PC Press: Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-157-Office2010-1 Ek­sklu­ziv­no za­vi­ru­je­mo u prvu pre­li­mi­nar­nu ver­zi­ju sis­te­ma Mi­cro­soft O­ffi­ce 2010 ko­ja je na­pus­ti­la ra­zvoj­ni cen­tar u Re­d­mon­du. Na­kon krat­kog po­gle­da u ne­po­sre­dnu budućnost najčuve­ni­jeg so­ftver­skog pa­ke­ta da­našnji­ce, pre­no­si­mo vam sa­mo ne­ke od no­vos­ti…

Dragan Grbić

Do­la­zi vre­me da no­si­lac pro­me­na do­kaže da li je bio u pra­vu. Vre­me re­vo­lu­ci­je je prošlo, sle­di ra­zvoj u ma­njim ko­ra­ci­ma. Zna­te o ko­me pričamo: sle­deći Windows i Office će po­ka­za­ti da li Microsoft ima sna­ge da svo­je ide­je spro­ve­de do kra­ja. Pro­me­ne viđene to­kom po­sle­dnje tri go­di­ne možete na­zva­ti ka­pri­com bo­ga­te fir­me, ali se­ti­te se ka­ko je bi­lo u prošlos­ti: beše vre­me kad su mno­gi ku­di­li Windows spram „do­volj­ne“ DOS plat­for­me, ali su ga pri­tom rev­no­sno ko­ris­ti­li. Ne­ga­tiv­ne kri­ti­ke su se stišale tek kad je no­vi har­dver po­je­fti­nio to­li­ko da per­for­man­se više ne bu­du pro­blem. U vre­me i­zlas­ka ope­ra­tiv­nog sis­te­ma Windows Vista i sis­te­ma Microsoft Office 2007, pot­pu­no is­ta sli­ka: ka­da no­va Vis­ta ni­je hte­la da ra­di do­bro na sta­rom har­dve­ru, kri­tičari­ma je to bi­lo do­volj­no za ne­ga­ti­van stav. Har­dver je opet po­je­fti­nio, a sve više ne­ga­tiv­no nas­tro­je­nih po­riče ra­ni­je tvrdnje.

Pročitajte i:  Microsoft priprema preduzeća za osmonedeljnu „Extended Stable“ verziju Edge-a

Šta sa pro­gra­mi­ma sis­te­ma Microsoft Office? Ko zna ko­li­ko je onih ko­ji ni­kad ni­su us­pe­li da pro­ve­re tačnost tvrdnje da je Office 2007 naj­bo­lji pa­ket po­slov­nih pro­gra­ma u is­to­ri­ji te­hno­lo­gi­je ma­lih računa­ra. Ra­zlog od­bi­ja­nja je u većini slučaje­va bio pro­zaičan: mno­gi su pro­me­nu in­ter­fej­sa dožive­li kao atak na sop­stve­ne na­vi­ke. Na­pušta­nje kla­sičnog me­ni­ja i tra­ka sa alat­ka­ma za­rad „ne­ka­kvih šare­nih tra­ka“ bio im je „prst u oko“, bez uzi­ma­nja u ob­zir tvrdnje da bi no­vi pro­gra­mi sa svim do­ne­tim no­vos­ti­ma dožive­li ko­laps er­go­no­mi­je da su zadržali sta­ri in­ter­fejs. Fun­kci­onal­ne no­vos­ti, ko­jih je bi­lo pregršt, os­ta­le su u sen­ci ba­nal­ne priče o ras­po­re­du ko­man­di. Naj­gla­sni­ji su bi­li priučeni ko­ri­sni­ci ko­ji su svoj ru­tin­ski rad u Office pro­gra­mi­ma odav­no sve­li na ni­zo­ve pro­ce­du­ra naučene na­pa­met. Poče­tni­ci su u­brzo pri­hva­ti­li no­vu pa­ra­di­gmu, a is­ku­sni su već ne­ka­ko pro­bi­li put do želje­ne pro­duk­tiv­nos­ti. Ali, i po­red ko­načnog us­pe­ha no­ve ra­dne površine, nešto kao da je ne­dos­ta­ja­lo. Uvek je ta­ko sa prven­ci­ma: svi smo se du­go pi­ta­li ka­kav će bi­ti sle­deći Office.

Pročitajte i:  Windows 11 već ima ogroman broj instalacija iako nije zvanično pušten u prodaju

Slučaj je hteo da sa­mi bu­de­mo u pri­li­ci da o­smo­tri­mo plat­for­mu ko­ju će Microsoft po­nu­di­ti po­slov­nom sve­tu sle­deće go­di­ne. Lju­ba­znošću je­dnog ko­le­ge sa slo­ve­načkim pa­sošem ko­ji je želeo da os­ta­ne ano­ni­man, us­peo sam da pro­ve­dem ne­ko­li­ko da­na tes­ti­ra­jući sis­tem Microsoft Office 2010 Technical Preview ko­ji je bio in­sta­li­ran na plat­for­mi Windows 7 Release Candidate. Uz dužno pošto­va­nje činje­ni­ce da je ipak reč o ne­dovršenom pro­i­zvo­du u koje­m ni­je do kra­ja im­ple­men­ti­ra­na sva fun­kci­onal­nost, a po­se­bno zbog to­ga što no­vos­ti još uvek ni­su do­ku­men­to­va­ne, upo­zo­rićemo vas da in­for­ma­ci­je ko­je se na­la­ze pred va­ma tre­ba da pri­hva­ti­te sa re­zer­vom, dok sli­ke po­put ovih ko­je smo pri­pre­mi­li možete i sa­mi da pro­nađete na In­ter­ne­tu. Ima tu još po­sla za ba­rem šest me­se­ci ra­zvo­ja; ne­moj­te se čudi­ti ako na kra­ju bu­de još ve­li­kih i­zme­na.

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Pročitajte i:  LockFile ransomware pogađa servere za razmenu podataka kompanije Microsoft

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded


Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,