Zebra

PC Press: Olympus E‑P2

U­brzo na­kon prvog mo­de­la iz no­ve PEN se­ri­je Micro 4/3 di­gi­tal­nih fo­to­apa­ra­ta po­jav­lju­je se i E‑P2. Micro 4/3 mo­de­li na­pre­du­ju, a in­te­re­so­va­nje ku­pa­ca za njih je sve veće. Među pro­fe­si­onal­ci­ma go­to­vo je­re­tička po­mi­sao da mo­že bi­ti o­zbilj­nog apa­ra­ta bez re­flek­sne pen­ta­pri­zme sve se gla­sni­je ša­puće, a ini­ci­ja­to­ri­ma ove kon­cep­ci­je, Olympus‑u i Panasonic‑u, ne­dav­no se pri­ključio i Samsung — Aleksandar Veljković

PCPress-Olympus-E‑P2 Utis­ci ko­je smo pre po­la go­di­ne po­ne­li sa tes­ta E‑P1 bi­li su ve­oma po­volj­ni, a za­mer­ke ko­je smo ima­li svo­di­le su se na nešto spo­ri­ji fo­ku­sni sis­tem i od­sus­tvo već pomalo zaboravljenog op­tičkog tra­ži­la. Oči­gle­dno u tim za­mer­ka­ma ni­smo bi­li je­di­ni, jer su u­pra­vo to ključna una­pređenja kod mo­de­la E‑P2.

PCPress-Olympus-E‑P2-t1 Da bis­te ra­zu­me­li kon­cept PEN se­ri­je, reći ćemo da je ona za­sno­va­na na 4/3 for­ma­tu sen­zo­ra ko­ji de­li sa Olympus DSLR mo­de­li­ma (18×13,5 mm), s tim što Micro 4/3 uki­da pra­vo op­tičko tra­ži­lo kroz pen­ta­pri­zmu i sis­tem o­gle­da­la ko­je sli­ku do­vo­di di­rek­tno kroz o­bjek­tiv. Ovo je omo­gućilo da se (sa is­tim di­men­zi­ja­ma sen­zo­ra) op­ti­ka značaj­no pri­bli­ži sen­zo­ru, a sa­mim tim i da se sma­nje nje­ne di­men­zi­je. Da­kle, za­drža­na je ve­ličina sen­zo­ra i kon­cep­ci­ja i­zme­nji­ve op­ti­ke, ali uz ga­ba­rit apa­ra­ta sličan većim mo­de­li­ma kom­pak­tne kla­se.

Pročitajte i:  Olympus će praviti kamere za buduće Samsung telefone

E‑P2 se pri­bli­žio brzi­ni fo­ku­si­ra­nja DSLR‑a, a sa mo­gućnošću sni­ma­nja do tri ka­dra u se­kun­di u ra­fal­nom mo­du dos­ti­gao je per­for­man­se nis­ko­bu­dže­tnih DSLR mo­de­la, što do­ka­zu­je pre­dnos­ti Micro 4/3 for­ma­ta. Fun­kci­onal­no gle­da­no, E‑P2 (kao i E‑P1 pre nje­ga) ne za­os­ta­je za bi­lo ko­jim o­zbilj­nim DSLR apa­ra­tom, nu­deći pun pris­tup na­pre­dnim po­de­ša­va­nji­ma, uz dva jog dial kon­tro­le­ra na po­leđini. Olympus ni­je za­bo­ra­vio ni lju­bi­te­lje „ve­štačke in­te­li­gen­ci­je“ u apa­ra­ti­ma, nu­deći kup­ci­ma E‑P2 dva no­va art fil­te­ra (Diorama, Cross‑process), kao i na­pre­dni­ju kon­tro­lu bo­ja u iAUTO re­ži­mu ra­da.

PCPress-Olympus-E‑P2-t2 Vra­ti­mo se nes­por­no naj­većem una­pređenju mo­de­la E‑P2 – ek­ster­nom elek­tron­skom tra­ži­lu VF‑2, ko­je ele­gan­tno skli­zne u hotshoe le­ži­šte bli­ca. Ni­je bi­lo po­tre­bno pu­no vre­me­na da za­ključimo ka­ko je ovo ube­dlji­vo naj­bo­lje EVF tra­ži­lo ko­je smo do sa­da vi­de­li, a ra­zlog za to smo brzo ot­kri­li u nje­go­voj spe­ci­fi­ka­ci­ji – čak 1.440.000 tačaka je vi­ša re­zo­lu­ci­ja od one ko­ja je do sa­da viđena u bi­lo kom tra­ži­lu ili LCD dis­ple­ju fo­to­apa­ra­ta.

VF‑2 ro­ti­ra­te do 90 ste­pe­ni, što omo­gućava sni­ma­nje iz do­njeg ra­kur­sa. Doduše, ka­da je mon­ti­ra­no ga­ba­rit apa­ra­ta se značaj­no me­nja, uz „vi­šak“ od oko 4 cm u cen­tral­nom de­lu apa­ra­ta s gor­nje stra­ne, ko­ji tre­ba pre­dvi­de­ti pri i­zbo­ru tor­bi­ce ako ne že­li­te da bu­de­te pri­nuđeni da ga stal­no ski­da­te. U Olympus‑u su ponovo zaključili da interni blic nije potreban.

Pročitajte i:  Olympus će praviti kamere za buduće Samsung telefone

Za na­bav­ku apa­ra­ta ka­kav je E‑P2 po­tre­bna je sklo­nost ka avan­gar­dnom i dru­gačijem (pa i i­zve­sna do­za hra­bros­ti), ali ne­moj­te po­mi­sli­ti da su Micro 4/3 apa­ra­ti i­gračke i pro­la­zna mo­da. Ni nji­ho­va ce­na ne go­vo­ri u pri­log to­me – sa pre­po­ručenom ma­lo­pro­daj­nom ce­nom od 999 ev­ra za kom­plet E‑P2 sa 14‑42 mili­metarskim kit o­bjek­ti­vom i VF‑2 tra­ži­lom, apa­rat kon­ku­ri­še mnogim DSLR mo­de­li­ma sre­dnje kla­se. To sa­mo po­ka­zu­je uve­re­nost Olympusa da će se Micro 4/3 na­me­tnu­ti svo­jim uni­ka­tnim kva­li­te­ti­ma umes­to ce­nom, a da će nji­ho­vi vla­sni­ci bi­ti lju­di ko­ji su is­kre­no ra­zu­me­li nji­ho­ve pre­dnos­ti.

Korisna adresa: www.olympus.rs

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...