PC Press: Nero BackItUp & Burn

PCPress-NeroBackItUp Kom­pa­ni­ja Nero naj­po­zna­ti­ja je po is­to­ime­nom pro­gra­mu ko­ji je već go­di­na­ma naj­po­pu­lar­ni­ji alat za sni­ma­nje op­tičkih dis­ko­va. Sa no­vim ver­zi­ja­ma do­la­zi­lo je sve vi­še no­vih op­ci­ja ko­je mno­gim ko­ri­sni­ci­ma ni­su bi­le po­tre­bne, ta­ko da su mno­gi nas­ta­vi­li da ko­ris­te ne­ku od pret­ho­dnih ver­zi­ja. Nero BackItUp & Burn je no­vi pro­i­zvod ko­ji je lak­ši za ko­rišćenje i na­gla­sak stav­lja na o­snov­nu fun­kci­onal­nost – prav­lje­nje re­zer­vnih ko­pi­ja va­žnih po­da­ta­ka i nji­ho­vo sni­ma­nje na dis­ko­ve za si­gur­no čuva­nje.

Kao kom­ple­tno backup re­še­nje, Nero BackItUp & Burn ni­je o­gra­ničen na sni­ma­nje re­zer­vne ko­pi­je na CD/DVD/BD dis­ko­ve, već iza­bra­ne po­dat­ke mo­že­te smes­ti­ti na hard disk, USB flash disk, mre­žnu lo­ka­ci­ju ili po­sla­ti di­rek­tno na ftp ser­ver. U po­sle­dnje vre­me su sve ra­ši­re­ni­ji on­li­ne ser­vi­si za čuva­nje po­da­ta­ka, a BackItUp & Burn po­drža­va sop­stve­ni ser­vis Nero Online Backup. U ovom slučaju o­gra­ničava­jući fak­to­ri su brzi­na In­ter­net ve­ze i skro­man pros­tor. Po­red pro­gra­ma za backup, u pa­ke­tu se na­la­zi po­zna­ti Nero Express ko­ji se ko­ris­ti za sni­ma­nje dis­ko­va, kao i Nero RescueAgent ko­ji slu­ži za spa­sa­va­nje po­da­ta­ka sa o­štećenog dis­ka.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Pro­bna ver­zi­ja pro­gra­ma Nero BackItUp & Burn ko­ja se na­la­zi na na­šem DVD‑u broj 158 pot­pu­no je fun­kci­onal­na, a mo­že se ko­ris­ti­ti 15 da­na. Uko­li­ko že­li­te da pro­ba­te ka­ko ra­di sni­ma­nje re­zer­vnih ko­pi­ja pre­ko In­ter­ne­ta, ta­kođe mo­že­te bes­pla­tno o­tvo­ri­ti pro­bni na­log na Nero Online Backup ser­vi­su. O­bra­ti­te pa­žnju da po­dra­zu­me­va­na kon­fi­gu­ra­ci­ja pro­gra­ma u­ključuje Ask Toolbar do­da­tak za Web browser, ko­ji mno­gi an­ti­vi­ru­s pro­gra­mi pri­jav­lju­ju kao šte­tan.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: