BIZIT 2022

PC Press: Malolitražni Photoshop

photoshop-elements8_1 Pho­tos­hop Ele­ments 8 je po­je­dnos­tav­lje­na ver­zi­ja moćnog Pho­tos­hop‑a: do­bi­li smo je­ftin, ali i da­lje sna­žan alat ko­ji će za­do­vo­lji­ti po­tre­be većine vla­sni­ka di­gi­tal­nih fo­to­apa­ra­ta — Bojan Stojanović

Prem­da po­slo­vi­ca ka­že da od vi­ška gla­va ne bo­li, uko­li­ko ve­li­ki broj op­ci­ja ne­kog pro­gra­ma ne ko­ris­ti­mo, a taj vi­šak ima i svo­ju ne baš skrom­nu ce­nu, mo­žda je bo­lje po­tra­ži­ti je­fti­ni­ji pro­gram, skro­jen po me­ri na­ših po­tre­ba. Ka­da je reč o o­bra­di di­gi­tal­nih fo­to­gra­fi­ja, Adobe Photoshop je sta­tu­sni sim­bol, in­dus­trij­ski stan­dard i moćno oruđe. Za DTP ili Web pro­fe­si­onal­ce se ne pos­tav­lja pi­ta­nje – Photoshop je alat za nji­hov po­sao u ko­me se ce­ni re­pu­ta­ci­ja ovog pro­gra­ma i nje­go­ve do per­fek­ci­je i­zbru­še­ne op­ci­je i pre­fi­nje­ne mo­gućnos­ti kon­tro­le svih de­ta­lja u ra­du sa di­gi­tal­nim fo­to­gra­fi­ja­ma.

Većinu di­gi­tal­nih fo­to­gra­fi­ja da­nas ne sni­ma­ju pro­fe­si­onal­ci, već ama­te­ri. Sni­ma­nje je prak­tično bes­pla­tno, o­gra­ničeni ste sa­mo ka­pa­ci­te­ti­ma me­mo­rij­skih kar­ti­ca, ali se po­da­ci sa njih mo­gu u sva­kom tre­nut­ku pre­ne­ti na računar. Oči­gle­dna je, da­kle, hi­per­pro­duk­ci­ja di­gi­tal­nih fo­to­gra­fi­ja i go­to­vo sva­ki ras­po­lo­že­ni fo­to­ama­ter go­di­šnje pra­vi hi­lja­de sni­ma­ka. Iako je i­zla­zni kva­li­tet sav­re­me­nih di­gi­tal­nih fo­to­apa­ra­ta sa­svim so­li­dan, so­ftver­ska o­bra­da fo­to­gra­fi­ja je po­želj­na i o­tva­ra no­ve per­spek­ti­ve. Čes­to se ume­re­nim in­ter­ven­ci­ja­ma, kao što je u­kla­nja­nje efek­ta crve­nih očiju, is­prav­lja­nje per­spek­ti­ve, ko­lor­ne ko­rek­ci­je, pro­me­na o­sve­tlje­nja ili kon­tras­ta, bri­sa­nje ne­po­želj­nih de­ta­lja itd. mo­že dras­tično po­bo­ljša­ti kva­li­tet fo­to­gra­fi­je.

Pro­sečan fo­to­ama­ter do­bro zna da je Adobe Photoshop naj­bo­lji pro­gram za o­bra­du fo­to­gra­fi­ja, ali ne na­me­ra­va da ga ku­pi, jer ne že­li da in­ves­ti­ra ni no­vac ni vre­me u – za nje­ga – skup i kom­pli­ko­van pro­gram. Za­da­tak kom­pa­ni­je ko­ja računa na us­peh na glo­bal­nom trži­štu jes­te da po­nu­di i „lak­šu“ ver­zi­ju, a us­pe­šna, lakša for­mu­la Photoshop pos­to­ji već ne­ko­li­ko go­di­na i nje­no ime je Photoshop Elements. Sa­da je sti­gla ver­zi­ja 8…

Pročitajte i:  Adobe kupuje platformu Figma za 20 milijardi dolara

Pre­po­znaj­te Peru

Photoshop Elements je na­me­njen poče­tni­ci­ma od ko­jih se ne očeku­je te­hničko pred­zna­nje o fo­to­gra­fi­ji, već ele­men­tar­na spo­zna­ja da se na­kna­dnom so­ftver­skom o­bra­dom fo­to­gra­fi­je mo­gu po­bolj­ša­ti. Sa­ma reč Photoshop u na­zi­vu pro­gra­ma ima svo­ju te­ži­nu i pru­ža ga­ran­ci­ju kva­li­te­ta, a uz sa­zna­nje da Photoshop Elements 8 po ce­ni (99 do­la­ra u Ame­ri­ci) ne­ko­li­ko pu­ta ni­žoj od „ve­li­kog“ Photoshop‑a nu­di vi­še od dve trećine nje­go­ve fun­kci­onal­nos­ti, bu­dući ko­ri­sni­ci do­bi­ja­ju po­vo­ljan uti­sak. Am­bi­ci­o­znim poče­tni­ci­ma do­pašće se to što ovaj pro­gram ko­ke­ti­ra sa pro­fe­si­onal­nim op­ci­ja­ma i pred­stav­lja je­fti­nu ula­zni­cu u du­go i­zgrađivan i usav­rša­van Adobe‑ov uni­ver­zum.

slika04Već du­že vre­me u mno­gim gra­fičkim pro­gra­mi­ma pos­to­ji mo­gućnost da sli­ka­ma do­de­lju­je­mo ta­go­ve i ta­ko ih kla­si­fi­ku­je­mo radi lak­šeg pro­na­laženja. Sve je to le­po za­mi­šlje­no, ali tra­ži o­dređenu dis­ci­pli­nu. Adobe se po­tru­dio da ovaj do­sa­dan po­sao mak­si­mal­no pojednostavi i u ve­li­koj me­ri auto­ma­ti­zu­je. Kad sli­ci do­da­te tag, sva­kog sle­dećeg puta kad une­se­te prva dva ili tri slo­va tog ta­ga, pro­gram će ga auto­mat­ski dov­rši­ti. Po­red to­ga, u o­dređenoj pa­le­ti na e­kra­nu će se pos­te­pe­no for­mi­ra­ti „o­blak“ ta­go­va na­me­njen brzoj pre­tra­zi i do­da­va­nju ta­go­va no­vim fo­to­gra­fi­ja­ma koje stižu na disk.

slika05 Photoshop Elements mo­že auto­mat­ski da do­de­li ta­go­ve ve­li­kom bro­ju fo­to­gra­fi­ja u za­da­tom fol­de­ru, ta­ko što će ih kla­si­fi­ko­va­ti pre­ma kva­li­te­tu (re­zo­lu­ci­ja i o­štri­na), o­sve­tlje­nju, kon­trastu, broju oso­ba na sli­ci… Ov­de do­la­zi­mo do ve­oma a­trak­tiv­ne po­go­dnos­ti pod ime­nom People Recognition. Uko­li­ko ste o­značili da je na ne­koj fo­to­gra­fi­ji Pe­ra i uz to po­kazali pro­gra­mu gde se on na­la­zi, on­da će, go­to­vo ma­gično, Photoshop Elements ubu­duće pre­po­zna­va­ti Pe­ru i do­da­va­ti o­dređeni tag auto­mat­ski. Zvuči pre­vi­še do­bro da bi bi­lo is­ti­ni­to, ali po­me­nu­ta op­ci­ja je pri­lično do­bar pri­mer ve­štačke in­te­li­gen­ci­je koja retko greši.

Pročitajte i:  Zaposleni gube stotine sati na starinski način rada

Pa­me­tne op­cije

slika07Od op­ci­ja ko­je bi­smo ta­kođe mo­gli svrsta­ti u „pa­me­tne“, vre­dna po­me­na je no­va alat­ka Recompose Photo, ko­ja je pre­pi­sa­na iz Photoshop‑a CS4 gde se zo­ve Content‑Aware Scaling. Kao po­moću čaro­bnog šta­pića, moći ćete da pro­me­ni­te ši­ri­nu ili vi­si­nu fo­to­gra­fi­je, a da se ne de­for­mi­šu bi­tni o­bjek­ti na sli­ci. Photoshop Elements (sko­ro) ne­po­gre­ši­vo pre­po­zna­je lju­de, ži­vo­ti­nje i, re­ci­mo, auto­mo­bi­le kao de­lo­ve sli­ke ko­je ne tre­ba de­for­mi­sa­ti, ali za­to „zna“ da se pro­me­nom pro­por­ci­ja mor­ske oba­le, ste­na, drveća ili tra­ve u vi­zu­el­nom po­gle­du fo­to­gra­fi­ja neće de­for­mi­sa­ti. Uko­li­ko se za ne­ku fo­to­gra­fi­ju pro­gram ne po­ka­že kao do­volj­no „pa­me­tan“, alat­ka Recompose Photo služi za obe­le­ža­va­nje po­dručja sli­ke ko­ja ne tre­ba ska­li­ra­ti.

Ako želite da u­sred da­na u pro­me­tnoj uli­ci sni­mi­te ne­ku zgra­du, a da se na fo­to­gra­fi­ji ne vi­di ni­je­dan pro­la­znik ni­ti auto­mo­bil, možete upotrebiti opciju Photomerge. Od fo­to­gra­fa se očeku­je da is­ti mo­tiv sni­mi vi­še pu­ta, ta­ko da su de­lo­vi pri­zo­ra ko­ji su u ne­kom tre­nut­ku bi­li za­klo­nje­ni, u dru­gom tre­nut­ku vi­dlji­vi. Sta­tiv ni­je ne­op­ho­dan, a ni­je stra­šno ni ako ste se ma­lo po­me­ra­li to­kom sni­ma­nja. Pre­pus­ti­te snim­lje­ne fo­to­gra­fi­je toj op­ci­ji i do­bićete sni­mak na ko­me su sa­mo sta­tični o­bjek­ti.

slika06 Prin­cip sni­ma­nja vi­še fo­to­gra­fi­ja i po­ve­zi­va­nja u ce­li­nu se mo­že upo­tre­bi­ti na mno­go kre­ativ­nih načina. Opi­sa­li smo Photomerge Scene Cleaner, ali šta do­no­si op­ci­ja Photomerge Exposure? Ključni as­pekt sva­ke fo­to­gra­fi­je je o­sve­tlje­nje – uko­li­ko ne­ma do­volj­no dnev­ne sve­tlos­ti ili je ja­ko po­za­din­sko sve­tlo, pre­os­ta­je nam upo­tre­ba bli­ca. On ima svo­jih pre­dnos­ti, ali i ma­na, jer do­la­zi do ne­po­želj­ne re­flek­si­je na glat­kim i sjaj­nim pre­dme­ti­ma ili očima. Mno­gi fo­to­apa­ra­ti ima­ju u­građene te­hni­ke za i­zbe­ga­va­nje ovih efe­ka­ta, ali je zgo­dni­je da is­ti pri­zor sni­mi­te je­dan­put po­moću u­ključenog bli­ca, a dru­gi put sa o­sve­tlje­njem ko­je vam je na ras­po­la­ga­nju. Photoshop Elements mo­že da kom­bi­nu­je ton­ske op­se­ge fo­to­gra­fi­ja i da načini čudo – do­bićete pra­vil­no o­sve­tlje­nu fo­to­gra­fi­ju. Na­rav­no efe­kat pa­no­ram­ske fo­to­gra­fi­je ko­ji se ta­kođe mo­že do­bi­ti op­ci­jom Photomerge je već stan­dar­dan i ne tre­ba ga po­se­bno opi­si­va­ti.

Pročitajte i:  Adobe kupuje platformu Figma za 20 milijardi dolara

Ma­la ku­bi­ka­ža, ve­li­ka snaga

Pri­li­kom upo­tre­be bi­lo ko­je op­ci­je, Photoshop Elements 8 vam ne do­zvo­lja­va da za­lu­ta­te. Sa de­sne stra­ne e­kra­na je vo­dič ko­ji vam da­je sa­ve­te, a na va­ma je da iza­be­re­te šta že­li­te da ura­di­te. Od vas se ne očeku­je da ra­zmi­šlja­te o fun­kci­ja­ma pro­gra­ma, već o kon­kre­tnim za­da­ci­ma. Photoshop Elements po­moću gru­pe op­ci­ja Quick Fix omo­gućava i­zme­ne u ko­je spa­da­ju i pro­me­na bo­je te­na, u­kla­nja­nje efek­ta crve­nih očiju ili is­tov­re­me­ni pri­kaz ni­za po­ten­ci­jal­nih ko­lor­nih ko­rek­ci­ja ka­ko bi ko­ri­snik iza­brao od­go­va­ra­juću.

Uko­li­ko ste vla­snik pret­ho­dne ver­zi­ja pro­gra­ma Photoshop Elements, pri­me­tićete da u ver­zi­ji osam ne­ma pre­vi­še no­vos­ti ko­je bi vas na­te­ra­le na na­do­gra­dnju. Po­drška za i­zra­du on‑line al­bu­ma je os­ta­la is­ta, slične su i mo­gućnos­ti ko­lor­nih ko­rek­ci­ja, ali una­pređenje op­ci­ja Photomerge, auto­mat­sko ta­go­va­nje i pa­me­tno ska­li­ra­nje, ve­oma su a­trak­tiv­ne. U consumer se­gmen­tu, Phototoshop Element 8 se na­meće kao lo­gičan i­zbor. Iako konkurenciju, Photoshop Elements za­slu­žu­je pre­po­ru­ku kao po­u­zdan pro­gram za o­bra­du sli­ka ko­ji je pri­me­ren naj­ši­rem kru­gu ko­ri­sni­ka.

www.adobe.com/rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,