od 10 da­na da mi se ja­ve iz DHL‑a da je moj pri­me­rak sti­gao, ali na mo­ju ža­lost, oba­ves­ti­li su me da mo­ram da pla­tim ca­ri­nu i tro­ško­ve ca­ri­nje­nja. Ce­lo­ku­pna svo­ta u­slu­ga dos­ti­gla je sko­ro po­lo­vi­nu ce­ne uređaja, a deo ko­ji je pred­stav­ljao čis­ti be­zo­bra­zluk je stav­ka „u­slu­ga ca­ri­nje­nja“ ko­ju, na­kon što je na­pla­tio tro­ško­ve tran­spor­ta, do­da­tno na­plaćuje DHL.

Kindle je le­po di­zaj­ni­ran i ve­oma ta­nak uređaj bo­je slo­no­vače, ve­ličine ot­pri­li­ke stan­dar­dne knji­ge i ne­što ta­nji od nje (di­men­zi­je su mu 203,2×134,6×9,1 mi­li­me­ta­ra a ma­sa oko 290 gra­ma). Er­go­nom­ski je urađen ta­ko da bu­de zgo­dan za ru­ko­va­nje i no­še­nje. Di­ja­go­na­la e­kra­na je 6 inča i on je ver­ti­kal­no ori­jen­ti­san (por­tret). Is­pod e­kra­na na­la­zi se ma­la tas­ta­tu­ra za unos ko­men­ta­ra i be­le­ža­ka ko­ji se mo­gu pri­kačiti uz ne­ku reč ili stra­nu do­ku­men­ta. Le­vo i de­sno od e­kra­na je par tas­te­ra za o­snov­nu na­vi­ga­ci­ju tj. za o­kre­ta­nje stra­na i po­me­ra­nje kur­so­ra.

Umes­to kla­sičnog e­kra­na pri­me­njen je E Ink electronic paper. Pre­dnost ove te­hno­lo­gi­je je kon­trast ko­ji se ve­oma pri­bli­ža­va kon­tras­tu crnog tek­sta na be­lom pa­pi­ru. Dru­ga i­zvan­re­dna oso­bi­na je da se ener­gi­ja tro­ši sa­mo pri­li­kom pro­me­ne sa­drža­ja e­kra­na o­dno­sno lis­ta­nja stra­na – ta­ko da mo­že­te lis­ta­ti na hi­lja­de stra­na bez do­pu­nja­va­nja uređaja. Treća pre­dnost je da je e­kran sav­rše­no či­tljiv na ja­kom sunčevom sve­tlu, re­ci­mo na pri­mer na pla­ži. Ne tre­ba mu po­za­din­sko o­sve­tlje­nje, pa je za čita­nje u mra­ku ne­op­ho­dna ma­la lam­pa ko­ja se pro­da­je po­se­bno i na­pa­ja je­dnom AAA ba­te­ri­jom. Kindle e­kran po­drža­va 16 ni­jan­si si­ve, što se po­ka­za­lo sa­svim do­volj­no za pri­kaz tek­sta i nje­go­vog mar­ki­ra­nja, kao i za stan­dar­dne no­vin­ske fo­to­gra­fi­je. No­vi­ne čita­te u po­se­bnom re­ži­mu ko­ji omo­gućava brzo ska­ka­nje sa je­dnog član­ka na dru­gi ili pov­ra­tak na sa­držaj. Ta­kođe, mo­guće je is­ko­pi­ra­ti i sačuva­ti ceo čla­nak za ka­sni­je čita­nje.

Pročitajte i:  Novi Kindle donosi bolji ekran, duplo više prostora i USB-C port

Uz uređaj do­bi­ja­te dve ve­oma ko­ri­sne elek­tron­ske knji­ge. Je­dna je de­talj­no uput­stvo za ko­rišćenje, a dru­ga The New Oxford American Dictionary sa pre­ko 250.000 o­dre­dni­ca i de­fi­ni­ci­ja. Rečnik mo­že­te ko­ris­ti­ti i pri­li­kom čita­nja dru­gih knji­ga – do­volj­no je da se kur­sor po­zi­ci­oni­ra is­pred tra­že­ne reči i u dnu e­kra­na se pri­ka­zu­je krat­ka de­fi­ni­ci­ja, dok pu­nu de­fi­ni­ci­ju reči do­bi­ja­te pri­tis­kom na En­ter. Po­red pre­tra­ži­va­nja Rečni­ka mo­guće je pre­tra­ži­va­nje ce­lo­ku­pnog tek­sta o­dređenog do­ku­men­ta, kao i on‑line pre­tra­ži­va­nje en­ci­klo­pe­di­je Wikipedia. Pos­to­ji i op­ci­ja za pre­tra­ži­va­nje pre­ko Google‑a, ali je ona za sa­da ne­dos­tu­pna i­zvan SAD.

Kindle po­država i zvuk – na ras­po­la­ga­nju je pre­ko 50.000 audio na­slo­va za preuzimanje, a uređaj mo­že i da čita stan­dar­dni en­gles­ki tekst (ova op­ci­ja je u test fa­zi). Na Kindle mo­že­te pre­ko USB‑a pre­ba­ci­ti MP3 faj­lo­ve i slu­ša­ti ih pre­ko u­građenih zvučni­ka ili slu­ša­li­ca.

Mo­bil­na ku­po­vina

Knji­ge ku­pu­je­te (download) po­sred­stvom 3G mo­bil­ne mre­že, a uz uređaj do­bi­ja­te spe­ci­jal­nu e‑mail a­dre­su na ko­ju mo­že­te po­sla­ti tek­sto­ve ko­je že­li­te da se kon­ver­tu­ju u Kindle for­mat. Ovi tek­sto­vi će vam bi­ti dos­tav­lje­ni na uređaj pu­tem 3G mre­že po ce­ni od 1 do­lar za me­ga­bajt. Ako že­li­te da u­šte­di­te, mo­že­te do­ku­men­ta po­sla­ti na spe­ci­jal­nu a­dre­su za bes­pla­tnu kon­ver­zi­ju, ali će vam on­da kon­ver­to­va­ni do­ku­men­ti bi­ti dos­tav­lje­ni na e‑mail, umes­to na Kindle.

Pre­ma tvrdnji pro­i­zvođača, me­mo­ri­ja ovog čitača je do­volj­na da us­kla­di­šti do 15.000 knji­ga u je­dnom tre­nut­ku. Po­dra­zu­me­va se da pri to­me me­mo­ri­ja ni­je za­uze­ta dru­gim sa­drža­ji­ma (MP3, audio knji­ge i slično). Sve knji­ge ko­je ku­pi­te ili kon­ver­tu­je­te pre­ko Kindle na­lo­ga na Amazon.com‑u su za­uvek va­še – pos­to­ji nji­hov backup sa ko­ga ih mo­že­te download‑ova­ti po po­tre­bi, ako ih slučaj­no ili na­mer­no o­bri­še­te, ili ako uređaj bu­de i­zgu­bljen.

Sa va­šeg Amazon.com računa ko­ji do­bi­ja­te uz Kindle mo­že­te je­dnim kli­kom da ku­pu­je­te knji­ge ili se pret­plaćuje­te na časo­pi­se. Po­nu­da je vrlo sa­držaj­na, od be­le­tris­ti­ke, pre­ko pri­ručni­ka, do rečni­ka ko­ji­ma se mo­že za­me­ni­ti default Kindle rečnik. Ima, do­du­še, i pu­no be­smi­sle­nih sa­drža­ja ko­je pro­da­ju in­di­vi­du­al­ni korisnici ili ma­li i­zda­vači. Pre ku­po­vi­ne ne­ke knji­ge tre­ba po­gle­da­ti da ona već ne pos­to­ji bes­pla­tno na saj­tu Project Gutenberg, ko­ji nu­di mno­štvo knji­ga (u­glav­nom na en­gles­kom) u Kindle for­ma­tu. Mno­gi saj­to­vi ta­kođe nu­de bes­pla­tne na­slo­ve u Kindle for­ma­tu – do­bra lis­ta ta­kvih saj­to­va pos­to­ji u Wikipedia član­ku o Amazon Kindle‑u.

Pročitajte i:  Novi Kindle donosi bolji ekran, duplo više prostora i USB-C port

I­zbor časo­pi­sa je o­dličan – ras­po­lo­živ je značajan broj ame­ričkih i svet­skih časo­pi­sa iz ra­zličitih o­blas­ti, od po­li­tičkih, pre­ko eko­nom­skih, do knji­žev­nih i to na vi­še je­zi­ka. Po­se­bna stav­ka u Amazon Kindle pro­dav­ni­ci su blo­go­vi, ali su oni iz ne­po­zna­tog ra­zlo­ga ne­dos­tu­pni za kup­ce iz Ev­ro­pe.

Na­ručene knji­ge plaćate kar­ti­com, pri čemu će auto­mat­ski bi­ti za­du­že­na va­ša default kar­ti­ca, što se mo­že pro­me­ni­ti. U svom na­lo­gu vi­dećete sve knji­ge i časo­pi­se ko­je ste na­ručili, kao i sve faj­lo­ve ko­je ste po­sla­li na kon­ver­zi­ju.

Knji­ge i for­mati

Za čita­nje je Kindle da­le­ko bo­lji od kom­pju­ter­skog e­kra­na. Oči se ne­upo­re­di­vo ma­nje za­ma­ra­ju, mo­guće je čita­ti pri pu­nom sunčevom sve­tlu i ne tro­ši se stru­ja dok se čita tekst, već sa­mo kad se on me­nja na e­kra­nu, pa ba­te­ri­ja tra­je ve­oma du­go, na­ročito ako is­ključite wireless tj. 3G. Dru­ga bi­tna pre­dnost je ma­la ma­sa i zgo­dne di­men­zi­je, a ma­na u o­dno­su na kom­pju­ter je što ni­su po­drža­ni svi for­ma­ti ko­je bis­te po­že­le­li da ko­ris­ti­te. PDF, pri­me­ra ra­di, ni­je pot­pu­no po­držan – ne­op­ho­dna je kon­ver­zi­ja ko­ja ra­di sa­svim do­bro za tek­stu­al­ne do­ku­men­te, ali ako do­ku­men­ti sa­drže i sli­ke ili kom­pli­ko­va­no for­ma­ti­ra­nje, re­zul­tat mo­že bi­ti loš. Word do­ku­men­ti su ta­kođe po­drža­ni pu­tem kon­ver­zi­je, dok su .txt do­ku­men­ti di­rek­tno či­tlji­vi.

Pre­dnos­ti u o­dno­su na knji­gu su što na Kin­dle mo­že­te sta­vi­ti ko­li­ko hoćete knji­ga, a da vam ko­fer ne pos­ta­ne pre­te­žak. Ta­kođe mo­že­te na­ručiva­ti knji­ge dok ste na pu­tu, a časo­pi­si vam sti­žu na „kućnu a­dre­su“, ta­ko da sa­mo fa­li da uz njih sku­va­te ka­fu. Značaj­na je i po­drška rečni­ka i pre­tra­ge Wikipedia ba­ze.

I kla­sična knji­ga ima ne­ke pre­dnos­ti. Kindle ne mo­že­te ba­ci­ti na ono­ga ko vas ner­vi­ra (ili će vas to sku­po ko­šta­ti), ni­je zgo­dan za po­dme­ta­nje pod kraću no­gu kre­ve­ta, ni­ti za pre­so­va­nje bi­lja­ka, a ni­je pre­po­ručlji­vo ni čita­ti ga u ka­di. Za­to je upo­tre­ba u kre­ve­tu sa­svim kom­for­na, ako obe­zbe­di­te ko­mo­du na ko­ju ćete ga o­dlo­ži­ti kad vam se pri­dre­ma.

Upo­tre­ba kod nas

U na­šim kra­je­vi­ma Kindle ra­di kao i drug­de u Ev­ro­pi: omo­gučen je 3G pris­tup Mre­ži i ku­po­vi­na u Kindle shop‑u na Amazon.com‑u. Ras­po­lo­ži­va je i Wikipedia ali ne i Google – ve­ro­va­tno su že­le­li da sma­nje upo­tre­bu 3G mre­že, ko­ju ne plaćate, o­dno­sno ne­ma uba­ci­va­nja va­še SIM kar­ti­ce u apa­rat. Za­nim­lji­vo bi bi­lo zna­ti pre­ko kog pro­vaj­de­ra se Kindle po­ve­zu­je na In­ter­net, ali to ničim ni­je in­di­ci­ra­no. Wikipedia ka­že da Kindle ko­ris­ti AT&T mre­žu, ali de­ta­lja ne­ma.

Pročitajte i:  Novi Kindle donosi bolji ekran, duplo više prostora i USB-C port

Ku­po­vi­na u Kindle Shop‑u ra­di per­fek­tno, bi­lo da ku­pu­je­te pre­ko sa­mog Kindle‑a ili pre­ko kom­pju­te­ra. Pos­to­je, do­du­še, i­zda­nja ko­ja se iz ne­po­zna­tih ra­zlo­ga ne is­po­ručuju u Ev­ro­pi, čak ni u elektronskoj formi – ova­kvo o­bra­zlo­že­nje na­šao sam za je­dan rečnik i za ne­ko­li­ko „bes­pla­tnih knji­ga“, ko­je za­pra­vo ni­su bes­pla­tne jer ko­šta­ju 2 do­la­ra, ko­li­ko se na­plaćuje za be­žični tran­sfer na Kindle.

Po­red kon­ver­zi­je poslatih faj­lo­va na Kindle na­log, mo­že­te i sa­mi kon­ver­to­va­ti do­ku­men­te pu­tem Mobipocket Creator‑a pre­uze­tog bes­pla­tno sa In­ter­ne­ta. Kon­ver­zi­ja u­glav­nom ra­di do­bro, ali kod ne­kih Word do­ku­me­na­ta na­ša slo­va ni­su bi­la is­prav­no pri­ka­za­na. Ka­da je is­ti do­ku­ment po­slat na kon­ver­zi­ju ofi­ci­jel­nom Kindle ser­vi­su, re­zul­tat je bio sav­ršen. Ta­kođe, ka­da su kon­ver­to­va­ni ne­ki do­ku­men­ti u Microsoft Word i PDF for­ma­tu ko­ji sa­drže na­ša slo­va, re­zul­tat je i­zgle­dao do­bro, ali faj­lo­vi se ni­su mo­gli pre­tra­ži­va­ti; kod dru­gih do­ku­me­na­ta taj pro­blem se ni­je ja­vio. Za sa­da ni­sam us­peo da u­tvrdim u­zrok ove ne­do­sle­dnos­ti.

Kon­ku­ren­cija

Bor­ba za elek­tron­sku knji­gu se ra­zvi­ja jer Barnes&Noble, naj­veća ame­rička knji­žar­ska fir­ma, na­jav­lju­je svo­ju ver­zi­ju elek­tron­ske knji­ge, uz po­dršku u vi­du pre­ko mi­li­on na­slo­va. Sony na­jav­lju­je ver­zi­ju svog elek­tron­ske knji­ge sa wireless po­drškom, uz veću bi­bli­ote­ku po­drža­nih knji­ga. Oba kon­ku­ren­ta di­rek­tno po­drža­va­ju PDF for­mat, a ta­kođe i no­vi Kindle DX ko­ji se za sa­da ne dis­tri­bu­ira u Ev­ro­pi. Ve­ro­va­tno je da će Amazon pri­li­kom ne­kog od na­re­dnih up­gra­de firmware‑a do­da­ti i ovu mo­gućnost svo­joj o­snov­noj ver­zi­ji.

Kindle je do­bar i prak­tičan uređaj ko­ji za­is­ta slu­ži svo­joj svrsi. Sve fun­kci­je ra­de i u na­šem o­kru­že­nju (u­ključujući i 3G mre­žu), ali ne­dos­ta­je pri­kaz ćiri­li­ce i mo­gućnost uno­sa na­ših slo­va sa tas­ta­tu­re pri pre­tra­ži­va­nju. Pre­ma kar­ti na Amazon‑u, Srbi­ja je u pot­pu­nos­ti po­kri­ve­na 3G si­gna­lom, za ra­zli­ku od ne­kih ze­ma­lja u o­kru­že­nju. Tre­ba se na­da­ti da će Amazon.com pod pri­tis­kom kon­ku­ren­ci­je una­pre­di­ti firmware i po­drža­ti PDF for­mat di­rek­tno, kao i da će na­ši i­zda­vači us­ko­ro po­nu­di­ti knji­ge na srpskom je­zi­ku. U sva­kom slučaju, no­vo po­glav­lje knji­ge je o­tvo­re­no, a ka­ko će se ono ra­zvi­ja­ti i zav­r­ši­ti… vi­dećemo!

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,