BIZIT 2022

PC Press: Nikon Coolpix S 230

PCPress-Nikon-Coolpix-S230 Ni­smo odo­le­li že­lji da se ko­lek­ci­jom Nikon apa­ra­ta jar­kih bo­ja ko­je su ko­le­gi­ni­ce pri­ba­vi­le za pink stra­nu po­za­ba­vi­mo i sa stručni­je tačke gle­di­šta. Ne­ke od tih mo­de­la smo već ima­li na tes­tu u o­kvi­ru PC Pix ru­bri­ke pro­te­klih me­se­ci, ali je među nji­ma bi­lo i ne­ko­li­ko pot­pu­nih no­vi­te­ta, pre sve­ga nis­ko­bu­dže­tni dvo­jac iz S se­ri­je, mo­de­li S220 i S230. Na­šu pa­žnju je po­se­bno pri­vu­kao S230, ko­ji pred­stav­lja hra­bar po­ku­šaj da se ko­ri­snički in­ter­fejs im­ple­men­ti­ra pre­ko e­kra­na ose­tlji­vog na do­dir na apa­ra­tu ko­ji ipak ni­je skup.

Po­sle zna­tno ek­sklu­ziv­ni­jeg S60, na ko­me prak­tično i ne­ma kla­sičnih tas­te­ra (tu je, na­rav­no, oki­dač), pri­me­nje­no je ma­lo kon­zer­va­tiv­ni­je re­še­nje u ko­me pos­to­je tri me­ha­ničke ko­man­de, o­smi­šlje­no pre sve­ga sa la­koćom upo­tre­be na umu, što po­zdrav­lja­mo. Do­du­še, 3“ e­kran ose­tljiv na do­dir uti­cao je na to da ovaj apa­rat ko­ji ipak ima skrom­ni­ju op­ti­ku ce­nom dis­kre­tno pres­koči 200 ev­ra i prak­tično se ti­me i­zje­dnači sa mo­de­li­ma S6xx se­ri­je pret­ho­dne ge­ne­ra­ci­je, stav­lja­jući ko­ri­sni­ke ko­ji ras­po­la­žu ta­kvim bu­dže­tom u po­zi­ci­ju da bi­ra­ju i­zmeđu ne­što bo­lje op­ti­ke ili ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa „u tren­du“. Da li u­prav­lja­nje apa­ra­tom pre­ko e­kra­na za­is­ta olak­ša­va rad?

Ni­je bi­lo la­ko na­pra­vi­ti efi­ka­san e­kran­ski in­ter­fejs, jer kod svih apa­ra­ta do sa­da ko­ji su ima­li ta­kva re­še­nja ona ni­su do­pri­no­si­la ni brzi­ni ra­da ni pre­ci­znos­ti. Čak ni 3“ di­ja­go­na­le ni­su do­volj­na da bis­te že­lje­nu iko­nu uvek ne­po­gre­ši­vo ubo­li iz prvog po­ku­ša­ja, ta­ko da će bi­ti po­tre­bno ma­lo ve­žbe. Brzi­ni ra­da sva­ka­ko do­pri­no­si činje­ni­ca da je zu­mi­ra­nje os­ta­lo kla­sično, pre­ko prste­na oko oki­dača, a i za po­zi­va­nje o­snov­nog me­ni­ja sa ra­dnim mo­do­vi­ma i pre­la­zak u re­žim za pre­gled sli­ka su os­ta­li kla­sični tas­te­ri, sa de­sne stra­ne e­kra­na. Ka­da pri­ti­sne­te glav­ni tas­ter za i­zbor ra­dnog mo­da, sa le­ve stra­ne e­kra­na se po­jav­lju­ju iko­ne ko­ji­ma bi­ra­te pot­pu­nu auto­ma­ti­ku, scen­ski me­ni, mod za auto­mat­sko oki­da­nje pri pre­po­zna­va­nju o­sme­ha u ka­dru ili sni­ma­nje vi­deo-kli­po­va. Op­ci­je za ko­je su uobičaje­no bi­li za­du­že­ni tas­te­ri, kao što su re­žim ra­da bli­ca, o­dlo­že­no oki­da­nje ili u­ključiva­nje ma­kro mo­da, sa­da se na­la­ze s le­ve stra­ne na e­kran­skom in­ter­fej­su. Os­ta­lim op­ci­ja­ma, po­put i­zbo­ra re­zo­lu­ci­je, ba­lan­sa be­log, kom­pen­za­ci­je ek­spo­zi­ci­je ili po­de­ša­va­nja ose­tlji­vos­ti pris­tu­pa­te pre­ko glav­nog me­ni­ja, ko­ji se po­zi­va do­di­ri­va­njem e­kra­na u de­snom do­njem u­glu. Za ba­rem ne­ke od ovih ko­man­di tre­ba­lo je naći mes­to na o­snov­nom e­kra­nu.

Pročitajte i:  Slavimo 300: Naš 300. broj!

image Je­dan od na­jin­te­re­san­tni­jih, i nes­por­no ko­ri­snih as­pe­ka­ta e­kra­na ose­tlji­vog na do­dir jes­te i pot­pu­no no­vi re­žim za fo­ku­si­ra­nje, ko­ji bi­smo mo­gli na­zva­ti „po­luauto­mat­ski“. Na­ime, do­dir­nuv­ši na e­kra­nu bi­lo ko­ju tačku u ka­dru tu tačku o­dređuje­te kao deo e­kra­na na ko­ji će auto­fo­ku­sni me­ha­ni­zam u­sre­sre­di­ti pre oki­da­nja.
Ovaj apa­rat do­pa­dlji­vog di­zaj­na pro­da­je se u ne­ko­li­ko a­trak­tiv­nih bo­ja, ko­je će pre sve­ga im­po­no­va­ti da­ma­ma, što i i­zbor ar­ti­ka­la za na­šu pink stra­nu potvrđuje. Ma­le di­men­zi­je apa­ra­ta uz ma­su od sa­mo 115 gra­ma čine ga ide­al­nim pra­ti­ocem za go­di­šnji o­dmor i sve one pri­li­ke gde vam je prak­tični­je da ima­te mi­ni­ja­tur­ni apa­rat ko­ji se mo­že sta­vi­ti i u naj­ma­nju dam­sku ta­šnu ili džep.

Fo­to­gra­fi­je ko­je S230 pra­vi su ko­rek­tne, pri­la­gođene očeki­va­nji­ma cilj­ne gru­pe ko­ri­sni­ka, iako je op­ti­ka vi­dno ma­njih di­men­zi­ja od one ko­ja ka­rak­te­ri­še mo­de­le se­ri­je S6xx. U pri­log kva­li­te­tu ide i činje­ni­ca da ni­ka­kvih „ek­spe­ri­me­na­ta“ na po­lju op­ti­ke ne­ma – ras­pon od 3x, ko­ji kreće od stan­dar­dnih 35 mm, čak i u ta­ko mi­ni­ja­tur­nim di­men­zi­ja­ma, ni­je te­ško kva­li­te­tno na­pra­vi­ti. Ko­načni uti­sak o S230 je da se ra­di o apa­ra­tu ko­ji sjaj­no upot­pu­nju­je ak­tu­el­nu Nikon‑ovu ga­mu sti­li­zo­va­nih mo­de­la, ko­ja ni­kad ni­je bi­la uver­lji­vi­ja i kon­ku­ren­tni­ja.

Pročitajte i:  Komentar: Putnik kroz vreme

Nikon Coolpix S 230

Rezolucija

10 Mp

Dimenzije senzora

1/2,3“

Gustina tač. senzora

35 Mp/cm2

ISO raspon

80-2000

Optički zum

35-105 mm (3x)

Svetlosna moć

F3,1-F5,9

VGA video sa zvukom

30 fps

IS (ptička stabiliz.)

Ne

LCD displej

3“ touch

Rezolucija displeja

230000 p

HDMI

Ne

Interna memorija

50MB

Tip memorijske kartice

SD

Baterija

Li Ion (740 mAh)

Dimenzije

91×57×20 mm

Masa

115g

www.refot.com

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...