PC Press LapTopManija

Sezona no­vo­go­di­šnje ku­po­vi­ne je počela – pra­vi je tre­nu­tak za no­vi, te­hno­lo­ški sav­rše­ni­ji lap­top. U Te­hno­ma­ni­ja pro­dav­ni­ca­ma na­šli smo pre­ko 400 notebook-a, od ko­jih smo za vas oda­bra­li 40 modela koji su privukli našu pažnju — Bojan Stanojević, Vladimir Cerić, Voja Gašić

Ne zanima me uvod, želim odmah da biram

Pre­no­si­vi računa­ri sti­za­li su nam to­kom ce­le go­di­ne, pa su nam tren­do­vi u­glav­nom po­zna­ti. Ipak, pos­to­je dva pe­ri­oda godišnje ka­da se ku­pu­je vi­še ne­go inače – onaj ma­nji smo pre­bro­di­li pred le­to i le­tnja pu­to­va­nja, ali u no­vem­bru i de­cem­bru očeku­je nas „pra­va se­zo­na“.

Da bi­smo sa­gle­da­li ovo­go­di­šnju po­nu­du, o­dlučili smo da ode­mo na „mes­to na ko­me se ku­pu­je te­hni­ka“. Slo­gan sa ko­jim „Te­hno­ma­ni­ja“ nas­tu­pa već ne­ko­li­ko go­di­na pot­pu­no je o­prav­dan, jer na la­ge­ru ovog ve­li­kog lan­ca za pro­da­ju te­hničke o­pre­me uvek mo­že­te da pro­nađete 140 do 150 ra­zličitih mo­de­la notebook računa­ra. Broj mo­de­la ras­po­lo­ži­vih za na­ručiva­nje je mno­go veći, pa kom­ple­tna lis­ta ima pre­ko 400 stav­ki, ne računa­jući netbook mo­de­le ko­je smo izu­ze­li iz ovog pre­gle­da kao po­se­bnu ka­te­go­ri­ju.

Dru­gi va­žan ra­zlog za o­dla­zak u „Te­hno­ma­ni­ju“ su ve­oma stručni pro­dav­ci ko­ji mo­gu da vam po­mo­gnu pri i­zbo­ru. De­ana Ma­rin­ko­vić i Bo­jan Mi­loj­ko­vić su ima­li dos­ta strplje­nja i sa na­ma, po­ma­žući nam da se sve tes­ti­ra i ka­sni­je vra­ti u nor­mal­no sta­nje, od­go­va­ra­jući pri­tom na na­ša mno­go­broj­na i raznovrsna pi­ta­nja.

Ne zanima me uvod, želim odmah da biram

Na­rav­no, to ne znači da ne mo­že­te i lično da ode­te u ne­ku od „Te­hno­ma­ni­ja“ pro­dav­ni­ca. Kao što je običaj, mo­že­te da po­ve­de­te i pri­ja­te­lja sa ek­sper­tskim zna­njem, ali pre­ma na­šem is­kus­tvu, pro­dav­ci će vam da­ti mno­go bo­lji sa­vet od većine pri­ja­te­lja, jer će mno­go pre zna­ti da pro­ce­ne va­še po­tre­be.

Ra­znov­rsnost mo­de­la sa ko­ji­ma se oni svakodnevno sreću je mno­go veća od ono­ga što je i dos­ta do­bar po­zna­va­lac u pri­li­ci da vi­di. Naravno, nije loše da se dobro pripremite čitajući naš priručnik.

Ni­smo bez ra­zlo­ga po­me­nu­li va­še po­tre­be, jer bez ob­zi­ra na sve os­ta­le kri­te­ri­ju­me, va­še po­tre­be tre­ba da bu­du o­snov­ni kri­te­ri­jum po ko­me ćete iza­bra­ti računar. Ni­po­što ne­moj­te tra­ži­ti naj­bo­lji računar – da ta­kav pos­to­ji, os­ta­li se ne bi ni pra­vi­li.

PCPress-laptop2010Po­red stan­dar­dnog pro­fi­la „kup­ca ko­ji tra­ži naj­bo­lje“, vrlo je čest i ku­pac ko­ji ne zna tačno šta tra­ži, a na pi­ta­nje za šta će ko­ris­ti­ti računar, obično od­go­va­ra „za sve po­ma­lo“. Čak i ako je to tačno, mo­ra­te ulo­ži­ti do­da­tni na­por da pro­ce­ni­te šta će od to­ga „sve­ga po­ma­lo“ pre­va­gnu­ti. Ni­je sve­je­dno da li računar ku­pu­je­te za po­sao ili kućnu za­ba­vu, da li ćete čes­to ili ret­ko da ga pre­no­si­te, da li se ba­vi­te pi­sa­njem, fo­to­gra­fi­jom ili vi­de­om, ko­li­ko ko­ris­ti­te In­ter­net, da li ćete računar ko­ris­ti­ti sa­mi ili ga de­li­ti sa ukućani­ma…

Sa te­hno­lo­ške stra­ne, na­pre­dak u o­dno­su na pro­šlo­go­di­šnji pre­gled trži­šta notebook računa­ra je oči­gle­dan. To i ni­je ne­ka na­ročita no­vost, jer značajan te­hno­lo­ški na­pre­dak uočimo sva­ke go­di­ne, ali tre­ba po­no­vi­ti da pri­li­kom i­zbo­ra no­vog računa­ra uvek pre­dnost da­je­mo te­hno­lo­ški no­vi­jim (i na­pre­dni­jim) mo­de­li­ma. I Intel i AMD su u međuv­re­me­nu iza­šli sa značaj­nim no­vos­ti­ma na po­lju pro­ce­so­ra, gra­fi­ke i nji­ho­ve in­te­gra­ci­je. Za­to smo u pre­gle­du i­zbe­gli sta­ri­je mo­de­le – mo­žda bis­te bi­li za­do­volj­ni ne­kim Celeron ili sta­ri­jim DualCore pro­ce­so­rom, ali naš sa­vet je da se o­dlučite za ak­tu­el­nu te­hno­lo­gi­ju, ba­zi­ra­nu na Intel Core ili AMD Fusion.

Ne zanima me uvod, želim odmah da biram

Do­da­tna po­bolj­ša­nja kod sav­re­me­ni­jih gra­fi­ka ni­su tu sa­mo da omo­guće i­gra­nje – čak i be­za­zle­no krsta­re­nje In­ter­ne­tom biće mno­go lak­še i lep­še ako gra­fi­ka u va­šem računa­ru ume da po­mo­gne pro­ce­so­ru, te do­da­tno po­drži Flash ani­ma­ci­je ili vi­deo.

O­bra­ti­te pa­žnju i na na­i­zgled ne­bi­tne de­ta­lje. Ako se oko računa­ra oku­plja po­ro­di­ca, va­žno je da bu­de o­prem­ljen ve­li­kim i kva­li­te­tnim e­kra­nom. Sa dru­ge stra­ne, pre­no­si­vi računar je čes­to „vrlo lični“ računar, pa čak i ni­je po­želj­no da se sa stra­ne mno­go vi­di – ka­rak­te­ris­ti­ke e­kra­na u ova dva slučaja i ne tre­ba da bu­du is­te.

Do­bra tas­ta­tu­ra i touchpad su ve­oma bi­tni ako mno­go ra­di­te na te­re­nu, ali ako računar pre­vas­ho­dno drži­te na ra­dnom sto­lu, ­verovatno ćete ga u­brzo do­pu­ni­ti stan­dar­dnom tas­ta­tu­rom i mi­šem ko­ji će uma­nji­ti značaj ovih kom­po­nen­ti. Slična je si­tu­aci­ja i sa ro­bus­tnom kon­struk­ci­jom – kva­li­te­tni­ja i­zra­da i kon­struk­ci­ja su po­želj­ne, ali ni­su ključne ako računar ne pre­no­si­te su­vi­še čes­to – bo­lje da do­da­tna sred­stva pre­li­je­te na ne­ke dru­ge kom­po­nen­te. Uos­ta­lom, pre ne­ko­li­ko go­di­na kom­pa­ni­ja HP na­pra­vi­la je pra­vu ma­lu re­vo­lu­ci­ju uvo­deći kon­cept „ne­pre­no­si­vog pre­no­sni­ka“ za ko­ri­sni­ke ko­ji­ma ro­bus­tna kon­struk­ci­ja ni­je pre­su­dna stav­ka pri izboru.

Ne zanima me uvod, želim odmah da biram

Ako je to ika­ko mo­guće, po­ku­šaj­te da i­zbe­gne­te plan u ko­me ćete računar ka­sni­je pro­ši­ri­va­ti. Te­oret­ski to je mo­guće, ali se u prak­si vrlo ret­ko de­ša­va. Čak se i me­mo­ri­ja ret­ko pro­ši­ru­je, ma­da je ta­kav za­hvat sa­svim je­dnos­ta­van. I naj­zad, pri­li­kom i­zbo­ra o­slo­bo­di­te se pre­dra­su­da i pre­te­ra­nog pla­ni­ra­nja. Ma ka­ko bio do­bar računar ko­ji ku­pu­je­te, za par go­di­na će vas iz i­zlo­ga ma­mi­ti mno­go bo­lji mo­de­li ko­ji­ma nećete moći da odo­li­te. Naj­zad, za­što ne bis­te iza­bra­li računar i pre­ma di­zaj­nu i bo­ji kući­šta? Da­kle, dođite sa na­ma u „Te­hno­ma­ni­ju“, mo­žda vas ne­ki mo­del tek ta­ko o­svo­ji. Sa­mo za­to što je kao prav­ljen za vas…

PC Press powered by Tehnomanija

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,